(2017) ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ | ЯЗЫКИ ВОСТОКА | КИТАЙСКИЙ


Тест китайского как иностранного языка.

Это часть тайваньского теста, конвертированного в упрощённые символы. Предназначен для самостоятельной оценки собственного уровня знаний.

高阶级 - gāo jiē j - Высокий уровень (4), 2500 слов

 


Уровень 4, 2500 слов (часть 2)


词汇

chu

Словарь 0501-0600

 
反问 fănwèn    
反映 fănyìng    
反应 fănyìng    
反正 fănzhèng    
返回 fănhuí    
犯错 fàncuò    
犯法 fànfă    
犯人 fànrén    
犯罪 fànzuì    
fāng    
方案 fāngàn    
fáng    
防守 fángshŏu    
防止 fángzhĭ    
放大 fàngdà    
放弃 fàngqì    
放手 fàngshŏu    
放学 fàngxué    
非法 fēifă    
féi    
肥胖 féipàng    
肥皂 féizào    
fèi    
fèi    
废话 fèihuà    
废气 fèiqì    
废水 fèi shuĭ    
废物 fèiwù    
分别 fēnbié    
分别 fēnbié    
分别 fēnbié    
分布/布 fēnbù/ bù    
分工 fēngōng    
分明 fēnmíng    
分配 fēnpèi    
分散 fēnsàn    
分手 fēnshŏu    
分数 fēnshù    
分析 fēnxī    
分析 fēnxī    
纷纷 fēnfēn    
吩咐 fēnfù    
粉笔 fěnbĭ    
份/份儿 fèn/ fèner    
奋斗 fèndòu    
愤怒 fènnù    
fēng    
封建 fēngjiàn    
蜂蜜 fēngmì    
风气 fēngqì    
风趣 fēngqù    
风险 fēngxiăn    
fēng    
疯狂 fēngkuáng    
疯子 fēngzi    
féng    
féng    
讽刺 fěngcì    
否定 fŏudìng    
否认 fŏurèn    
夫妻 fūqī    
夫人 fūrén    
   
   
   
   
   
符号 fúhào    
   
   
   
辅导 fŭdăo    
   
富裕 fùyù    
附加 fùjiā    
妇女 fùnǚ    
复杂 fùzá    
复制 fùzhì    
gāi    
改革 găigé    
改造 găizào    
改正 găizhèng    
盖(子) gài( zĭ)    
gān    
乾杯 gānbēi    
乾脆 qián cuì    
găn    
赶紧 gănjĭn    
感到 găndào    
感恩 gănēn    
感激 gănjì    
感情 gănqíng    
感染 gănrăn    
感受 gănshòu    
感受 gănshòu    
gàn    
干部 gànbù    
干嘛 gàn ma    
干嘛 gàn ma    
干什麽 gàn shén麽   600
       

词汇

chu

Словарь 0601-0700

 
gāng    
钢笔 gāngbĭ    
刚好 gānghăo    
港币 găng bì    
港口 găngkŏu    
高潮 gāocháo    
高大 gāodà    
高度 gāodù    
高度 gāodù    
高峰 gāofēng    
高贵 gāoguì    
高级 gāojí    
高明 gāomíng    
高手 gāoshŏu    
高原 gāoyuán    
gào    
告辞 gàocí    
   
   
歌剧 gējù    
   
革命 gémìng    
   
各行各业 gè xíng gè yè    
个别 gèbié    
个性 gèxìng    
个子/个儿 gèzi/ gèr    
根本 gēnběn    
根本 gēnběn    
根据 gēnjù    
gōng    
工程 gōngchéng    
工夫 gōngfu    
工会 gōnghuì    
工钱 gōngqián    
工资 gōngzī    
公布/布 gōngbù/ bù    
公公 gōnggong    
公开 gōngkāi    
公立 gōng lì    
公平 gōngpíng    
公式 gōngshì    
公用 gōngyòng    
公元 gōngyuán    
供应 gōngyìng    
gòng    
共同 gòngtóng    
构成 gòuchéng    
构造 gòuzào    
孤单 gūdān    
估计 gūjì    
姑姑 gū gū    
姑丈 gū zhàng    
古典 gŭdiăn    
   
