(2017) ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ | ЯЗЫКИ ВОСТОКА | КИТАЙСКИЙ


Тест китайского как иностранного языка.

Это часть тайваньского теста, конвертированного в упрощённые символы. Предназначен для самостоятельной оценки собственного уровня знаний.

流利级 - lil j - Беглый уровень (5), 3000 слов

 


Уровень 5, 3000 слов (часть 6)


词汇

chu

Словарь 2501-2600

 
演习 yănx 2501  
眼界 yănji    
眼看 yănkn    
衍生 yǎnshēng    
燕窝 yn wō    
燕子 ynzi    
央求 yāngqi    
yăng    
仰慕 yăngm    
养分 yăngfn    
养老 yăng lăo    
养育 yăngy    
yāo    
yo    
摇晃(ㄏㄨㄤ�Ι�) yohuang(ㄏㄨㄤ�Ι�)    
谣言 yoyn    
遥远 yoyuăn    
要点 yodiăn    
要犯 yo fn    
药品 yopĭn    
y    
业绩 yjī    
   
依旧 yīji    
依据 yīj    
依赖 yīli    
依照 yīzho    
医疗 yīlio    
医术 yī sh    
医药 yīyo    
一定 yīdng    
一道 yīdo    
一度 yīd    
一概 yīgi    
一贯 yīgun    
一律 yīlǜ    
一味 yīwi    
y    
仪表 ybiăo    
遗产 ychăn    
遗传 ychun    
遗憾 yhn    
遗留 yli    
遗弃 yq    
遗体 ytĭ    
遗忘 ywng    
遗志 yzh    
遗址 yzhĭ    
疑虑 ylǜ    
移植 yzh    
   
以至/致(於) yĭzh/ zh(於)    
y    
y    
一连串 yīlinchun    
一流 yīli    
一如 yī r    
一心 yīxīn    
液体 ytĭ    
抑制 yzh    
意识到 ysh do    
意图 yt    
意味 ywi    
毅力 yl    
翌日 y r    
异常 ychng    
异乡 y xiāng    
议定 y dng    
议论 yln    
议题 yt    
议员 yyun    
yīn    
因果 yīnguŏ    
阴谋 yīnmu    
阴影 yīnyĭng    
银幕 ynm    
银色 yn s    
银子 yn zĭ    
yĭn    
引导 yĭndăo    
引进 yĭnjn    
引擎 yĭnqng    
隐藏 yĭncng    
隐士 yǐnsh    
隐约 yĭnyuē    
印证 ynzhng    
樱桃 yīngto    
英勇 yīngyŏng    
英语 yīngyǔ    
yīng    
yīng    
营地 yngd    
营造 yngzo    
yng    
迎合 yngh    
影射 yĭngsh    
yng    
硬体 yng tĭ    
yīng    
应变 yngbin    
       

词汇

chu

Словарь 2601-2700

 
应酬 yngchou 2601  
应急 yngj    
应验 yīng yn    
应徵 yīng zhēng    
   
yŏng    
踊跃 yŏngyu    
用户 yngh    
用途 yngt    
用心 yngxīn    
悠久 yōujiŭ    
悠�Ζ�Β� yōuΖ�Β�    
优待 yōudi    
优势 yōush    
优先 yōuxiān    
优异 yōuy    
yu    
由来 yuli    
游览 yulăn    
油田 yutin    
油条 yutio    
友爱 yŏui    
有机 yŏujī    
有理 yŏulĭ    
有所 yǒusuǒ    
有为 yŏuwi    
有限 yŏuxin    
有形 yŏuxng    
有心人 yŏuxīnrn    
有益 yŏuy    
有意 yŏuy    
有缘 yŏu yun    
诱惑 yuhu    
幼稚 yuzh    
y    
   
