Языки :: Голландский - Нидерландский
Аудио
 
 
   

143 Nederlands Néerlandais
  ÉÉNENVIJFTIGSTE (51ste) LES. Leçon 51
  Over vrouwen die buitenshuis werken A propos des femmes qui travaillent hors de chez elles.
     
1 Het is onmogelijk een standaard (1) - portret te geven van de buitenshuis werkende vrouwen. Il est impossible de donner un portrait-robot (standard) des femmes qui travaillent (travaillant) hors de chez elles.
2 Meestal zien we een vrouw die werkt omdat ze niet anders kan, die even lang en hard werkt als (2) de man, maar in het algemeen slechter wordt betaald. Généralement, nous voyons une femme qui travaille parce qu'elle ne peut pas (faire) autrement, qui travaille aussi longtemps et (aussi) dur que l'homme, mais en général est payée plus mal.
3 Het beeld is zeker niet verkeerd, maar het is toch onvolledig. L'image n'est certainement pas fausse, mais elle est cependant incomplète.
4 We mogen bij voorbeeld niet uit het oog verliezen dat ten minste de helft van de werkende vrouwen nog altijd de zeer zware taak van de huisvrouw heeft te vervullen. Nous ne pouvons, par exemple, pas perdre de vue qu'au moins la moitié des femmes qui travaillent, a encore toujours à remplir la très lourde tâche de ménagère.
5 Voor die vrouwen telt een werkdag (3) dus zeker zestien uur. Pour ces femmes, une journée de travail compte donc certainement seize heures.
6 Waarom gaan zoveel vrouwen dan - buitenshuis werken ? Pourquoi tant de femmes vont-elles alors travailler hors de chez elles ?
7 Economische redenen spelen ongetwijfeld de hoofdrol. Des raisons économiques jouent incontestablement le rôle principal.
8 Het staat vast, dat een hoog percentage vrouwen werken omdat hun man niet voldoende (4) verdient. Il est un fait qu'un grand (haut) pourcentage de femmes travaillent parce que leur mari ne gagne pas suffisamment.
9 Maar heel wat vrouwen willen of durven die toestand niet openlijk bekennen. Mais pas mal de femmes ne veulent ou n'osent pas reconnaître (avouer) cette situation ouvertement.
10 Bij velen is er een soort van schuldgevoel te bespeuren, alsof ze door te gaan werken hun huisvrouwenrol niet op een bevredigende (5) wijze vervulden. Chez beaucoup, il existe une sorte de sentiment de culpabilité (à apercevoir), comme si, en allant travailler, elles ne remplissaient pas d'une manière satisfaisante leur rôle de ménagère.
11 Bovendien verklaren andere vrouwen niet graag dat ze gaan werken uit een behoefte aan onafhankelijkheid. De plus, d'autres femmes ne déclarent pas volontiers qu'elles vont travailler par (un) besoin d'indépendance.
12 Toch wordt dit meer dan eens ervaren (6) als de enige mogelijkheid om aan het actieve leven deel te nemen, om zich te ontwikkelen en om de eigen aspiraties te verwezenlijken. Cependant, ceci est plus d'une fois ressenti (fait l'expérience) comme la seule possibilité de (pour) participer à la vie active, de se développer et de réaliser les aspirations propres.
13 Daardoor is het echter moeilijk na te gaan in hoeverre het werken buitenshuis in de eerste plaats een noodzaak is... A cause de cela, il est donc (cependant) difficile de vérifier dans quelle mesure le travail hors de chez soi est avant tout (en premier lieu) une nécessité...
14 De vrouwen worden vaak maar ten onrechte (N2) beschuldigd van absenteïsme. Les femmes sont accusées aussi, souvent, mais à tort, d'absentéisme.
15 De reden moet dan worden gezocht in het ernstig falen van de collectieve voorzieningen (7), in de sociale organisatie, in de arbeidsomstandigheden. La raison doit alors être cherchée dans l'absence (le manque) grave de dispositions collectives, dans l'organisation sociale, dans les conditions (circonstances) de travail.
16 Het komt ook door de aard van het werk en de extra (8) vermoeidheid door haar dubbele rol, die de vrouw op het werk kwetsbaarder (9) maken. Cela provient (vient) aussi de (par) la nature du travail et de la fatigue supplémentaire résultant (par) de son double rôle, qui rendent (font) la femme plus vulnérable au travail.

