(2017) ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ | ЯЗЫКИ ВОСТОКА | КИТАЙСКИЙ


Тест китайского как иностранного языка.

Это часть тайваньского теста, конвертированного в упрощённые символы. Предназначен для самостоятельной оценки собственного уровня знаний.

流利级 - lil j - Беглый уровень (5), 3000 слов

 


Уровень 5, 3000 слов (часть 3)


词汇

chu

Словарь 1001-1100  
j 1001  
继承 jchng    
季风 jfēng    
剂量 jling    
纪律 jlǜ    
技能 jnng    
技艺 jy    
祭祀 j s    
家伙(ㄏㄨㄛ�Ι�) jiāhuo(ㄏㄨㄛ�Ι�)    
家家户户 jiājiāhh    
家电 jiā din    
家属 jiāshŭ    
佳节 jiāji    
佳人 jiā rn    
加紧 jiājĭn    
加快 jiākui    
加薪 jiā xīn    
加以 jiāyĭ    
加重 jiāzhng    
枷锁 jiāsuŏ    
夹杂 jiāz    
jiă    
假若 jiă ru    
假使 jiăshĭ    
假象 jiăxing    
ji    
架(子) ji( zĭ)    
架构 jigu    
假期 jiqī    
jiān    
监督 jiāndū    
尖端 jiānduān    
坚固 jiāng    
坚忍 jiān rěn    
坚信 jiānxn    
坚硬 jiānyng    
兼职 jiānzh    
艰钜 jiān j    
艰苦 jiānkŭ    
艰难 jiānnn    
简便 jiănbiăn    
简称 jiănchēng    
简化 jiănhu    
简体 jiăn tĭ    
检讨 jiăntăo    
jin    
jin    
jin    
见解 jinjiě    
见识 jinshi    
见证 jinzhng    
建造 jinzo    
健身 jin shēn    
健身房 jin shēn fng    
健壮 jinzhung    
jiāng    
将军 jiānjūn    
奖励 jiăngl    
奖赏 jiăngshăng    
奖状 jiăngzhung    
讲理 jiănglĭ    
讲习 jiăng x    
讲义 jiăngy    
讲座 jiăngzu    
交错 jiāocu    
交货 jiāohu    
交集 jiāo j    
交情 jiāoqing    
交涉 jiāosh    
交谈 jiāotn    
焦急 jiāoj    
脚本 jiăoběn    
搅和 jiăohuo    
轿车 jiochē    
叫好 jiohăo    
教官 jiāo guān    
教化 jiāo hu    
教诲 jiāo hu    
教徒 jiot    
教学 jiāoxu    
教员 jioyun    
较量 jioling    
jiē    
阶层 jiēcng    
阶级 jiēj    
街坊(ㄈㄤ�Ι�) jiēfang(ㄈㄤ�Ι�)    
接管 jiēguăn    
接连 jiēlin    
接纳 jiēn    
接洽 jiēqi    
接下来 jiē xilai    
揭幕 jiēm    
揭晓 jiēxiăo    
ji    
ji    
洁白 jibi    
节俭 jijiăn    
节庆 jiqng    
竭力 jil    
结实(ㄕ�Ι�) jiēsh(ㄕ�Ι�)    
       

词汇

chu

Словарь 1101-1200  
结业 jiy 1101  
结缘 jiyun    
捷运 ji yn    
解答 jiěd    
解放 jiěfng    
解渴 jiěkě    
解剖 jiěpōu    
解说 jiěshuō    
解体 jiětĭ    
解脱 jiětuō    
解约 jiěyuē    
ji    
届时 ji sh    
ji    
戒备 jibi    
借贷 jidi    
藉口 j kŏu    
介入 jir    
金钱 jīnqin    
金鱼 jīny    
津贴 jīntiē    
紧凑 jĭncu    
紧密 jĭnm    
紧缩 jĭnsuō    
谨慎 jĭnshn    
jn    
jn    
劲/劲儿 jn/ jn r    
进场 jn chng    
进度 jnd    
进而 jnr    
进攻 jngōng    
进化 jnhu    
进军 jnjūn    
进修 jnxiū    
进展 jnzhăn    
晋级 jnj    
尽量 jĭnling    
禁令 jnlng    
jīng    
精光 jīngguāng    
精华 jīnghu    
精明 jīngmng    
精髓 jīngsuĭ    
精致 jīngzh    
经典 jīngdiăn    
经济 jīngj    
经书 jīng shū    
惊惶 jīng hung    
惊奇 jīngq    
惊喜 jīngxĭ    
惊险 jīngxiăn    
鲸鱼 jīngy    
jĭng    
警报 jĭngbo    
警觉 jĭngju    
警惕 jĭngt    
警卫 jĭngwi    
景观 jĭngguān    
景气 jĭngq    
景物 jĭng w    
景象 jĭngxing    
jng    
jng    
jng    
敬佩 jngpi    
境地 jngd    
静脉 jngmi    
静态 jngti    
竞赛 jngsi    
竞选 jngxuăn    
竞争 jngzhēng    
jiū    
纠纷 jiūfēn    
酒店 jiŭdin    
酒馆 jiŭ guăn    
酒精 jiŭjīng    
ji    
就绪 jix    
救济 jij    
救援 jiyun    
   