鼓励 gŭlì    
鼓励 gŭlì    
鼓舞 gŭwŭ    
鼓掌 gŭzhăng    
骨头 gútou    
固定 gùdìng    
顾问 gùwèn    
故乡 gùxiāng    
guā    
瓜子 guā zĭ    
挂号信 guàhào xìn    
guài    
官方 guānfāng    
官员 guānyuán    
guān    
关键 guānjiàn    
关上 guān shàng    
关於 guān於    
观光 guānguāng    
管道 guăndào    
管制 guănzhì    
guàn    
惯例 guànlì    
冠军 guànjūn    
罐头 guàntou    
罐子 guàn zĭ    
guāng    
guāng    
光亮 guāngliàng    
光临 guānglín    
光明 guāngmíng    
光荣 guāngróng    
光是 guāngshì    
光线 guāngxiàn    
广 guăng    
广大 guăngdà    
广泛 guăngfàn    
广告 guănggào    
广阔 guăngkuò    
规定 guīdìng    
规定 guīdìng    
规画/划 guī huà/ huá    
规画/划 guī huà/ huá    
规律 guīlǜ    
规则 guīzé   700
       

词汇

chu

Словарь 0701-0800  
guì    
柜�χ�κ�/台 guìχ�κ�/ tái    
贵族 guìzú    
gŭn    
锅(子) guō( zĭ)    
国会 guóhuì    
国籍 guójí    
国际 guójì    
国立 guólì    
国旗 guóqí    
国小 guó xiăo    
国中 guó zhōng    
guŏ    
果然 guŏrán    
guò    
过程 guòchéng    
过度 guòdù    
过渡 guòdù    
过节 guòjié    
过滤 guòlǜ    
过期 guòqī    
过世 guò shì    
还不如 hái bùrú    
还有 hái yŏu    
海关 hăiguān    
海军 hăijūn    
海外 hăiwài    
海峡 hăixiá    
海鲜 hăixiān    
害处 hàichu    
hán    
hán    
含量 hánliàng    
寒冷 hánlěng    
hăn    
hàn    
行业 hángyè    
毫无 háowú    
hăo    
hăo    
好在 hăozài    
hào    
好客 hàokè    
好奇 hàoqí    
号召 hàozhào    
   
   
合不来 hébulái    
合成 héchéng    
合得来 hédelái    
合法 héfă    
合格 hégé    
合乎 héhū    
合理 hélĭ    
合适 héshì    
合算 hésuàn    
和好 héhăo    
和平 hépíng    
和气 héqì    
何必 hébì    
何况 hékuàng    
河流 héliú    
hēi    
黑暗 hēiàn    
黑夜 hēiyè    
痕迹 hénjī    
hèn    
héng    
喉咙 hóulong    
猴子 hóuzi    
後代 後 dài    
後方 後 fāng    
後果 後 guŏ    
後悔 後 huĭ    
後年 後 nián    
後头 後 tóu    
後退 後 tuì    
後院 後 yuàn    
   
呼吸 hūxī    
忽略 hūlüè    
忽视 hūshì    
蝴蝶 húdié    
胡子 húzi    
   
户外 hùwài    
互助 hùzhù    
花草 huā căo    
花费 huāfèi    
花费 huāfèi    
花盆 huāpén    
花瓶 huāpíng    
花色 huāsè    
花生 huāshēng    
huá    
huá    
huá    
华侨 huáqiáo    
华人 huárén    
huà   800
       

词汇

chu

Словарь 0801-0900  
huà    
化学 huàxué    
化妆 huàzhuāng    
化装 huàzhuāng    
怀念 huáiniàn    
怀孕 huáiyùn    
坏蛋 huàidàn    
欢呼 huānhū    
欢乐 huānlè    
欢喜 huānxĭ    
缓和 huănhé    
缓慢 huănmàn    
幻想 huànxiăng    
幻想 huànxiăng    
huāng    
皇帝 huángdì    
黄豆 huángdòu    
黄昏 huánghūn    
huī    
灰色 huīsè    
灰心 huīxīn    
huī    
huí    
回电 huídiàn    
回教/伊斯兰教 huíjiào/ yīsīlánjiào    
回收 huíshōu    
回头 huítóu    
回信 huíxìn    
回忆 huíyì    
汇款 huìkuăn    
会员 huìyuán    
昏倒 hūndăo    
昏迷 hūnmí    
hún    
混合 hùnhé    
活该 huógāi    
活力 huólì    
活泼 huópo    
活跃 huóyuè    
火柴 huŏchái    
火腿 huŏtuĭ    
火灾 huŏzāi    
huò    
或多或少 huò duō huò shăo    
或者 huòzhě    
货物 huòwù    
获得 huòdé    
肌肉 jīròu    
基本上 jīběnshang    
基金 jījīn    
几乎 jīhū    
机构 jīgòu    
机关 jīguān    
机票 jīpiào    
机械 jīxiè    
及格 jígé    
及时 jíshí    
即将 jíjiāng    
即使 jíshĭ    
   