y    
y    
y    
愚蠢 ychŭn    
舆论 yln    
渔民 ymn    
y    
予以 yŭyĭ    
与会 yhu    
雨季 yŭj    
语文 yŭwn    
宇宙 yŭzhu    
y    
玉器 yq    
预测 yc    
预防 yfng    
预告 ygo    
预估 y gū    
预赛 y si    
预约 yyuē    
寓言 yyn    
园林 yunln    
元气 yun q    
元首 yunshŏu    
元素 yuns    
yun    
原本 yunběn    
原形 yun xng    
原野 yunyě    
原状 yunzhung    
原住民 yun zh mn    
原子 yunzĭ    
原子弹 yunzĭdn    
援助 yunzh    
远景 yuănjĭng    
yun    
约束 yuēsh    
yu    
乐队 yudu    
月台 yuti    
yn    
运行 ynxng    
孕妇 ynf    
酝酿 ynning    
zāi    
灾祸 zāihu    
灾情 zāi qng    
在场 zichăng    
在世 zish    
在座 zizu    
再三 zisān    
再生 zishēng    
zn    
赞助 znzh    
赞叹/叹 zntn/ tn    
赃物 zāngw    
zāo    
zāo    
zāo    
遭遇 zāoy    
造反 zofăn    
造化 zo hu    
造物主 zowzhŭ    
造型 zoxng    
       

词汇

chu

Словарь 2701-2800  
责备 zbi 2701  
增进 zēngjn    
增强 zēngqing    
增值 zēngzh    
zng    
   
炸药 zhyo    
zhān    
zhăn    
展望 zhănwng    
展现 zhănxin    
崭新 zhănxīn    
占/占据 zhān/ zhnj    
占/占领 zhān/ zhnlĭng    
颤抖 chndōu    
战火 zhnhuŏ    
战机 zhn jī    
战乱 zhn lun    
战略 zhnl    
战胜 zhnshng    
战士 zhnsh    
战术 zhnsh    
战线 zhnxin    
战友 zhnyŏu    
战战兢兢 zhnzhnjīngjīng    
张开 zhāngkāi    
张贴 zhāngtiē    
长子 chng zĭ    
帐篷 zhngpeng    
zhng    
朝气 zhāoq    
着想 zhuxiăng    
找寻 zhăo xn    
沼泽 zhăoz    
召集 zhoj    
照例 zhol    
照耀 zhoyo    
zhē    
遮蔽 zhēb    
折腾 zhēteng    
针灸 zhēnjiŭ    
真情 zhēnqng    
诊断 zhěndun    
诊所 zhěnsuŏ    
镇定 zhndng    
镇压 zhnyā    
振动 zhndng    
震惊 zhnjīng    
阵营 zhnyng    
zhēng    
蒸发 zhēngfā    
蒸气 zhēngq    
争辩 zhēngbin    
争夺 zhēngdu    
争论 zhēngln    
争气 zhēngq    
争议 zhēngy    
徵收 zhēngshōu    
挣扎 zhēngzh    
zhěng    
整顿 zhěngdn    
整体 zhěngtĭ    
整整 zhěngzhěng    
正当 zhngdng    
正面 zhngmin    
正统 zhngtŏng    
正义 zhngy    
政绩 zhngjī    
政见 zhngjin    
政权 zhngqun    
证券 zhngqun    
证人 zhngrn    
zhēng    
之内 zhī ni    
之所以 zhī suŏyĭ    
支撑 zhīcheng    
支付 zhīf    
支配 zhīpi    
支应 zhī yīng    
知足 zhīz    
脂肪 zhīfng    
zhī    
直径 zhjng    
值班 zhbān    
值钱 zhqin    
殖民 zhmn    
质量 zhling    
质疑 zhy    
职务 zhw    
职责 zhz    
执照 zhzho    
执政 zhzhng    
执着 zhzhe    
zhĭ    
只得 zhĭd    
指标 zhĭbiāo    
指点 zhĭdiăn    
指挥 zhĭhuī    
指挥 zhĭhuī    
指控 zhĭkng    
       

