(2017) ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ | ЯЗЫКИ ВОСТОКА | КИТАЙСКИЙ


Тест китайского как иностранного языка.

Это часть тайваньского теста, конвертированного в упрощённые символы. Предназначен для самостоятельной оценки собственного уровня знаний.

高阶级 - gāo jiē j - Высокий уровень (4), 2500 слов

 


Уровень 4, 2500 слов (часть 4)


词汇

chu

Словарь 1501-1600

 
热烈 rèliè  
热门 rèmén  
热情 rèqíng  
热情 rèqíng  
热心 rèxīn  
人才 réncái  
人格 réngé  
人工 réngōng  
人力 rénlì  
人情味/人情味儿 rénqíng wèi/ rénqíng wèir  
人权 rénquán  
人生 rénshēng  
人事 rénshì  
人体 réntĭ  
人心 rénxīn  
人行道 rénxíngdào  
人员 réyuán  
忍不住 rěn búzhù  
忍受 rěnshòu  
忍心 rěnxīn  
rèn  
任性 rènxìng  
日常 rìcháng  
日後 rì後  
日用品 rìyòng pĭn  
róng  
融化 rónghuà  
荣幸 róngxìng  
 
如果说 rúguŏ shuō  
如何 rúhé  
如何 rúhé  
如今 rújīn  
如同 rútóng  
 
入境 rùjìng  
入口 rùkŏu  
入学 rùxué  
ruăn  
sāi  
赛跑 sàipăo  
三角形 sānjiăoxíng  
săn  
săn  
丧失 sàngshī  
sōu  
săo  
色彩 sècăi  
色情 sèqíng  
shā  
沙漠 shāmò  
沙滩 shātān  
沙子 shāzi  
杀价 shājià  
shă  
晒太阳 shài tàiyáng  
山地 shāndì  
shăn  
shăn  
善於 shàn於  
扇子 shānzi  
shāng  
shāng  
伤脑筋 shāngnăojīn  
商标 shāngbiāo  
商场 shāngchăng  
商量 shāngliáng  
shàng  
上级 shàngjí  
上升 shàngshēng  
上市 shàngshì  
上述 shàngshù  
上台/�χ�κ� shàngtái/�χ�κ�  
上头 shàngtou  
上下 shàngxià  
上游 shàngyóu  
shāo  
稍微 shāowēi  
少数 shăoshù  
少年 shàonián  
少女 shàonǚ  
舌头 shétou  
舍不得 shěbude  
舍得 shěde  
shè  
社会 shèhuì  
社交 shèjiāo  
社团 shètuán  
设立 shèlì  
设置 shèzhì  
摄影 shèyĭng  
申请 shēnqĭng  
shēn  
伸手 shēnshŏu  
身材 shēncái  
身分/份 shēnfen/ fèn  
身分/份证 shēnfen/ fèn zhèng  
深刻 shēnkè  
深浅 shēnqiăn  
深夜 shēnyè 1600
       

词汇

chu

Словарь 1601-1700

 
shén  
神话 shénhuà  
神经 shénjīng  
神秘 shénmì  
神奇 shénqí  
神气 shénqì  
神圣 shénshèng  
神仙 shénxiān  
审查 shěnchá  
慎重 shènzhòng  
shēng  
升高 shēng gāo  
升级 shēngjí  
升学 shēngxué  
shēng  
生存 shēngcún  
生肖 shēng xiào  
生长 shēngzhăng  
shēng  
绳(子) shéng( zĭ)  
shěng  
省得 shěngde  
shèng  
胜利 shènglì  
失败 shībài  
失掉 shīdiào  
失眠 shīmián  
失望 shīwàng  
失业 shīyè  
�κ�μ� �κ�μ�  
shī  
诗人 shīrén  
师父(ㄈㄨ�Ι�) shī fù(ㄈㄨ�Ι�)  
师傅 shīfu  
师母 shī mŭ  
施工 shīgōng  
时常 shícháng  
时机 shíjī  
时期 shíqī  
时时 shíshí  
食品 shípĭn  
实用 shíyòng  
实在 shízài  
实施 shíshī  
实现 shíxiàn  
实验 shíyàn  
实验 shíyàn  
使 shĭ  
始终 shĭzhòng  
示威 shìwēi  
式样 shìyàng  
shì  
世纪 shìjì  
市立 shì lì  
市民 shìmín  
市区 shìqū  
shì  
视野 shìyě  
适当 shìdàng  
适合 shìhé  
适用 shìyòng  
是非 shìfēi  
是否 shìfŏu  
事件 shìjiàn  
事实上 shìshí shàng  
事物 shìwù  
事先 shìxiān  
势力 shìli  
试验 shìyàn  
收据 shōujù  
收看 shōukàn  
收入 shōurù  
收拾 shōushi  
手电筒 shŏudiàntŏng  
手段 shŏuduàn  
手工 shŏugōng  
手术 shŏushù  
shŏu  
首都 shŏudū  
首先 shŏuxiān  
shòu  
shòu  
受不了 shòu bùliǎo  
受到 shòudào  
shòu  
寿命 shòumìng  
疏忽 shūhu  
书房 shūfáng  
书籍 shūjí  
输出 shūchū  
输入 shūrù  
shú  
熟练 shúliàn  
熟人 shúrén  
shŭ  
属於 shŭ於  
暑期 shŭqī  
shù  
shŭ  
数量 shùliàng 1700
       

