Языки :: Голландский - Нидерландский
Аудио
 
 
   

210 Nederlands Néerlandais
  VIJFENZEVENTIGSTE (75ste) LES. Leçon 75
  Ontwikkelingslanden Pays en voie de développement
     
1 De oliecrisis, de stijging van de grondstof-prijzen en de dreigende (1) schaarste van bepaalde voedingsmiddelen hebben een nieuw debat op gang gebracht (2) over de internationale betrekkingen, met name (N 4) die tussen de rijke en de arme landen, wat de ontwikkelingssamenwerking betreft. La crise du pétrole, l'augmentation des prix des matières premières et la pénurie menaçante de certains (précis) produits alimentaires ont suscité (établi) un nouveau débat au sujet des relations internationales, à savoir (avec nom) celles entre les pays riches et (les pays) pauvres, en ce qui concerne la collaboration au développement.
2 Sedert 1957, het jaar waarin het verdrag van Rome werd ondertekend, heeft het ontwikkelingshulpbeleid (3) zich op twee manieren uitgebreid. Depuis 1957, l'année où fut signé le traité de Rome, la politique d'aide au développement s'est développée (étendue) de deux manières.
3 Ten eerste doordat steeds meer landen bij het beleid betrokken worden en verder doordat steeds meer nieuwe vormen van hulpverlening (4) worden geschapen. D'abord, du fait que toujours plus de pays sont impliqués dans cette (la) politique et en outre (plus loin) du fait que toujours plus de formes nouvelles d'assistance (octroi d'aide) sont créées.
4 Oorspronkelijk werd financiële en technische bijstand (5) voor het grootste deel ais gift verstrekt. A l'origine, l'assistance financière et technique était fournie pour la plus grande partie sous forme de (comme) don.
5 In de eerste plaats werd voedselhulp verleend aan landen in de derde wereld, die door natuurrampen zijn geteisterd of waar een bijzonder groot voedseltekort heerst. Aanvankelijk werd alleen graan geschonken. En premier lieu, (une) aide alimentaire fut accordée à des pays du (dans le) tiers monde, (qui sont) ravagés par des catastrophes naturelles ou bien où régnait une pénurie alimentaire particulièrement grande. Au début, on n'offrait que du blé.
6 Na korte tijd werd de hulp echter uitgebreid met andere produkten, zoals melkpoeder, braadboter, ei poeder, suiker, enz. Bientôt (après un court temps) cependant, l'assistance fut étendue à (avec) d'autres produits, tels que poudre de lait, margarine (beurre à frire), poudre d'œufs, sucre, etc.
7 Door de in de loop der jaren opgedane (6) ervaringen was het mogelijk de technische hulp gestadig te verbeteren en haar toepassingsgebied steeds uit te breiden. Grâce à (par) l'expérience (les expériences} acquise au cours des années, il fut possible d'améliorer continuellement l'assistance technique et d'étendre toujours son champ (domaine) d'application.
8 In het begin lag het zwaartepunt op de aanleg (7) van wegen, havens, e.d.
Later is meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van de produktieve sectoren (N 5) (landbouw en industrie).
Au début, l'essentiel (le centre de gravité) portait sur la construction de routes, de ports et autres réalisations semblables (et leurs pareils).
Plus tard, plus d'attention a été consacrée au développement des secteurs productifs (agriculture et industrie).
9 Op een verder stadium werden onderhandelingen geopend en overeenkomsten tot stand gebracht, die bevoorrechte (8) betrekkingen met een groot aantal ontwikkelingslanden voorzien. A un stade ultérieur (plus loin), des négociations ont été entamées (ouvertes) et des accords conclus (réalisés), qui prévoient des relations privilégiées avec un grand nombre de pays en voie de développement.
10 De voornaamste bepalingen van die akkoorden hebben betrekking op : Les principales stipulations de ces accords se rapportent à :
11 aan de ene kant handelsregeling en commerciële samenwerking (gedeeltelijke vrijhandelszone en clausule van de meest begunstigde natie), d'une part, la réglementation du commerce et la collaboration commerciale (zone partielle de libre échange et clause de la nation la plus favorisée),
12 aan de andere kant financiële en technische samenwerking, zodat die landen bij het beheer van de steungelden (9) betrokken worden. d'autre part, collaboration financière et technique, de sorte que ces pays soient (sont) impliqués dans l'administration des subsides.
13 Er zijn verschillende maatregelen uitgestippeld, zoals een verdere ontwikkeling van de technologie en het wetenschappelijk onderzoek, de uitwisseling van informatie, het verrichten van studies, het totstandbrengen (totstandbrenging) van contacten tussen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Différentes mesures sont élaborées (tracées), telles qu'un développement ultérieur de la technologie et (de) la recherche scientifique, l'échange d'information(s), la réalisation d'études, la mise sur pied de contacts entre représentants de la vie économique (industrielle).
14

