(2017) ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ | ЯЗЫКИ ВОСТОКА | КИТАЙСКИЙ


Тест китайского как иностранного языка.

Это часть тайваньского теста, конвертированного в упрощённые символы. Предназначен для самостоятельной оценки собственного уровня знаний.

高阶级 - gāo jiē j - Высокий уровень (4), 2500 слов

 


Уровень 4, 2500 слов (часть 1)


词汇

chu

Словарь 0001-0100

 

哎呀 āiyā    
哎哟 āiyō    
爱好 àihào    
爱好 àihào    
爱护 àihù    
爱人 àiren    
安慰 ānwèi    
安装 ānzhuāng    
ān    
按时 ànshí    
àn    
暗中 ànzhōng    
肮脏 āngzang    
āo    
   
   
把握 băwò    
罢工 bàgōng    
罢了 bàle    
摆脱 băituō    
bài    
bài    
拜拜 bài bài    
拜访 bàifăng    
拜年 bàinián    
拜托 bàituō    
bān    
bān    
班长 bānzhăng    
搬运 bānyùn    
bàn    
半路 bànlù    
半数 bànshù    
办公 bàngōng    
办事 bànshì    
扮演 bànyăn    
傍晚 bàngwăn    
bàng    
bàng    
棒子 bàngzi    
包裹 bāoguŏ    
包括 bāokuò    
包装 bāozhuāng    
包装 bāozhuāng    
băo    
保持 băochí    
保存 băocún    
保留 băoliú    
保卫 băowèi    
保障 băozhàng    
保障 băozhàng    
宝宝 bǎobǎo    
bào    
bào    
报仇 bàochóu    
报答 bàodá    
报导 bàodào    
报到 bàodào    
报警 bàojǐng    
报社 bàoshè    
暴力 bàolì    
暴躁 bàozào    
爆炸 bàozhà    
悲剧 bēijù    
悲痛 bēitòng    
bèi    
bèi    
背面 bèimiàn    
bēn    
奔跑 bēnpǎo    
本来 běnlái    
本领 běnlĭng    
本身 běnshēn    
本土 běntǔ    
笨重 bènzhòng    
   
比方 bĭfang    
比方(说) bĭfang( shuō)    
比较 bĭjiào    
比较 bĭjiào    
比例 bĭlì    
彼此 bĭcĭ    
   
笔记 bĭjì    
笔试 bĭshì    
笔试 bĭshì    
   
必须 bìxū    
必要 bìyào    
biān    
biăn    
便 biàn    
便利 biànlì    
变动 biàndòng    
变动 biàndòng    
标题 biāotí    
标志 biāozhì    
表格 biăogé    
表情 biăoqíng    
表扬 biăoyáng   100
       

词汇

chu

Словарь 0101-0200

 

bīng    
bĭng    
bìng    
bìng    
并且 bìngqiě    
病毒 bìngdú    
病房 bìngfáng    
   
菠菜 bōcài    
波动 bōdòng    
玻璃 bōli    
báo    
薄弱 bóruò    
伯父 bófù    
伯母 bómŭ    
不大 bùdà    
不当 bùdāng    
不到 bù dào    
不顾 bùgù    
不过 bùguò    
不见得 bùjiànde    
   
   
补偿 bŭcháng    
补充 bŭchōng    
补课 bŭkè    
补习 bŭxí    
补助 bŭzhù    
补助 bŭzhù    
   
不安 bùān    
不成 bùchéng    
不得已 bùdéyĭ    
不敢当 bùgăndāng    
不仅 bùjĭn    
不良 bùliáng    
不平 bùpíng    
不然 bùrán    
不如 bùrú    
不许 bùxŭ    
不宜 bùyí    
不由得 bùyóude    
不止 bùzhĭ    
部队 bùduì    
部长 bùzhăng    
布/布告 bù/ bùgào    
布/布告栏 bù/ bùgào lán    
财产 cáichăn    
财富 cáifù    
才能 cáinéng    
裁判 cáipàn    
裁员 cáiyuán    
căi    
căi    
采购 căigòu    
彩色 căisè    
参与 cānyù    
cán    
惭愧 cánkuì    
căn    
仓库 cāngkù    
cáng    
操心 cāoxīn    
操作 cāozuò    
   