局部 jb    
局面 jmin    
沮丧 jŭsng    
举例 jŭl    
举止 jŭzhĭ    
举重 jŭzhng    
巨人 jrn    
j    
j    
j    
据悉 jxī    
聚餐 j cān    
俱全 jqun    
捐献 juānxin    
捐赠 juānzng    
决赛 jusi    
决议 juy    
抉择 juz    
       

词汇

chu

Словарь 1201-1300  
绝大多数 ju dduōsh 1201  
绝迹 jujī    
jūn    
均衡 jūnhng    
均匀 jūnyn    
军备 jūnbi    
军阀 jūnf    
军官 jūnguān    
军舰 jūnjin    
开办 kāibn    
开导 kāidăo    
开动 kāidng    
开发 kāifā    
开饭 kāifn    
开放 kāifng    
开口 kāikŏu    
开阔 kāiku    
开路 kāi l    
开幕 kāim    
开盘 kāi pn    
开辟 kāip    
开启 kāi qĭ    
开头/开头儿 kāitu/ kāitu r    
开销 kāixiao    
开业 kāiy    
开展 kāizhăn    
开张 kāi zhāng    
刊物 kānw    
刊登 kāndēng    
看守 kānshŏu    
康复 kāngf    
慷慨 kāngkăi    
kng    
抗争 kngzhēng    
考场 kăo chng    
考古 kăo gŭ    
考量 kăo ling    
考生 kăoshēng    
考验 kăoyn    
烤肉 kăo ru    
ko    
刻画/划 khu/ hu    
科幻 kē hun    
苛责 kē z    
k    
可观 kěguān    
可见 kějin    
可望 kě wng    
可行 kěxng    
刻薄 kb    
刻苦 kkŭ    
刻意 kěy    
客机 kjī    
课业 ky    
克制 kzh    
吭声 kēngshēng    
kōng    
空旷 kōngkung    
空难 kōngnn    
空谈 kōngtn    
空运 kōngyn    
kŏng    
恐吓 kŏngh    
恐惧 kŏngj    
kŏu    
口头 kŏutu    
口吻 kŏu wěn    
扣除 kuch    
苦工 kŭgōng    
苦难 kŭnn    
苦恼 kŭnăo    
苦衷 kŭ zhōng    
库存 kcn    
kuā    
夸耀 kuāyo    
跨越 kuyu    
快活 kuihuo    
快速 kuis    
宽广 kuān guăng    
宽阔 kuānku    
kuăn    
款待 kuăndi    
款式 kuănsh    
狂风 kung fēng    
狂妄 kungwng    
矿产 kungchăn    
矿工 kunggōng    
kuī    
昆虫 kūnchng    
kŭn    
kn    
困境 knjng    
困扰 knrăo    
困扰 knrăo    
扩建 kujin    
扩散 kusn    
扩张 kuzhāng    
拉票 lāpio    
腊月 lyu    
来宾 libīn    
       

词汇

chu

Словарь 1301-1400  
来得 li děi 1301  
来客 lik    
ln    
ln    
懒惰 lăndu    
懒散 lănsăn    
朗读 lăngd    
朗诵 lăngsng    
浪费 lngfi    
lo    
劳改 logăi    
劳累 loli    
老年 lăonin    
老人家 lăorenjia    
老鼠 lăoshŭ    
老天爷 lăotiāny    
老头儿/老头子 lăotur/ lǎotu zĭ    
老乡 lăoxiāng    
老子 lăo zĭ    
li    
雷达 lid    
雷同 litng    
累积 lěijī    
类似 lis    
类型 lixng    
冷冻 lěngdng    
冷汗 lěnghn    
冷门 lěngmn    
冷清 lěngqing    
勒索 lsuŏ    
   
