(2017) ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ | ЯЗЫКИ ВОСТОКА | КИТАЙСКИЙ


Тест китайского как иностранного языка.

Это часть тайваньского теста, конвертированного в упрощённые символы. Предназначен для самостоятельной оценки собственного уровня знаний.

高阶级 - gāo jiē j - Высокий уровень (4), 2500 слов

 


Уровень 4, 2500 слов (часть 5)


词汇

chu

Словарь 2001-2100

 
项目 xiàngmù  
xiāo  
消除 xiāochú  
消费 xiāofèi  
消费 xiāofèi  
消化 xiāohuà  
消极 xiāojí  
消灭 xiāomiè  
消失 xiāoshī  
消/宵夜 xiāo/ xiāo yè  
销路 xiāo lù  
销售 xiāoshòu  
小便 xiăobiàn  
小费 xiăofèi  
小麦 xiăomài  
小气 xiăoqi  
小腿 xiăotuĭ  
小子 xiăozi  
晓得 xiăode  
校车 jiào chē  
校友 jiào yŏu  
效率 xiàolǜ  
笑容 xiàoróng  
xiē  
xié  
血管 xuèguăn  
血型 xuèxíng  
血液 xuèyè  
心灵 xīnlíng  
心目中 xīnmù zhōng  
心声 xīn shēng  
心跳 xīntiào  
心脏 xīnzàng  
新郎 xīnláng  
新娘 xīnniáng  
新式 xīnshì  
新兴 xīnxīng  
薪水 xīnshuĭ  
信号 xìnhào  
信任 xìnrèn  
信仰 xìnyăng  
信仰 xìnyăng  
信用 xìnyòng  
星光 xīng guāng  
行程 xíngchéng  
行动 xíngdòng  
行人 xíngrén  
形成 xíngchéng  
形式 xíngshì  
形象 xíngxiàng  
形状 xíngzhuàng  
性质 xìngzhì  
雄伟 xióngwěi  
休假 xiūjià  
休�Ζ�Β� xiūΖ�Β�  
修正 xiūzhèng  
 
须知 xūzhī  
 
许愿 xŭyuàn  
宣布/布 xuānbù/ bù  
宣传 xuānchuán  
宣传 xuānchuán  
xuán  
选手 xuănshŏu  
靴(子) xuē( zĭ)  
学会 xuéhuì  
学历 xuélì  
学术 xuéshù  
学位 xuéwèi  
学业 xuéyè  
学者 xuézhě  
雪花 xuěhuā  
削减 xuējiăn  
xún  
循环 xúnhuán  
迅速 xùnsù  
 
压力 yālì  
压迫 yāpò  
牙膏 yágāo  
烟/菸 yān/ yān  
沿 yán  
yán  
严格 yángé  
严肃 yánsù  
盐巴 yán bā  
延长 yáncháng  
癌症 áizhèng  
演唱 yănchàng  
演奏 yănzòu  
掩盖 yăngài  
宴会 yànhuì  
厌恶 yànwù  
�Ι΢ �Ι΢  
氧气 yăngqì  
样品 yàngpĭn  
 
yāo  
yáo 2100
       

词汇

chu

Словарь 2101-2200

 
摇摆 yáobăi  
摇头 yáo tóu  
要不 yàobù  
要好 yàohăo  
要命 yàomìng  
药方 yàofāng  
药水 yàoshuĭ  
药物 yàowù  
 
野兽 yěshòu  
野心 yěxīn  
夜景 yè jĭng  
夜晚 yèwăn  
业务 yèwù  
业馀 yè yú  
叶子 yèzi  
一一 yīyī  
衣裳 yīshang  
依据 yījù  
依然 yīrán  
 
医师 yīshī  
医学 yīxué  
一带 yīdài  
一旦 yīdàn  
一大早 yī dà zăo  
一面 yīmiàn  
一再 yīzài  
一致 yīzhì  
 
移动 yídòng  
移民 yímín  
疑问 yíwèn  
仪器 yíqì  
仪式 yíshì  
 
已婚 yĭhūn  
 
以便 yĭbiàn  
以及 yĭjí  
以往 yĭwăng  
一般而言 yībān ér yán  
一口气 yīkŏuqì  
一旁 yī páng  
一齐 yīqí  
一天到晚 yītiāndàowăn  
 