策略 cèlüè    
测量 cèliáng    
测试 cèshì    
测验 cèyàn    
测验 cèyàn    
chā    
差错 chācuò    
差距 chājù    
chā    
插花 chā huā    
插图 chātú    
茶馆/茶馆儿 cháguăn/ cháguăn ér    
茶会 chá huì    
茶叶 cháyè    
chāi    
chăn    
产量 chănliàng    
产业 chănyè    
尝/尝 cháng/ cháng    
尝/尝试 cháng/ chángshì    
常识 chángshí    
长处 chángchu    
长度 chángdù    
长方形 chángfāngxíng    
长久 chángjiŭ    
长途 chángtú    
cháng    
场地 chăngdì    
场合 chănghé    
场所 chăngsuŏ    
厂商 chǎngshāng    
chāo    
钞票 chāopiào    
超出 chāochū    
超人 chāorén   200
       

词汇

chu

Словарь 0201-0300  
超越 chāoyuè    
超重 chāozhòng    
cháo    
潮流 cháoliú    
潮�κ�μ�/湿 cháoκ�μ�/ shī    
吵闹 chăonào    
车票 chēpiào    
chě    
彻底 chèdĭ    
chén    
陈列 chénliè    
chèn    
chēng    
chéng    
chéng    
成本 chéngběn    
成分/份 chéngfen/ fèn    
成交 chéngjiāo    
成立 chénglì    
成天 chéng tiān    
成为 chéngwéi    
成语 chéngyŭ    
chéng    
乘客 chéngkè    
诚恳 chéngkěn    
诚意 chéngyì    
呈现 chéngxiàn    
程序 chéngxù    
吃亏 chīkuī    
chí    
迟早 chízăo    
尺寸 chĭcun    
翅膀 chìbăng    
chōng    
充分/份 chōngfèn/ fèn    
充满 chōngmăn    
充足 chōngzú    
zhòng    
崇拜 chóngbài    
崇高 chónggāo    
抽屉 chōuti    
chóu    
chū    
出产 chūchăn    
出境 chūjìng    
出口 chūkŏu    
出色 chūsè    
出身 chūshēn    
出事 chūshì    
出售 chūshòu    
出席 chūxí    
出院 chūyuàn    
chū    
初步 chūbù    
初步 chūbù    
初级 chūjí    
chú    
chú    
chú    
除非 chúfēi    
储存 chŭcún    
储蓄 chŭxù    
chŭ    
处罚 chŭfá    
chŭ    
处处 chùchù    
chuán    
传播 chuánbō    
传达 chuándá    
传单 chuándān    
传染 chuánrăn    
传说 chuánshuō    
传说 chuánshuō    
传送 chuánsòng    
传统 chuántŏng    
传真 chuánzhēn    
窗口 chuāngkŏu    
chuáng    
床单 chuángdān    
zhuàng    
chuăng    
创作 chuàngzuò    
春季 chūnjì    
春假 chūn jiă    
chún    
磁带 cídài    
词典 cídiăn    
词汇 cíhuì    
辞职 cízhí    
此外 cĭwài    
   
刺激 cìjī    
次数 cìshù    
cóng    
从此 cōngcĭ    
从没 cóng méi    
从事 cóngshì    
còu    
   
粗心 cūxīn   300
       

词汇

chu

Словарь 0301-0400  
促进 cùjìn    
cuī    
存款 cúnkuăn    
cuō    
错过 cuòguò    
错字 cuòzì    
措施 cuòshī    
   