词汇

chu

Словарь 2801-2900  
指南针 zhĭnnzhēn 2801  
指数 zhĭsh    
指头 zhtou,zhĭtou    
指望 zhĭwang    
指纹 zhĭwn    
指引 zhĭyĭn    
指正 zhĭzhng    
zh    
zh    
至今 zhjīn    
治安 zhān    
治本 zhběn    
治标 zhbiāo    
治理 zhlĭ    
治疗 zhlio    
志趣 zhq    
志向 zhxing    
致词 zh c    
致富 zhf    
致力 zhl    
致命 zhmng    
致意 zhy    
智力 zhl    
制裁 zhci    
制订 zhdng    
制品 zhpĭn    
滞留 zhli    
中断 zhōngdun    
中和 zhōngh    
中立 zhōngl    
中旬 zhōngxn    
中叶 zhōngy    
中医 zhōngyī    
中庸 zhōng yōng    
忠实 zhōngsh    
衷心 zhōngxīn    
终场 zhōngchăng    
终结 zhōngji    
终究 zhōngjiū    
终身 zhōngshēn    
种种 zhŏngzhŏng    
种植 zhngzh    
中风 zhngfēng    
中奖 zhngjiăng    
中肯 zhngkěn    
中暑 zhngshŭ    
重用 zhngyng    
重镇 zhng zhn    
周边 zhōubiān    
周密 zhōum    
周详 zhōuxing    
周游 zhōuyu    
周转 zhōuzhuăn    
zhu    
皱纹 zhuwn    
zhū    
诸多 zhū duō    
zh    
zh    
逐步 zhb    
主导 zhŭdăo    
主管 zhŭguăn    
主见 zhŭ jin    
主力 zhŭl    
主流 zhŭli    
主权 zhŭqun    
主人翁 zhŭrnwēng    
主义 zhŭy    
主宰 zhŭzăi    
主旨 zhŭzhĭ    
主轴 zhŭ zhu    
嘱咐 zhŭ f    
瞩目 zhǔm    
注定 zhdng    
注目 zhm    
注视 zhsh    
注重 zhzhng    
住户 zhh    
住宿 zhs    
柱子 zhzi    
助教 zhjio    
助手 zhshŏu    
伫立 伫 l    
着作 zhe zu    
zh    
抓紧 zhuājĭn    
专柜 zhuān gu    
专员 zhuānyun    
专制 zhuānzh    
zhuān    
转动 zhundng    
转化 zhuănhu    
转机 zhuănjī    
转手 zhuănshŏu    
转向 zhuănxing    
转眼 zhuănyăn    
转移 zhuăny    
转帐 zhuǎnzhng    
撰写 zhunxiě    
庄严 zhuāngyn    
       

词汇

chu

Словарь 2901-3000  
装备 zhuāngbi 2901  
装潢 zhuānghung    
装配 zhuāngpi    
装运 zhuāngyn    
装置 zhuāngzh    
壮观 zhungguān    
壮丽 zhungl    
状元 zhungyuan    
追捕 zhuībŭ    
追查 zhuīch    
追究 zhuījiū    
zhŭn    
准备 zhŭnbi    
准则 zhŭnz    
准许 zhŭnxŭ    
卓越 zhuōyu    
着手 zhushŏu    
着眼 zhuyăn    
着重 zhuzhng    
酌量 zhuling    
资深 zīshēn    
资助 zīzh    
姿势 zīsh    
姿态 zīti    
滋味 zīwi    
子弹 zĭdn    
子弟 zĭd    
子孙 zĭsūn    
紫外线 zĭwixin    
z    
自称 z chn    
自费 zfi    
自豪 zho    
自觉 zju    
自立 zl    
自满 zmăn    
自然 zrn    
自身 zshēn    
自行 zxng    
自制 zzh    
自治 zzh    
自传 zzhun    
字体 ztĭ    
字眼/字眼儿 zyăn/ zyăn r    
字样 z yng    
宗旨 zōngzhĭ    
总裁 zŏngci    
总得 zŏngděi    
总额 zŏng    
总和 zŏngh    
总结 zŏngji    
总经理 zǒngjīnglǐ    
总数 zŏngsh    
纵火 znghuŏ    
纵容 zngrng    
纵使 zng shĭ    
走廊 zŏulng    
zu    
租赁 zūln    
z    
足够 zgu    
祖宗 zŭzŏng    
阻挡 zǔdǎng    
阻力 zŭl    
阻挠 zŭno    
阻塞 zŭs    
组织 zŭzhī    
组装 zŭzhuāng    
钻研 zuānyn    
嘴唇 zuĭchn    
罪恶 zu    
罪名 zumng    
罪行 zuxng    
zūn    
zūn    
尊严 zūnyn    
遵循 zūnxn    
作风 zufēng    
作怪 zugui    
作为 zuwi    
作物 zuw    
作战 zuzhn    
作证 zuzhng    
坐牢 zulo    
坐镇 zu zhn    
座谈 zutn    
座右铭 zuyumng    
       

515

Mandarin 2008-2017