意识 yìshí  
意外 yìwài  
意愿 yìyuàn  
意志 yìzhì  
亿  
义务 yìwù  
议会 yìhuì  
因而 yīnér  
因素 yīnsù  
yín  
引发 yĭnfā  
yĭn  
饮食 yĭnshí  
yìn  
印刷 yìnshuā  
印象 yìnxiàng  
印章 yìnzhāng  
应当 yīngdāng  
婴儿 yīngér  
英雄 yīngxióng  
赢得 yíngde  
迎接 yíngjiē  
营养 yíngyăng  
营业 yíngyè  
影本 yĭng běn  
影印 yĭngyìn  
影子 yĭngzi  
yìng  
应付 yìngfu  
应邀 yìngyāo  
应用 yìngyòng  
拥抱 yōngbào  
拥护 yōnghù  
拥挤 yōngjĭ  
勇气 yŏngqì  
用不着 yòng bù zhe  
用处 yòngchu  
用得着 yòng děi zhe  
用具 yòngjù  
用力 yònglì  
用心 yòngxīn  
忧郁 yōuyù  
优惠 yōuhuì  
优良 yōuliáng  
优美 yōuměi  
优越 yōuyuè  
yóu  
yóu  
油腻 yóunì  
yóu  
邮差 yóuchāi  
邮件 yóujiàn  
游戏 yóuxì 2200
       

词汇

chu

Словарь 2201-2300

 
游戏 yóuxì  
游行 yóuxíng  
犹豫 yóuyù  
友好 yŏuhăo  
有关 yŏuguān  
有关 yŏuguān  
有力 yŏulì  
有利 yŏulì  
有些 yŏuxiē  
有些 yŏuxiē  
娱乐 yúlè  
语调 yŭdiào  
语气 yŭqì  
语音 yŭyīn  
与其 yŭ qí  
 
遇见 yùjiàn  
预报 yùbào  
预定 yùdìng  
预订 yùdìng  
预计 yùjì  
预算 yùsuàn  
预先 yùxiān  
冤枉 yuānwang  
元旦 yuándàn  
原来 yuánlái  
原理 yuánlĭ  
原料 yuánliào  
原始 yuánshĭ  
原先 yuánxiān  
原则 yuánzé  
原则上 yuánzé shàng  
原子笔 yuánzĭ bĭ  
圆满 yuánmăn  
圆形 yuánxíng  
缘故 yuángù  
远大 yuăndà  
yuàn  
月份 yuèfèn  
月光 yuèguāng  
月球 yuèqiú  
yūn  
允许 yŭnxŭ  
运输 yùnshū  
运送 yùnsòng  
运用 yùnyòng  
运转 yùnzhuăn  
 
 
灾害 zāihài  
灾难 zāinán  
zài  
在乎 zàihu  
再度 zàidù  
再说 zàishuō  
zāi  
咱们 zánmen  
赞成 zànchéng  
赞同 zàntóng  
赞美 zànměi  
葬礼 zànglĭ  
zāo  
糟糕 zāogāo  
遭到 zāodào  
遭受 zāoshòu  
遭遇 zāoyù  
早晨 zăochen  
早点 zăodiăn  
早点 zăodiăn  
早晚 zăowăn  
早已 zăoyĭ  
zào  
造句 zào jù  
 
 
zěn  
增长 zēngzhăng  
赠品 zèngpĭn  
赠送 zèngsòng  
zhăi  
展出 zhănchū  
展开 zhănkāi  
展览 zhănlăn  
展览 zhănlăn  
展示 zhănshì  
占/占 zhān/ zhān  
占/占 zhān/ zhān  
占/占有 zhān/ zhànyŏu  
站住 zhànzhù  
战场 zhànchăng  
zhāng  
zhāng  
cháng  
长辈 zhăngbèi  
zhăng  
涨价 zhăngjià  
掌声 zhăngshēng  
帐单 zhàngdān  
丈夫 zhàngfū  
招呼 zhāohu 2300
       