答案 dáàn    
达到 dádào    
   
打扮 dăban    
打包 dăbāo    
打断 dăduàn    
打扰 dărăo    
打算 dăsuan    
打招呼 dăzhāohu    
打针 dăzhēn    
打字 dăzì    
大半 dàbàn    
大便 dàbiàn    
大胆 dàdăn    
大地 dàdì    
大都 dàdū    
大哥 dà gē    
大哥大 dà gē dà    
大街 dàjiē    
大力 dàlì    
大量 dàliàng    
大脑 dànăo    
大清早 dàqīngzǎo    
大嫂 dàsăo    
大腿 dàtuĭ    
大型 dàxíng    
大意 dàyì    
大有 dà yŏu    
大致 dàzhì    
大众 dàzhòng    
大自然 dàzìrán    
待会/待会儿 dāi huì/ dāi huìr    
dāi    
dài    
dài    
代表 dàibiăo    
代沟 dàigōu    
代价 dàijià    
代理 dàilĭ    
带动 dàidòng    
带路 dàilù    
带子 dàizi    
大夫 dàifu    
贷款 dàikuăn    
贷款 dàikuăn    
待遇 dàiyù    
dān    
单调 dāndiào    
单位 dānwèi    
单子 dānzi    
担保 dānbăo    
耽误 dānwu    
胆量 dănliàng    
胆小 dănxiăo    
蛋白质 dànbáizhì    
诞生 dànshēng    
当初 dāngchū    
当时 dāngshí    
当选 dāngxuăn    
当中 dāngzhōng    
dăng    
档案 dàngàn    
dāng    
倒楣 dào méi    
导演 dăoyăn    
导游 dăoyóu    
dào    
dào    
道路 dàolù    
到达 dàodá    
得分 défēn    
得奖 děi jiăng    
得了 déle    
得罪 dézui    
dēng    
登记 dēngjì    
登山 dēngshān    
等不及 děng bùjí    
等到 děngdào    
等级 děngjí    
等於 děng於    
凳子 dèngzi    
   
低潮 dīcháo    
的确 díquè    
   
抵抗 dĭkàng    
   
地面 dìmiàn    
地毯 dìtăn    
地下 dìxià    
地震 dìzhèn   400
       

词汇

chu

Словарь 0401-0500  
典礼 diănlĭ    
典型 diănxíng    
点燃 diănrán    
点头 diăntóu    
diàn    
电报 diànbào    
电动 diàn dòng    
电扇 diànshàn    
电视台 diànshìtái    
电台 diàntái    
电线 diànxiàn    
电子 diànzĭ    
雕刻 diāokè    
雕刻 diāokè    
diào    
diào    
diē    
跌倒 diēdăo    
dīng    
dīng    
dĭng    
订婚 dìnghūn    
订位 dìng wèi    
定期 dìngqī    
定期 dìngqī    
丢脸 diūliăn    
丢人 diūrén    
冬季 dōngjì    
懂得 dŏngde    
dòng    
dòng    
dòng    
动不动 dòngbudòng    
动词 dòngcí    
动人 dòngrén    
动身 dòngshēn    
动手 dòngshŏu    
动作 dòngzuò    
斗争 dòuzhēng    
   
   
独立 dúlì    
独自 dúzì    
   
   
度过 dùguò    
duān    
duàn    
锻炼 duànliàn    
duī    
duì    
队员 duìyuán    
对岸 duì àn    
对策 duìcè    
对待 duìdài    
对付 duìfu    
对抗 duìkáng    
对立 duìlì    
对於 duì於    
dūn    
dùn    
dūn    
多半/多半儿 duōbàn/ duōbàn ér    
多多 duō duō    
多少 duōshăo    
多数 duōshù    
多谢 duōxiè    
duó    
duŏ    
é    
恶劣 èliè    
而已 éryĭ    
   
   
发动 fādòng    
发抖 fādŏu    
发起 fāqĭ    
发射 fāshè    
发行 fāxíng    
发言 fāyán    
发扬 fāyáng    
发音 fāyīn    
发展 fāzhăn    
   
法子 făzi    
法院 făyuàn    
发型 fàxíng    
fān    
fān    
fán    
烦恼 fánnăo    
繁忙 fánmáng    
繁荣 fánróng    
繁殖 fánzhí    
făn    
făn    
反对 fănduì    
反覆 făn fù    
反抗 fănkàng    
反面 fănmiàn   500
       

516

Mandarin 2008-2017