(2017) ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ | ЯЗЫКИ ВОСТОКА | КИТАЙСКИЙ


Тест китайского как иностранного языка.

Это часть тайваньского теста, конвертированного в упрощённые символы. Предназначен для самостоятельной оценки собственного уровня знаний.

流利级 - lil j - Беглый уровень (5), 3000 слов

 


Уровень 5, 3000 слов (часть 4)


词汇

chu

Словарь 1501-1600

 
免疫 miăny 1501  
面孔 minkŏng    
面谈 mintn    
描绘 miohu    
描述 miosh    
民俗 mn s    
民营 mn yng    
敏感 mĭngăn    
敏捷 mĭnji    
mi    
模��τ� mτ�    
模具 mj    
模式 msh    
魔术 msh    
m    
末期 mqī    
m    
没落 mlu    
没收 mshōu    
默默 m m    
默契 mq    
漠视 msh    
谋生 mushēng    
某些 mŏuxiē    
   
母语 mŭyŭ    
木材 mci    
木刻 mk    
木料 mlio    
木偶 mŏu    
沐浴 my    
目睹 mdŭ    
目光 mguāng    
目击 mjī    
牧场 mchăng    
m    
募集 mj    
n    
纳闷 nmn    
纳入 nr    
纳税 nshu    
năi    
ni    
耐力 nil    
男方 nn fāng    
南极洲 nnjzhōu    
难度 nnd    
难关 nnguān    
难免 nnmiăn    
难题 nnt    
难民 nnmn    
囊括 nngku    
脑海 năohăi    
脑力 năol    
内阁 nig    
内涵 nihn    
内销 nixiāo    
内在 nizi    
内战 nizhn    
内政 nizhng    
能量 nngling    
   
拟定 nĭ dng    
n    
nin    
念头 nintou    
ning    
娘家 ningjiā    
凝固 nngg    
凝结 nngji    
凝聚 nngj    
凝视 nngsh    
扭转 niŭzhuăn    
农具 nngj    
农田 nngtin    
农作物 nngzuw    
弄错 nngcu    
奴隶 nl    
努力 nŭl    
怒气 nq    
nuăn    
nu    
懦弱 nuru    
诺言 nuyn    
女方 nǚ fāng    
虐待 ndi    
欧洲 ōuzhōu    
偶而/尔 ŏu r/ ěr    
   
拍马屁 pāimăp    
拍摄 pāish    
拍照 pāizho    
拍子 pāizi    
排除 pich    
排挤 pijĭ    
排名 pimng    
派出所 pichūsuŏ    
派对 pi du    
派遣 piqiăn    
派头 pitu    
       

词汇

chu

Словарь 1601-1700

 
pn 1601  
pn    
旁人 pngrn    
旁听 pngtīng    
pāo    
抛弃 pāoq    
跑道 păodo    
po    
泡沫 pom    
陪伴 pibn    
培训 pixn    
培育 piy    
pi    
pi    
配给 pijĭ    
配音 pi yīn    
喷漆 pēnqī    
盆地 pnd    
蓬勃 pngb    
捧场 pěngchăng    
批发 pīfā    
批准 pīzhŭn    
疲惫 pbi    
   
譬如 pr    
偏差 piānchā    
便宜(一�Ι�) pinyi( yīΙ�)    
便宜(一�Ι�) pinyi( yīΙ�)    
piān    
片刻 pink    
pio    
pīn    
贫苦 pnkŭ    
贫民 pnmn    
品味 pǐnwi    
品种 pĭnzhŏng    
乒乓球/桌球 pīngpāngqi/ zhuō qi    
平凡 pngfn    
平面 pngmin    
平稳 pngwěn    
平行 pngxng    
评估 pnggū    
评价 pngji    
评论 pngln    
   
婆家 pjia    
破案 pn    
破产 pchăn    
破除 pch    
破获 phu    
破例 pl    
破碎 psu    
迫害 phi    
魄力 pl    
�Ψ�θ�素 �Ψ�θ s    
曝光 pguāng    
暴露 bol    
   
