(2017) ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ | ЯЗЫКИ ВОСТОКА | КИТАЙСКИЙ


Тест китайского как иностранного языка.

Это часть тайваньского теста, конвертированного в упрощённые символы. Предназначен для самостоятельной оценки собственного уровня знаний.

流利级 - lil j - Беглый уровень (5), 3000 слов

 


Уровень 5, 3000 слов (часть 5)


词汇

chu

Словарь 2001-2100

 
收听 shōutīng 2001  
收益 shōuy    
手册 shŏuc    
手枪 shŏuqiāng    
手势 shŏush    
shŏu    
守护 shŏuh    
首府 shŏufŭ    
首领 shŏulĭng    
首席 shŏux    
首饰 shŏushi    
首先 shŏuxiān    
首长 shŏuzhăng    
受害 shuhi    
受训 shuxn    
售货员 shuhuyun    
授课 shuk    
狩猎 shuli    
寿星 shuxing    
疏导 shūdăo    
疏散 shūsn    
shū    
书本 shūběn    
书面 shūmin    
书写 shūxiě    
舒畅 shūchng    
舒展 shūzhăn    
输血 shūxu    
束缚 shf    
树苗 shmio    
数据 shj    
   
shuāng    
双重 shuāngchng    
双打 shuāngdă    
爽快 shuăngkuai    
水道 shuĭ do    
水稻 shuĭdo    
水晶 shuĭjīng    
水库 shuĭk    
水力 shuĭl    
水泥 shuĭn    
水源 shuĭ yun    
水蒸气 shuǐzhēngq    
睡眠 shumin    
顺从 shncng    
顺应 shnyng    
瞬间 shnjiān    
说谎 shuōhuăng    
说笑 shuō xio    
思潮 sī cho    
思念 sī nin    
思维 sīwi    
丝毫 sīho    
司令 sīlng    
斯文 sī wn    
私心 sīxīn    
c    
似的/地 sh de/ de    
松树 sōngsh    
怂恿 sŏngyŏng    
搜集 sōuj    
俗称 schēng    
俗语 syŭ    
塑胶 sjiāo    
诉苦 skū    
素食 ssh    
素质 szh    
算命 sunmng    
算术 sunsh    
虽说 suī shuō    
su    
su    
随後 su後    
随即 suj    
随身 sushēn    
随同 sutng    
隧道 sudo    
岁月 suyu    
sŭn    
损害 sŭnhi    
损坏 sŭnhui    
损伤 sŭnshāng    
缩小 suōxiăo    
所得 suŏ děi    
所在 suŏzi    
索赔 suŏpi    
琐碎 suŏsu    
�ω�Π� �ω�Π�    
他人 tārn    
   
踏实 tā?    
ti    
台阶 tijiē    
太极拳 tijqun    
太平 tipng    
态势 tish    
tān    
贪心 tānxīn    
摊位 tānwi    
       

词汇

chu

Словарь 2101-2200

 
tn 2101  
谈论 tnln    
弹性 tnxng    
坦克 tănk    
坦然 tănrn    
探病 tn bng    
探究 tnjiū    
探索 tnsuŏ    
探望 tnwng    
探险 tnxiăn    
汤圆 tāng yun    
堂堂 tngtng    
倘若 tăngruo    
陶器 toq    
逃生 toshēng    
逃税 toshu    
淘汰 toti    
套房 tofng    
套装 tozhuāng    
特此 tcĭ    
特区 tqū    
特权 tqun    
特约 tyuē    
特徵 tzhēng    
疼爱 tngi    
剔除 tīch    
t    
提拔 tba    
提倡 tchng    
提出 tchū    
提及 dī j    
提名 tmng    
提升 tshēng    
提议 ty    
体操 tĭcāo    
体格 tĭg    
体积 tĭjī    
体谅 tĭliang    
体面 tĭmin    
体系 tĭx    
体质 tĭzh    
替代 tdi    
tiān    
天敌 tiān d    
天然气 tiānrnq    
天性 tiānxng    
天灾 tiānzāi    
田地 tind    
田径 tin jng    
甜美 tinměi    
挑剔 tiāotī    
调和 tioh    
调和 tioh    
调节 tioji    
调皮 tiop    
条例 tiol    
挑战 tiǎozhn    
听写 tīngxiě    
停顿 tngdn    
停留 tngli    
停滞 tngzh    
tōng    
通报 tōngbo    
通车 tōngchē    
通称 tōngchēng    
通货膨胀 tōnghupngzhng    
通缉 tōngj    
通行 tōngxng    
通用 tōngyng    
同伴 tngbn    
同化 tnghu    
同乡 tngxiāng    
同心 tng xīn    
同性恋 tngxnglin    
同业 tng y    
统计 tŏngj    
统统 tŏngtŏng    
统制 tŏngzh    
痛恨 tnghn    
偷渡 tōud    
偷懒 tōulăn    
投保 tubăo    
投机 tujī    
投入 tur    
透明 tumng    
徒弟 tdi    
突击 tūjī    
突兀 tū w    
t    
t    
图表 tbiăo    
图画 thu    
图腾 t tng    
土壤 tŭrăng    
tun    
团聚 tunj    
团员 tunyun    
推测 tuīc    
推崇 tuīchng    
推出 tuīchū    
       