De rijke landen is vaak verweten, dat zij hun voedselhulp afstemmen op de ontwikkeling van de eigen landbouwproduktie en dat ze die gebruiken als een welkom middel om van overschotten af te komen.

On reproche souvent aux pays riches qu'ils règlent leur aide alimentaire en fonction du (sur le) développement de leur propre production agricole et qu'ils emploient cette aide (celle-ci) comme un moyen intéressant (bienvenu) de se débarrasser de leurs surplus.
15 Maar te verwachten valt (10), dat de behoefte aan voedsel importen in alle ontwikkelingslanden in de komende jaren zal blijven stijgen. Mais on doit s'attendre (à ce) que le besoin d'importations de nourriture dans tous les pays en voie de développement continue (continuera) à augmenter dans les années à venir (venant).
  (naar "De Europese Gemeenschap en de ontwikkelingslanden")  

  OEFENING EXERCICE
  Vooroordelen. Préjugés.
1 Een vooroordeel is een negatieve, vaak vijandige houding t.o.v. een groep of leden van een groep, die noch op concrete ervaring noch op wetenschappelijke gegevens steunt. Un préjugé est une attitude négative, souvent hostile à l'égard d'un groupe ou de membres d'un groupe, qui (ne) repose ni sur une expérience concrète, ni sur des données scientifiques.
2 Aan de basis ligt een stereotiepe denkwijze, een "denken in plaatjes". A la base, il y a une manière de penser stéréotypée, une "pensée en images".
3 Kenmerkend voor vooroordelen zijn, dat ze niets te maken hebben met een eigen oordeel. Caractéristique des (pour les) préjugés est (sont) qu'ils n'ont rien à voir (faire) avec un jugement personnel.
4 Ze ontstaan waar een gefundeerd oordeel, op basis van kennis, ontbreekt. Ils naissent (là) où manque un jugement fondé, basé sur (sur base de) la connaissance.
5 Zoals de samenstelling van het woord "voor-oordeel" trouwens suggereert, betreft het hier een van tevoren gevormde mening, het is een idee van mensen, die denken dat ze denken. Comme la composition du mot "pré-jugé" le suggère d'ailleurs, il s'agit (concerna) ici une opinion faite à l'avance, c'est une idée de gens qui pensent qu'ils pensent.
6 Men vormt zich op basis van een voorbarige generalisering een beeld van bepaalde mensen of mensengroepen, dat lang niet klopt met de werkelijkheid. On se forme, sur la base d'une généralisation prématurée, une image de personnes ou de groupes de personnes, qui est loin de correspondre à la réalité.
7 Voorbeelden hiervan zijn er te over : de schraperige Schot, de bedrieglijke jood, de ongemanierde werkman, maar ook : het gele gevaar, linkse oproerkraaiers, wilde stakingen. Les exemples en (de ceci) sont légion : l'Écossais avare, le juif trompeur, l'ouvrier frustre (sans manières), mais aussi; le péril (danger) jaune, les agitateurs de gauche, des grèves sauvages.
8 Meestal worden die generaliseringen aangewend om de gestereotiepeerde (gestereotypeerde) groepen in een ongunstig daglicht te plaatsen of, wat ook vaak gebeurt, om de eigen groep of verworvenheden van die groep op te hemelen, b.v. "de waarden van het Westen", "het vrije Westen", "de christelijke beschaving". Généralement, ces généralisations sont employées pour présenter les groupes stéréotypés sous un jour (placer sous une lumière du jour) défavorable ou, ce qui se passe souvent aussi, pour exalter le groupe propre ou les réalisations (acquisitions) de ce groupe; par exemple : "Les valeurs de l'Occident". l'Occident libre", "la civilisation chrétienne".
9 Eveneens kenmerkend voor een vooroordeel is dat het nooit, maar dan ook nooit stand zal kunnen houden t.o.v. kritische informatie. Également caractéristique d'un préjugé est (le fait) qu'il ne peut jamais résister, mais alors jamais, à (à l'égard d') une information critique.
  (naar w. Lotens : "Discriminatie" Uitg. De Sikkel, Antwerpen) (d'après W. Lotens : "Discrimination")
     