词汇

chu

Словарь 2301-2400  
招手 zhāoshŏu  
zhào  
照常 zhàocháng  
召开 zhàokāi  
shé  
折合 zhéhé  
折扣 zhékòu  
折磨 zhémo  
zhě  
zhēn  
针对 zhēnduì  
侦探 zhēntàn  
珍惜 zhēnxī  
珍珠 zhēnzhū  
真心 zhēn xīn  
枕头 zhěntou  
zhèn  
阵子 zhèn zĭ  
震动 zhèndòng  
zhēng  
争论 zhēnglùn  
争取 zhēngqŭ  
zhēng  
徵求 zhēng qiú  
正月 zhēngyuè  
zhěng  
zhěng  
整洁 zhěngjié  
整数 zhěngshù  
zhèng  
正方形 zhèngfāngxíng  
正规 zhèngguī  
正好 zhènghăo  
正好 zhènghăo  
正经 zhèngjing  
正面 zhèngmiàn  
政策 zhèngcè  
政党 zhèngdăng  
政府 zhèngfŭ  
证件 zhèngjiàn  
证据 zhèngjù  
证明 zhèngmíng  
证实 zhèngshí  
症状 zhèngzhuàng  
zhī  
zhī  
之後 zhī後  
之间 zhījiān  
之类 zhīlèi  
之前 zhīqián  
zhī  
支持 zhīchí  
支出 zhīchū  
支票 zhīpiào  
支援 zhīyuán  
zhí  
直接 zhíjiē  
直线 zhí xiàn  
zhí  
zhì  
职位 zhíwèi  
执行 zhíxíng  
zhĭ  
zhǐ  
只是 zhĭshì  
zhĭ  
指出 zhĭchū  
指导 zhĭdăo  
指定 zhĭdìng  
指示 zhĭshì  
指示 zhĭshì  
指责 zhĭzé  
纸张 zhĭzhāng  
zhì  
zhì  
制定 zhìdìng  
制止 zhìzhĭ  
志气 zhìqì  
志愿 zhìyuàn  
秩序 zhìxù  
制造 zhìzào  
制作 zhĭzuò  
zhōng  
中级 zhōngjí  
中年 zhōngnián  
中途 zhōngtú  
中央 zhōngyāng  
中药 zhōngyào  
zhŏng  
种类 zhŏnglèi  
种子 zhŏngzi  
种族 zhŏngzú  
zhōng  
中毒 zhòngdú  
zhòng  
重大 zhòngdà  
重量 zhòngliàng  
重伤 zhòng shāng  
重伤 zhòng shāng  
重心 zhòngxīn 2400
       

词汇

chu

Словарь 2401-2500  
zhōu  
周/周 zhōu/ zhōu  
周到 zhōudào  
zhōu  
竹(子) zhú( zĭ)  
逐渐 zhújiàn  
主办 zhŭbàn  
主持 zhŭchí  
主观 zhŭguān  
主角/角 zhŭjué/ jiăo  
主席 zhŭxí  
主张 zhŭzhāng  
主张 zhŭzhāng  
祝贺 zhùhè  
住院 zhùyuàn  
住宅 zhùzhái  
住址 zhùzhĭ  
注射 zhùshè  
注册 zhùcè  
专家 zhuānjiā  
专利 zhuānlì  
专门 zhuānmén  
专人 zhuān rén  
专业 zhuānyè  
zhuăn  
转变 zhuănbiàn  
转播 zhuănbō  
转达 zhuăndá  
转告 zhuăngào  
转机 zhuănjī  
转身 zhuănshēn  
转向 zhuănxiàng  
zhuăn  
zhuàn  
装饰 zhuāngshì  
zhuàng  
zhuàng  
状况 zhuàngkuàng  
zhuī  
zhŭn  
准考证/证 zhŭn kăozhèng/ zhèng  
zhŭn  
准确 zhŭnquè  
zhuō  
zhuō  
资本 zīběn  
资格 zīgé  
资金 zījīn  
资讯 zī xùn  
 
子女 zĭnǚ  
字幕 zì mù  
字母 zìmŭ  
自来水 zìláishuĭ  
自然 zìrán  
自私 zìsī  
自我 zìwŏ  
自信 zìxìn  
自愿 zìyuàn  
自主 zìzhŭ  
zŏng  
总共 zŏnggòng  
总理 zŏnglĭ  
综合 zōnghé  
综合 zōnghé  
走道 zŏu dào  
走私 zŏusī  
 
足以 zúyĭ  
 
组织 zŭzhī  
阻碍 zŭài  
阻止 zŭzhĭ  
祖国 zŭguó  
zuān  
钻石 zuànshí  
zuì  
最少 zuìshăo  
遵守 zūnshŏu  
尊重 zūnzhòng  
左右 zuŏyòu  
左右 zuŏyòu  
zuò  
作家 zuòjiā  
作为 zuòwéi  
作文 zuòwén  
作文 zuòwén  
作用 zuòyòng  
zuò  
做客 zuòkè  
       

520

Mandarin 2008-2017