极其 jíqí    
   
   
   
集合 jíhé    
集邮 jíyóu    
集中 jízhōng    
集中 jízhōng    
疾病 jíbìng    
急忙 jímáng    
寂寞 jìmò    
既然 jìrán    
技术 jìshù    
计算 jìsuàn    
计较 jìjiào    
记性 jìxing    
记忆 jìyì    
记载 jìzăi    
记住 jìzhù    
加班 jiābān    
加工 jiāgōng    
加上 jiāshàng    
加速 jiāsù    
加以 jiāyĭ    
家事 jiāshì    
   
jiă    
jià    
驾驶 jiàshĭ    
驾驶 jiàshĭ    
价值 jiàzhí    
jiān    
尖锐 jiānruì    
jiān    
jiān    
jiān    
坚定 jiāndìng    
坚决 jiānjué    
监视 jiānshì    
监狱 jiānyù   900
       

词汇

chu

Словарь 0901-1000  
jiăn    
jiăn    
剪刀 jiăndāo    
检验 jiănyàn    
jiàn    
建国 jiàn guó    
建筑 jiànzhù    
建筑 jiànzhù    
jiàn    
渐渐 jiànjiàn    
间接 jiànjiē    
键盘 jiànpán    
健全 jiànquán    
jiāng    
jiāng    
将要 jiāngyào    
奖金 jiăngjīn    
奖品 jiăngpĭn    
jiàng    
降价 jiàngjià    
jiāo    
交代 jiāodài    
交换 jiāohuàn    
交际 jiāojì    
交往 jiāowăng    
交易 jiāoyì    
交易 jiāoyì    
郊外 jiāowài    
jiăo    
角落 jiăoluò    
jiăo    
脚步 jiăobù    
jiào    
叫喊 jiàohăn    
教会 jiàohuì    
教授 jiàoshòu    
教学 jiāoxué    
教训 jiāoxun    
jiē    
接待 jiēdài    
接到 jiēdào    
接见 jiējiàn    
接近 jiējìn    
接近 jiējìn    
街道 jiēdào    
街头 jiētóu    
阶段 jiēduàn    
jiē    
节省 jiéshěng    
节约 jiéyuē    
jiē    
结构 jiégòu    
结果 jiéguŏ    
结果 jiéguŏ    
结合 jiéhé    
结论 jiélùn    
结算 jiésuàn    
结帐 jiézhàng    
截止 jié zhĭ    
jiě    
解除 jiěchú    
解答 jiědá    
jiè    
界线 jièxiàn    
戒指 jièzhi    
今後 jīn後    
金额 jīn é    
金融 jīnróng    
金属 jīnshŭ    
尽管 jĭnguăn    
尽量 jĭnliàng    
紧急 jĭnjí    
仅仅 jĭnjĭn    
jìn    
近来 jìnlái    
近视 jìnshi    
尽力 jìnlì    
进入 jìnrù    
进口 jìnkŏu    
禁止 jìnzhĭ    
jìn    
精彩 jīng căi    
精力 jīnglì    
精细 jīngxì    
经济 jīngjì    
经历 jīnglì    
经历 jīnglì    
经营 jīngyíng    
京剧 jīngjù    
惊人 jīngrén    
警告 jĭngào    
警告 jĭngào    
景色 jĭngsè    
jìng    
镜(子) jìng( zĭ)    
敬爱 jìngài    
敬酒 jìng jiŭ    
敬礼 jìnglĭ    
净化 jìnghuà    
竟然 jìngrán   1000
       

517

Mandarin 2008-2017