  De twee heremieten
Twee heremieten leefden op eilanden, die dicht bij elkaar lagen.
Hoewel ieder van hen wist, dat hij een buur had, ging twintig jaar lang geen van hen de andere bezoeken.
Maar op een dag kwam de oudste heremiet toch bij zijn broeder.
Ze praatten ongeveer een kwartier lang, en toen ging de bezoeker weer weg.
Tien jaar later kwam de oudste weer aan de deur van zijn buur kloppen.
- Hallo, zei deze, heb je iets vergeten ?
Les deux hermites
Deux hermites vivaient sur des îles, qui se trouvaient près l'une de l'autre.
Bien que chacun d'eux savait qu'il avait un voisin, pendant vingt ans (20 ans durant) aucun d'eux n'alla visiter l'autre.
Mais (sur) un jour, l'aîné (le plus vieux) des hermites vint quand même chez son frère.
Ils parlèrent pendant environ un quart d'heure, et alors le visiteur s'en alla de nouveau.
Dix ans plus tard, l'aîné vint de nouveau frapper à la porte de son voisin.
- Hallo ! dit celui-ci, as-tu oublié quelque chose ?

NOTES
(1) Participe présent employé comme adjectif; prend donc la même terminaison que celui-ci,

(2) Het feest is al aan de gang. La fête a déjà commencé.
Het feest is nog in volle gang. La fête bat encore son plein.
Hij vertraagde/verhaastte zijn gang. Il ralentit / pressa le pas.

(3) Beleid s'emploie dans un sens tout à fait général de "ligne de conduite, principes suivis"
(4) Ze hebben die streek nieuwe rechten verleend. Ils ont concédé de nouveaux droits à cette région.
We hebben hem faciliteiten verleend. Nous lui avons accordé des facilités.
(5) Les verbes composés avec la particule bij- sont toujours séparables.
Hij heeft ertoe bijgedragen de zaak te doen lukken. Il a contribué à faire réussir l'affaire.
Ik heb een brief bijgevoegd. J'ai joint une lettre.
Hebt u het feest bijgewoond ? Avez-vous assisté à la fête?

(6) Een gewichtige vraag doet zich op. Une question importante se présente.
Hij heeft veel kennis opgedaan. Il a acquis beaucoup de connaissances.
Ik had geen mantel aan en heb een verkoudheid opgedaan. Je n'avais pas de manteau et j'ai attrapé un rhume.

(7) Een brug / een spoorweg aanleggen : construire un pont / une voie de chemin de fer.
Een kanaal aanleggen : creuser un canal.
Een tuin aanleggen : planter / créer un jardin.
Een lijst aanleggen : dresser une liste.
Een feest aanleggen : organiser une fête.
Hoe zal ik dat aanleggen ? Comment m'y prendrai-je ?

(8) Het voorrecht : le privilège.
(9) Papieren geld : du papier-monnaie.
De gelden van de Staat : les deniers de l'État.
Hij heeft er zijn geld bij ingeschoten. Il en a été pour son argent.
Ze hebben in baar geld betaald. Ils ont payé en espèces.
(10) Er valt niet veel aan te doen. Il n'y a pas beaucoup à y faire.
Dat valt hem moeilijk. Cela lui est difficile.
Het valt niet te ontkennen. On ne peut le nier.
Er valt niet mee te spotten. C'est sérieux.