凄凉 qīling    
欺侮 qīwŭ    
奇观 qguān    
奇迹 qjī    
奇妙 qmio    
奇异 qy    
期待 qīdi    
期货 qīhu    
期望 qīwng    
旗帜 qzh    
乞丐 qĭgi    
   
启发 qĭfā    
启示 qĭsh    
启事 qĭsh    
起步 qĭb    
起伏 qĭf    
起码 qĭmă    
起源 qĭyun    
气概 qgi    
气管 qguăn    
气派 qpi    
气势 qsh    
气体 qtĭ    
气压 qyā    
契机 qjī    
弃权 qqun    
恰当 qidng    
恰好 qihăo    
恰恰 qiqi    
洽商 qishāng    
洽谈 qitn    
qiān    
牵连 qiānlin    
签署 qiānshŭ    
千万 qiānwn    
谦逊 qiānxn    
前辈 qinbi    
前程 qinchng    
前後 qin後    
前景 qinjĭng    
前科 qinkē    
       

词汇

chu

Словарь 1701-1800  
前提 qint 1701  
潜藏 qincng    
潜力 qinl    
虔诚 qinchng    
浅薄 qiănb    
浅显 qiănxiăn    
腔调 qiāngdio    
墙角 qingjiăo    
强劲 qingjng    
强求 qiăngqi    
强权 qingqun    
强壮 qingzhung    
瞧不起 qiobuqĭ    
桥梁 qioling    
巧合 qiăoh    
qio    
qio    
峭壁 qiob    
跷课 qiāo k    
切磋 qiēcuō    
qiě    
qiě    
切实 qish    
窃贼 qizi    
qīn    
亲热 qīnr    
亲身 qīnshēn    
亲生 qīnshēng    
侵犯 qīnfn    
侵略 qīnl    
侵蚀 qīnsh    
侵袭 qīnx    
钦佩 qīnpi    
qn    
勤奋 qnfn    
青春 qīngchūn    
青翠 qīngcu    
青蛙 qīngwā    
清澈 qīngch    
清洁 qīngji    
清静 qīngjng    
清廉 qīnglin    
清幽 qīng yōu    
清扫 qīng săo    
倾向 qīngxing    
轻薄 qīngb    
轻蔑 qīngmi    
轻易 qīngy    
情报 qngbo    
情操 qngcāo    
情妇 qngf    
情节 qngji    
情景 qngjĭng    
情侣 qnglǚ    
情趣 qngq    
庆幸 qng xng    
丘陵 qiūlng    
求学 qixu    
求助 qizh    
屈服 qūf    
趋势 qūsh    
渠道 qdo    
取材 qŭci    
取缔 qŭd    
取样 qŭyng    
取悦 qŭ yu    
趣味 qwi    
juān    
圈子 quānzi    
qun    
全力 qunl    
全盘 qunpn    
权力 qunl    
权威 qunwēi    
权益 quny    
泉源 qunyun    
劝导 qundăo    
劝告 qungo    
缺陷 quēxin    
确保 qubăo    
确切 quqi    
确实 qush    
群岛 qndăo    
群居 qn jū    
染料 rănlio    
rāng    
ro    
热潮 rcho    
热带 rdi    
热量 rling    
热水瓶 rshuĭpng    
仁爱 rni    
人次 rnc    
人道 rndo    
人祸 rn hu    
人际 rn j    
人情 rnqng    
人群 rnqn    
人士 rnsh    
人手 rnshŏu    
       

词汇

chu

Словарь 1801-1900  
人选 rnxuăn 1801  
人造 rnzo    
忍痛 rěntng    
rn    
任期 rnqī    
任意 rny    
认错 rncu    
认定 rndng    
日程 rchng    
日光灯 rguāngdēng    
日益 ry    
rng    
容量 rngling    
容纳 rngn    
容器 rngq    
容许 rngxŭ    
rng    
溶化 rnghu    
融合 rngh    
融洽 rngqi    
荣誉 rngy    
ru    
柔软 ruruăn    
肉麻 rum    
肉体 rutĭ    
如此 rcĭ    
儒家 rjiā    
入超 rchāo    
入口 rkŏu    
入世 r sh    
软弱 ruănru    
软体 ruǎntǐ    
ru    
若干 rugān    
撒谎 sāhuăng    
   