  OEFENING EXERCICE
  Gelijkheid ? Égalité ?
1 "Alle mensen zijn gelijk." "Tous les humains (hommes) sont égaux."
2 Dat was het grote strijdpunt van de Franse revolutie van 1789 en dat staat ook in de Amerikaanse grondwet van 1776. C'était le grand mot d'ordre (point pour lequel on se bat) de la Révolution française de 1789 et cela se trouve aussi dans la constitution américaine de 1776.
3 Maar vrouwen waren blijkbaar geen mensen. Mais les femmes n'étaient apparemment pas des êtres humains.
4 Ondanks alle mooie, in grondwetten vastgelegde principes kenden ze tot het begin van deze eeuw geen enkele gelijkheid vóór de wet. Malgré tous les beaux principes consignés dans (les) constitutions, elles ne connurent, jusqu'au début de ce siècle, pas d'(aucune) égalité devant la loi.
5 Toen Amerikaanse vrouwen in de vorige eeuw opkwamen voor de bevrijding van de negerslaven, werden ze niet toegelaten op vergaderingen van mannen waar datzelfde probleem besproken werd. Quand les femmes américaines, au siècle dernier, entrèrent en scène (se levèrent) pour la libération des esclaves nègres, elles ne furent pas admises aux réunions d'hommes où ce même problème était discuté.
6 Dat deed hen inzien dat het hoog tijd werd, dat ze aan hun eigen bevrijding gingen denken. Cela leur fit comprendre qu'il était (devenait) grand (haut) temps qu'elles pensent (aillent penser) à leur propre libération.
7 In andere landen hadden vrouwen gelijkaardige ervaringen. Dans d'autres pays, les femmes eurent des expériences semblables (de même nature).
8 En de lange strijd begon. Et la longue lutte commença.
9 Voor het stemrecht, voor gelijke rechten op de arbeidsmarkt, voor gelijkheid tegenover de wet inzake gezin, huwelijk, erfrecht en dies meer. Pour le droit de vote, pour des droits égaux sur le marché du travail, pour l'égalité devant la loi en ce qui concerne la famille, le mariage, l'héritage, et que sais-je encore (et de cela plus).
10 En tenslotte voor het innemen van het voornaamste bastion, de politieke macht, om zelf mee te beslissen op het hoogste niveau, om het eigen lot te bepalen. Et finalement, pour la prise du bastion principal, le pouvoir politique, pour décider elles-mêmes (avec) au plus haut niveau, pour décider du (déterminer le) propre sort.
11 Heel geleidelijk aan drongen vrouwen tot posten door waar de politieke beslissingen worden genomen. Très progressivement, des femmes arrivèrent (pénétrèrent) à des postes où les décisions politiques sont prises.
12 Maar het zijn er erg weinig. Mais il y en a très peu.
13 In ieder geval staat hun aantal in geen enkele verhouding tot het aandeel van de bevolking - namelijk meer dan de helft -dat ze uitmaken. En tout cas, leur nombre n'est pas (ne se trouve pas) en proportion avec la partie (part) de la population - à savoir plus de la moitié - qu'elles constituent.
  (wordt vervolgd)

(à suivre)


NOTES

(1) Een standaardartikel : un article (fabriqué) en série.
Een standaardwerk ; un ouvrage fondamental, qui fait autorité.

(2) Quand la subordonnée contient une comparaison, le verbe se met avant le deuxième terme de la comparaison.
Hij beweert dat hij veel meer kent dan zijn broer. Il prétend qu'il connaît beaucoup plus que son frère.

(3) Een feestdag ; un jour férié.
Op zonen feestdagen : les dimanches et jours fériés.

(4) Dat is meer dan voldoende. C'est plus qu'il n'en faut.
Er is voldoende plaats. Il y a suffisamment de place.
Dat voldoet nlet aan de voorwaarden. Cela ne satisfait pas aux conditions.
Het antwoord voldoet mij niet. La réponse ne me satisfait pas.

(5) Het resultaat bevredigt niemand. Le résultat ne satisfait personne.
Hij vindt er bevrediging in. Il y trouve (sa) satisfaction.

(6) Hij ervoer onmiddellijk dat zijn taak zwaar zou zijn. Il se rendit compte (par expérience) immédiatement que sa tâche serait très lourde.
Dat weet ik uit eigen ervaring. Je le sais d'expérience.

(7) De watervoorziening : la distribution d'eau (potable);
de elektriciteitsvoorziening : la distribution d'électricité.

(8) Een extratrein : un train supplémentaire.
Een extradienst : un service supplémentaire.
Daar krijgen ze extraloon voor. Pour cela, ils reçoivent un salaire supplémentaire.
Ze maken overuren. Ils font des heures supplémentaires.

(9) Hij werd in het gevecht gekwetst (ou : gewond). Il a été blessé au combat.
Dat woord heeft hem gekwetst. Ce mot l'a blessé.