词汇

chu

Словарь 1701-1800  
数目 shùmù  
树林 shùlín  
shuā  
刷(子) shuā( zĭ)  
刷卡 shuā kă  
shuă  
shuāi  
衰退 shuāituì  
shuăi  
率领 shuàilĭng  
shuāng  
双胞胎 shuāngbāotāi  
双方 shuāngfāng  
水分/份 shuĭfèn/ fèn  
水灾 shuĭzāi  
shuì  
说服 shuōfú  
shùn  
shùn  
顺手 shùnshŏu  
顺序 shùnxù  
说不定 shuōbudìng  
硕士 shuòshì  
 
 
私立 sīlì  
私人 sīrén  
思索 sī suŏ  
 
死亡 sĭwáng  
四处 sìchù  
四处 sìchù  
四方 sìfāng  
四季 sìjì  
四周/周 sìzhōu/ zhōu  
饲养 sìyăng  
sōng  
送行 sòngxíng  
 
俗话 súhuà  
俗话说 súhuà shuō  
suàn  
算起来 suàn qĭlái  
算是 suàn shì  
算帐 suàn zhàng  
suí  
随手 suíshŏu  
随意 suíyì  
随着 suízhe  
suì  
岁数 suìshu  
孙女 sūnnǚ  
孙子 sūnzi  
损失 sŭnshī  
损失 sŭnshī  
suō  
缩短 suōduăn  
缩水 suōshuĭ  
suŏ  
suŏ  
 
 
抬头 táotóu  
太空 tàikōng  
摊子 tānzi  
dàn  
谈判 tánpàn  
毯子 tănzi  
tàn  
探亲 tànqīn  
探讨 tàntăo  
tàng  
tàng  
tàng  
tāo  
táo  
逃避 táobì  
逃走 táozŏu  
陶瓷 táocì  
淘气 táoqì  
桃子 táozi  
tăo  
tào  
tào  
特别 tèbié  
特点 tèdiăn  
 
提起 tíqĭ  
提前 tíqián  
提醒 tíxĭng  
提早 tízăo  
 
体温 tĭwēn  
体验 tĭyàn  
天才 tiāncái  
天空 tiānkōng  
天然 tiānrán  
天文 tiān wén  
天真 tiānzhēn  
天主教 tiānzhŭjiào 1800
       

词汇

chu

Словарь 1801-1900  
田野 tiányě  
tiāo  
挑选 tiāoxuăn  
tiáo  
条约 tiáoyuē  
diào  
调整 tiáozhěng  
跳高 tiàogāo  
跳远 tiàoyuăn  
贴心 tiēxīn  
停止 tíngzhĭ  
tĭng  
tĭng  
tōng  
tōng  
通常 tōngcháng  
通过 tōngguò  
通信 tōngxìn  
通讯 tōngxùn  
tóng  
tóng  
同胞 tóngbāo  
同志 tóngzhì  
tóng  
tŏng  
统计 tŏngjì  
统一 tŏngyī  
统治 tŏngzhì  
痛快 tòngkuài  
偷/偷偷 tōu/ tōutōu  
tóu  
头脑 tóunăo  
投票 tóupiào  
投入 tóurù  
投降 tóuxiáng  
投资 tóuzī  
tòu  
透过 tòu guò  
 