�ρ�Α� �ρ�Α�    
塞车 sāichē    
si    
散文 sănwn    
散布/布 snb/ b    
丧事 sāngsh    
嗓子 săngzi    
丧生 sāng shēng    
骚动 sāodng    
嫂子 săozi    
色泽 s z    
煞车 shāchē    
沙拉 shālā    
沙哑 shāyă    
傻瓜 shăguā    
山峰 shānfēng    
山谷 shāngŭ    
山脉 shānmi    
闪电 shăndin    
闪烁 shănshu    
闪耀 shănyo    
擅长 shnchng    
伤害 shānghi    
伤口 shāngkŏu    
伤亡 shāngwng    
商榷 shāng榷    
商讨 shāngtăo    
shăng    
shng    
上吊 shngdio    
上好 shnghăo    
上进 shngjn    
上空 shngkōng    
上路 shngl    
上门 shngmn    
上司 shngsi    
上下 shngxi    
上旬 shngxn    
上演 shngyăn    
上瘾 shngyĭn    
上涨 shngzhăng    
烧香 shāoxiāng    
奢侈 shēchī    
奢望 shēwng    
sh    
设施 shshī    
设想 shxiăng    
射击 shjī    
射手 sh shŏu    
涉及 shj    
涉嫌 shxin    
社论 shln    
社区 shqū    
摄取 shqŭ    
摄氏 shsh    
摄影机 shyǐngjī    
深奥 shēno    
深沉 shēnchn    
深度 shēnd    
深厚 shēnhu    
深切 shēnqi    
深入 shēnr    
深造 shēnzo    
身段 shēndun    
       

词汇

chu

Словарь 1901-2000  
身教 shēnjio 1901  
身为 shēn wi    
身子 shēnzi    
伸张 shēnzhāng    
shn    
神情 shnqng    
审核 shěnh    
审判 shěnpn    
审慎 shěnshn    
审议 shěny    
shn    
渗入 shnr    
生词 shēngc    
生火 shēnghuŏ    
生理 shēnglĭ    
生平 shēngpng    
生气 shēngq    
生前 shēngqin    
生人 shēngrn    
生死 shēngsĭ    
生态 shēngti    
生物 shēngw    
生效 shēngxio    
生硬 shēngyng    
生育 shēngy    
生育 shēngy    
生殖 shēngzh    
升迁 shēngqiān    
升值 shēngzh    
声称 shēngchēng    
声明 shēngmng    
声势 shēngsh    
shěng    
省事 shěngsh    
chng    
盛情 shngqng    
盛行 shngxng    
盛装 shngzhuāng    
胜地 shngd    
圣贤 shngxin    
shī    
失灵 shīlng    
失落 shīlu    
失明 shīmng    
失事 shīsh    
失手 shīshŏu    
失踪 shīzōng    
师��τ� shīτ�    
施肥 shīfi    
施行 shīxng    
尸体 shītĭ    
石膏 shgāo    
十足 shz    
sh    
时差 sh chā    
时光 shguāng    
时节 shji    
时髦 shmo    
时效 sh xio    
实地 shd    
实践 shjin    
实况 shkung    
实例 shl    
实习 shx    
实证 sh zhng    
实质 shzh    
shĭ    
史料 shĭlio    
使唤 shĭhuan    
使节 shĭji    
使劲 shĭjn    
使命 shĭmng    
士兵 shbīng    
仕女 sh nǚ    
示��τ� shτ�    
市面 shmin    
市容 shrng    
世代 shdi    
世间 sh jiān    
世事 sh sh    
试卷 shjun    
试图 sht    
逝世 shsh    
势必 shb    
事故 shg    
事变 shbin    
事态 shti    
事务 shw    
事宜 shy    
释放 shfng    
嗜好 shho    
视为 sh wi    
室友 shyǒu    
适宜 shy    
适中 shzhōng    
收藏 shōucng    
收费 shōufi    
收集 shōuj    
收买 shōumăi    
收缩 shōusuō    
       

513

Mandarin 2008-2017