黎明 lmng    
罹难 lnn    
里程 lĭ chng    
理财 lĭ ci    
理论 lĭln    
理所当然 lĭsuŏdāngrn    
理性 lĭxng    
理学 lĭ xu    
理智 lĭzh    
礼服 lĭf    
礼节 lĭji    
礼貌 lĭmo    
力求 lqi    
力行 l xng    
力学 lxu    
立国 l gu    
立即 lj    
立体 litĭ    
利率 llǜ    
利弊 lb    
l    
l    
历届 lji    
历来 lli    
历年 lnin    
lin    
lin    
联盟 linmng    
联系 linx    
联想 linxiăng    
连带 lindi    
连结 linji    
连任 linrn    
连线 lin xin    
廉价 linji    
廉洁 linji    
脸庞 liăn png    
脸谱 liǎnpǔ    
良机 lingjī    
两极 liăngj    
两口子 liăngkŏuzi    
辽阔 lioku    
li    
列车 lichē    
列国 li gu    
列入 lir    
猎人 lirn    
烈士 lish    
ln    
ln    
临床 lnchung    
邻里 ln lĭ    
lng    
lng    
灵感 lnggǎn    
灵验 lngyn    
领队 lĭngdu    
领会 lĭnghu    
领悟 lĭngw    
lng    
lng    
溜冰 liūbīng    
li    
流程 li chng    
流传 lichun    
流落 lilu    
流氓 limng    
流失 lishī    
流水 lishuĭ    
       

词汇

chu

Словарь 1401-1500  
流通 litōng 1401  
流星 lixīng    
流域 liy    
柳树 liŭsh    
笼子 lngzi    
笼罩 lŏngzho    
垄断 lŏngdun    
楼房 lufng    
lu    
炉子 lzi    
陆地 ld    
路过 lgu    
露天 ltiān    
录影 l yĭng    
录影机 l yĭng jī    
轮廓 lnku    
伦理 lnlĭ    
沦陷 lnxiān    
ln    
论点 lndiăn    
luăn    
罗嗦(ㄙㄨㄛ�Ι�) lu suo(ㄙㄨㄛ�Ι�)    
lu    
逻辑 luj    
落得 lude    
落魄 lu p    
落选 luxuăn    
骆驼(ㄊㄨㄛ�Ι�) lutuo(ㄊㄨㄛ�Ι�)    
   
   
旅费 lǚfi    
旅途 lǚt    
旅行 lǚxng    
旅游 lǚyu    
履历 lǚl    
履行 lǚxng    
l    
麻醉 mzu    
马铃薯 mălngshŭ    
埋伏 mifu    
买卖 măimi    
买主 măizhŭ    
mi    
迈进 mijn    
麦子 mizi    
卖座 mi zu    
mn    
蛮横 mnhng    
满怀 mănhui    
漫长 mnchng    
蔓延 mnyn    
盲从 mngcng    
盲人 mngrn    
芒果 mng guŏ    
茫然 mngrn    
毛毯 motǎn    
茂密 mom    
冒险 moxiăn    
mi    
眉毛 mimao    
眉头 mitu    
媒体 mitĭ    
每每 měiměi    
美满 měimăn    
美容院 měrng yun    
美食 měi sh    
美洲 měizhōu    
mēn    
闷热 mēnr    
门户 mnh    
mēng    
měng    
猛烈 měngli    
梦见 mngjian    
mi    
谜语 myŭ    
迷宫 mgōng    
迷惑 mhuo    
迷恋 mlin    
弥补 mbŭ    
密集 mj    
m    
mng    
明白 mngbai    
明理 mng lĭ    
明日 mngr    
明智 mngzh    
名额 mng    
名号 mng ho    
名气 mngq    
名胜 mngshng    
名声 mngshēng    
名堂 mngtang    
名下 mngxi    
冥想 mng xiăng    
命名 mngmng    
命中 mngzhng    
绵延 minyn    
勉强 miănqiăng    
免税 miănshu    
       

512

Mandarin 2008-2017