突出 tūchū  
突破 tūpò  
突破 tūpò  
途径 tújìng  
图书 túshū  
图章 túzhāng  
 
tuán  
团结 tuánjié  
推动 tuīdòng  
推翻 tuīfān  
推广 tuīguăng  
退 tuì  
退出 tuìchū  
退回 tuìhuí  
tūn  
tuō  
拖鞋 tuōxié  
托儿所 tuōérsuŏ  
脱离 tuōlí  
妥当(ㄉㄤ�Ι�) tuŏdang(ㄉㄤ�Ι�)  
妥善 tuŏshàn  
妥协 tuŏxié  
 
 
wāi  
外部 wàibù  
外出 wàichū  
外地 wàidì  
外观 wàiguān  
外行 wàiháng  
外汇 wàihuì  
外交 wàijiāo  
外界 wàijiè  
外科 wàikē  
外头 wàitou  
wān  
弯腰 wānyāo  
完毕 wánbì  
完善 wánshàn  
完整 wánzhěng  
玩笑 wánxiào  
晚辈 wănbèi  
wăng  
wàng  
威胁 wēixié  
威胁 wēixié  
wéi  
违反 wéifăn  
维护 wéihù  
维他命 wéitāmìng  
危机 wēijī  
为难 wéinán  
唯一 wéiyī  
尾巴 wěiba  
委屈 wěiqu  
委托 wěituō  
委员 wěiyuán  
wèi  
未婚 wèihūn  
位於 wèi於 1900
       

词汇

chu

Словарь 1901-2000  
味/味儿 wèi/ wèir  
味精 wèijīng  
为何 wèihé  
卫生 wèishēng  
卫生纸 wèishēngzhĭ  
卫星 wèixīng  
慰问 wèiwèn  
温和 wēnhé  
文法 wénfă  
文具 wénjù  
文凭 wénpíng  
文物 wénwù  
文艺 wényì  
蚊子 wénzi  
wěn  
wěn  
wěn  
 
卧房 wòfáng  
污/污染 wū/ wūrăn  
无可奈何 wúkěnàihé  
无论 wúlùn  
无情 wúqíng  
无数 wúshù  
无限 wúxiàn  
无意 wúyì  
武器 wŭqì  
武术 wŭshù  
 
舞蹈 wŭdào  
舞台/�χ�κ� wŭtái/�χ�κ�  
舞厅 wŭtīng  
 
物理 wùlĭ  
物质 wùzhì  
 
 
误点 wùdiăn  
误会 wùhuì  
 
西装 xīzhuāng  
 
吸取 xīqŭ  
吸食 xī shí  
吸烟 xīyān  
媳妇 xífù  
喜酒 xĭjiŭ  
喜剧 xĭjù  
系列 xìliè  
细胞 xìbāo  
细节 xìjié  
细菌 xìjūn  
细小 xìxiăo  
xiā  
虾(子) xiā( zĭ)  
虾米 xiāmi  
下巴 xiàba  
下降 xiàjiàng  
下来 xiàlai  
下棋 xià qí  
下去 xiàqu  
下午茶 xiàwŭ chá  
下游 xiàyóu  
夏季 xiàjì  
先进 xiānjìn  
xiān  
鲜花 xiān huā  
鲜奶 xiān năi  
鲜血 xiānxuè  
�Ζ�Β� �Ζ�Β�  
xián  
显得 xiănde  
显然 xiănrán  
显示 xiănshì  
显着 xiăn zhe  
xiàn  
现场 xiànchăng  
现成 xiànchéng  
现金 xiànjīn  
羡慕 xiànmù  
限制 xiànzhì  
xiāng  
相处 xiāngchŭ  
相当 xiāngdāng  
相互 xiānghù  
相亲相爱 xiāng qīn xiāng ài  
相似 xiāngsì  
xiāng  
香肠 xiāngcháng  
乡村 xiāngcūn  
想不到 xiăngbudào  
想念 xiăngniàn  
享受 xiăngshòu  
享有 xiăngyŏu  
响应 xiăngyìng  
xiàng  
相片/相片儿 xiàngpiān/ xiàngpiān ér  
相亲 xiāng qīn  
巷(子) hàng( zĭ)  
向来 xiànglái 2000
       

519

Mandarin 2008-2017