Языки :: Голландский - Нидерландский
Аудио
 
 
 

129 Nederlands Néerlandais
  ZESENVEERTIGSTE (46ste) LES. Leçon 46
  Cijfers, statistieken en . .. Belgen De chiffres, de statistiques. . . et de Belges.
     
1 Onlangs heeft een Nederlander geprobeerd een beeld van «de» Belg te verkrijgen (1). Il y a peu, un Hollandais a essayé d'obtenir une image "du" Belge.
2 Hij heeft het gedaan aan de hand van allerlei cijfers en ingewikkelde statistieken.

Il l'a fait sur la base de toutes sortes de chiffres et de statistiques compliquées.

3 Of het resultaat ervan met de werkelijkheid overeenkomt is een andere vraag; in ieder geval is het de moeite waard te weten, hoe die geleerde zijn zuiderburen nu ziet. (Savoir) si le résultat de celles-ci correspond à la réalité est une autre question; en tout cas, il vaut la peine de savoir comment ce savant voit maintenant ses voisins du sud.
4 «Om maar onmiddellijk met de deur (2) in huis te vallen, zo schrijft hij, gaan we eerst eens na hoe de bijna 10 miljoen Belgen hun dag, statistisch gezien natuurlijk, doorbrengen (3). "Pour en arriver directement au fait (tomber avec la porte dans la maison), (ainsi) écrit-il, nous examinons d'abord comment les près de (presque) 10 millions de Beiges passent leur journée, statistiquement parlant (vu), naturellement.
5 Welnu, de Belg slaapt gemiddeld 8 uur en 18 minuten per etmaal. Eh bien, le Belge dort en moyenne 8 heures et 18 minutes par (période de) 24 heures.
6 De meerderheid van de Belgen staat tussen 7 uur en kwart over zeven op - behalve gedurende het weekend natuurlijk - na tussen 10 en half elf de dag tevoren naar bed te zijn gegaan. La majorité des Belges se lèvent entre 7 heures et 7 heures un quart - excepté pendant le week-end naturellement -, après être allés au lit entre 10 heures et dix heures et demie la veille (le jour avant).
7 In tegenstelling tot de mening, die werd verkondigd door de Franse dichter Beaudelaire, besteedt de Belg behoorlijk veel tijd, 42 minuten, aan zijn ochtend- en avondtoilet. Contrairement à (en contradiction avec) l'opinion propagée par le poète français Baudelaire, le Belge consacre assez bien (convenablement) de temps, 42 minutes, à sa toilette du matin et du soir.
8 De maaltijden nemen per dag zo'n anderhalf uur in beslag - veel Belgen nemen tweemaal (4) per dag een warme maaltijd. Les repas occupent par jour environ une heure et demie - beaucoup de Belges prennent deux fois par jour un repas chaud.
9 De rit naar kantoor of fabriek kost nog eens een uur. Le trajet vers le bureau ou l'usine prend (coûte) encore une fois une heure.
10 De gemiddelde werktijd van 6 uur en 42 minuten wordt onderbroken (5) door een dagelijkse (6) rusttijd van 30 minuten. La durée moyenne de travail, de 6 heures et 42 minutes, est interrompue par une pause (un temps de repos) quotidienne de 30 minutes.
 
11 De Belg leest minder dan de Nederlander - 42 minuten per dag -, kijkt gemiddeld 24 minuten per dag naar de televisie en heeft de radio, bewust (7) of onbewust, iets meer dan een uur per dag aanstaan (8). Le Belge lit moins que le Hollandais - 42 minutes par jour -, regarde en moyenne 24 minutes par jour la télévision et fait marcher (a la radio marchant) la radio, consciemment ou inconsciemment, un peu plus d'une heure par jour.
12 De Belg is een betrekkelijk spraakzaam (9) wezen en de statistieken zorgen hier voor een verrassing : volgens de jongste onderzoekingen blijken mannen (N5) zelfs iets langer te spreken dan vrouwen. Le Belge est un être relativement bavard et les statistiques procurent (soignent pour) ici une surprise : suivant les enquêtes les plus récentes, il apparaît (semble) que les hommes parlent même un peu plus longtemps que les femmes.
13 Inderdaad vertegenwoordigt conversatie als dusdanig tussen 3 en 4 uur per dag al naar gelang van de welstandsgroep en sociale rang. En effet, la conversation représente en tant que telle entre 3 et 4 heures par jour, selon le degré (groupe) de prospérité et le rang social.
14 Huisvrouwen vallen daarbij met 3 uur per dag het laagst uit. Les ménagères figurent dans le bas du classement (tombent le plus bas) avec 3 heures par jour.
  (uit : Sekstant).  