词汇

chu

Словарь 2201-2300  
推选 tuīxuăn 2201  
退化 tuhu    
吞吞吐吐 tūntūntŭtŭ    
tuō    
tuō    
拖累 tuō li    
拖延 tuōyn    
脱身 tuōshēn    
脱手 tuōshŏu    
瓦斯 wăsī    
外表 wibiăo    
外号 wiho    
外力 wi l    
外贸 wimo    
外线 wi xin    
外销 wi xiāo    
外遇 wi y    
外在 wizi    
外资 wizī    
外祖父 wi zŭf    
外祖母 wi zŭmŭ    
弯曲 wānqū    
完备 wnbi    
完美 wnměi    
玩弄 wnnng    
顽强 wnqing    
wăn    
挽救 wănji    
万分 wnfēn    
万事 wn sh    
万岁 wnsu    
万万 wnwn    
万物 wnw    
惋惜 wănxī    
亡国 wnggu    
往来 wăngli    
旺季 wngj    
旺盛 wngshng    
威风 wēifēng    
威力 wēil    
萎缩 wěisuō    
wi    
为人 wirn    
为生 wishēng    
为首 wishŏu    
为止 wizhĭ    
违背 wibi    
违约 wiyuē    
危害 wēihi    
围巾 wijīn    
围墙 wiqing    
围绕 wiro    
微弱 wēiru    
微小 wēixiăo    
维生素 wishēngs    
wi    
胃口 wikŏu    
未必 wib    
未婚夫 wihūnfū    
未婚妻 wihūnqī    
未免 wimiăn    
卫生 wishēng    
wēn    
温带 wēndi    
温泉 wēnqun    
温习 wēnx    
温驯 wēn xn    
瘟疫 wēny    
文明 wnmng    
文坛 wntn    
文献 wnxin    
闻名 wnmng    
稳健 wěnjin    
紊乱 wěnlun    
问世 wnsh    
w    
乌龟 wūguī    
乌龙茶 wū lng ch    
乌鸦 wūyā    
污染/污染 wūrăn/ wūrăn    
无比 wbĭ    
无线电 wxindin    
无形 wxng    
无疑 wy    
五金 wŭjīn    
武力 wŭl    
武士 wŭ sh    
武装 wŭzhuāng    
侮辱 wŭrŭ    
物产 wchăn    
物品 wpĭn    
物体 wtĭ    
物资 wzī    
误差 wchā    
误解 wjiě    
务实 wsh    
西服 xīf    
西洋 xīyng    
西医 xīyī    
溪流 xīli    
       

词汇

chu

Словарь 2301-2400  
x 2301  
席位 xwi    
   
袭击 xjī    
昔日 xīr    
习题 xt    
洗礼 xĭlĭ    
喜气 xĭ q    
喜悦 xĭyu    
j    
戏曲 xqŭ    
瑕疵 xicī    
峡谷 xigŭ    
狭小 xixiăo    
狭窄 xizhăi    
下笔 xibĭ    
下跌 xidiē    
下滑 xihu    
下列 xili    
下水 xishuĭ    
下水道 xishuĭdo    
下旬 xixn    
xiān    
仙丹 xiāndān    
先後 xiān後    
先进 xiānjn    
先驱 xiānqū    
先天 xiāntiān    
鲜明 xiānmng    
鲜�ω�ζ�/�α�Δ� xiānω�ζ�/�α�Δ�    
纤维 xiānwi    
嫌疑 xiny    
显现 xiănxin    
xin    
限度 xind    
宪法 xinfă    
线路 xinl    
陷入 xinr    
献身 xinshēn    
现今 xinjīn    
现行 xinxng    
现状 xinzhung    
相传 xiāngchun    
相仿 xiāngfǎng    
相符 xiāngf    
相继 xiāngj    
相配 xiāngpi    
乡土 xiāngtŭ    
香皂 xiāngzo    
xiāng    
想开 xiăng kāi    
响亮 xiăngling    
xing    
xing    
向导 xingdăo    
向往 xingwăng    
象徵 xingzhēng    
象徵 xingzhēng    
消毒 xiāod    
消防 xiāofng    
消耗 xiāoho    
消遣 xiāoqiăn    
消遣 xiāoqiăn    
潇�ρ�Α� xiāoρ�Α�    
逍遥 xiāoyo    
小贩 xiăofn    
小伙/夥子 xiăo huŏ/ huǒ zĭ    
效法 xiofă    
效劳 xiolo    
效力 xiol    
效忠 xiozhōng    
笑嘻嘻 xioxīxī    
孝子 xiozĭ    
协办 xibn    
协定 xidng    
协会 xihu    
协商 xishāng    
协调 xitio    
协调 xitio    
协议 xiy    
协议 xiy    
血汗 xuhn    
血迹 xuj    
血压 xuyā    
写实 xiě sh    
写作 xiězu    
�δ�Ω�气 �δ�Ω q    
心爱 xīni    
心软 xīnruăn    
心事 xīnshi    
心思 xīnsi    
心酸 xīnsuān    
心态 xīnti    
心疼 xīntng    
心胸 xīnxiōng    
辛勤 xīnqn    
辛酸 xīnsuān    
新潮 xīn cho    
新手 xīnshŏu    
新颖 xīnyĭng    
       

词汇

chu

Словарь 2401-2500  
信赖 xnli 2401  
信念 xnnin    
信徒 xnt    
信息 xnxī    
星辰 xīng chn    
星座 xīngzu    
兴建 xīngjin    
兴隆 xīnglng    
兴起 xīngqĭ    
行善 xng shn    
行使 xngshĭ    
行星 xngxīng    
行政 xngzhng    
刑事 xngsh    
形势 xngsh    
形态 xngti    
形体 xng tĭ    
形形色色 xngxngss    
型态 xng ti    
xng    
性能 xngnng    
性情 xngqng    
兴致 xngzh    
xiōng    
胸口 xiōng kŏu    
修补 xiūbŭ    
修订 xiūdng    
修建 xiūjin    
修女 xiūnǚ    
修养 xiūyăng    
修筑 xiūzh    
xi    
   
虚拟 xūnĭ    
虚心 xūxīn    
   
许多 xŭduō    
许久 xŭjiŭ    
许可 xŭkě    
酗酒 xjiŭ    
序幕 xm    
叙述 xsh    
宣称 xuānchēng    
宣告 xuāngo    
宣示 xuānsh    
宣誓 xuānsh    
宣言 xuānyn    
宣扬 xuānyng    
旋律 xunlǜ    
旋转 xunzhuăn    
悬殊 xunshū    
悬崖 xuny    
选拔 xuănb    
选购 xuăn gu    
选民 xuănmn    
选票 xuănpio    
选修 xuăn xiū    
学分 xu fēn    
学科 xukē    
学年 xunin    
学识 xush    
学说 xushuō    
学徒 xut    
学员 xuyun    
学制 xuzh    
雪人 xuěrn    
削弱 xuēru    
循环 xnhun    
巡逻 xnlu    
巡视 xnsh    
询问 xnwn    
xn    
   
鸦片 yāpin    
压岁钱 yāsuqin    
压缩 yāsuō    
压制 yāzh    
牙科 ykē    
y    
   
亚军 yjūn    
亚洲 yzhōu    
yān    
研究所 ynjiūsuŏ    
言论 ynln    
岩石 ynsh    
延迟 ynch    
延伸 ynshēn    
延误 yn w    
延续 ynx    
沿海 ynhăi    
沿途 ynt    
沿袭 ynx    
沿用 ynyng    
严禁 ynjn    
严厉 ynl    
严密 ynm    
演变 yănbin    
演讲 yănjiăng    
演说 yănshuō    
       

514

Mandarin 2008-2017