  OEFENING EXERCICE
  Over het karakter van de mensen. (A propos) du caractère des gens.
1 Hij praat veel te veel, op den duur wordt hij vervelend. Il parle beaucoup trop, à la longue il devient ennuyeux.
2 Het gebeurt niet dikwijls dat hij uit zijn humeur is. Il n'arrive pas souvent qu'il soit de mauvaise humeur.
3 Hij is zo koppig als een ezel. Il est aussi têtu qu'un âne.
4 Ze is zeer zorgeloos; ze maakt zich nergens druk over. Elle est très insouciante, elle ne se fait de soucis pour rien.
5 Het is een hartstochtelijk man, hij kan zich moeilijk beheersen. C'est un homme passionné, il peut difficilement se dominer.
6 Hij is bijzonder wantrouwend, hij is altijd op zijn hoede. Il est particulièrement méfiant, il est toujours sur ses gardes.
7 Ze zijn niet zeer verdraagzaam op dat gebied. Ils ne sont pas très tolérants dans ce domaine.
8 Hij is zo gedienstig/behulpzaam, dat iedereen een beroep op hem doet. Il est si serviable que tout le monde fait appel à lui.
9 Het is een gezellig iemand, het is prettig met hem om te gaan. Il est sociable, c'est agréable de frayer (d'avoir des contacts) avec lui.
10 Ze is erg gevoelig. Elle est très sensible.
11 Hij is achterdochtig van aard; hij beeldt zich altijd in, dat de anderen hem willen bedriegen. Il est très méfiant de nature; il s'imagine toujours que les autres veulent le tromper.
12 Ze was zo verstrooid dat ze de verkeerde bus nam. Elle était si distraite qu'elle s'est trompée de bus (a pris le mauvais bus).
13 Het ontbreekt hem aan moed om iets tot een goed einde te brengen. Il manque de courage pour mener quelque chose à bonne fin.
14 Hoewel hij nogal hooghartig is, heeft hij ons zeer vriendelijk ontvangen. Bien qu'il soit assez hautain, il nous a reçus aimablement.
15 Hij is niet gemakkelijk in de omgang / Het is niet gemakkelijk met hem om te gaan. Il n'est pas facile à vivre / pas facile d'avoir des contacts avec lui.
16 Ze is zeer medelijdend en laat zich te gauw vertederen. Elle est très compatissante et se laisse trop vite attendrir.
17 Hij is zeer nieuwsgierig; hij wil op de hoogte van alles zijn. Il est très curieux; il veut être au courant de tout.
18 Hij is vrolijk, maar zijn vrolijkheid is een beetje aanstellerig. Il est enjoué, mais son enjouement est un peu affecté.
19 Hij staat open voor alles wat nieuw is. Il est ouvert à toutes les nouveautés (tout ce qui est nouveau).
20 Ze is zeer zuinig, ze wil haar geld niet verkwisten. Elle est très économe, elle ne veut pas gaspiller son argent.
     
  Albert
In de supermarkt reed een heer met een karretje.
In het karretje zat een baby.
De baby huilde en schreeuwde vreselijk.
De man zei de hele tijd :
— Word niet kwaad, Albert; schreeuw niet, Albert; wees niet bang. Albert; blijf kalm, Albert.
Een dame, die voorbijkwam, zei :
— Het is heel mooi van u, dat u zo probeert uw zoon Albert stil te houden.
De heer keek haar aan en antwoordde :
— Mevrouw, ik ben Albert !
Albert
Dans un supermarché, un monsieur poussait (roulait avec) une petite charrette.
Dans la charrette était (assis) un bébé. Le bébé pleurait et criait terriblement.
L'homme disait tout le temps :
— Ne te fâche pas, Albert; ne crie pas, Albert; n'aie pas peur, Albert; reste calme, Albert.
Une dame qui passait, dit :
— C'est très beau de votre part (de vous) d'essayer (que vous essayez) ainsi de calmer (tenir calme) votre fils Albert.
Le monsieur la regarda et dit :
— Madame, je suis Albert.

NOTES
(1) Ze hebben een goed resultaat verkregen. Ils ont obtenu un bon résultat.
Te verkrijgen bij.../ verkrijgbaar bij... en vente chez...
(2) Ze stond in de deur. Elle était sur le pas de la porte.
Ze gingen van deur tot deur. Ils allaient de porte en porte.
Hij komt de deur niet meer uit. Il ne met plus le nez dehors, ne sort plus.
De winter staat vóór de deur. L'hiver est à nos portes.

(3) La plupart des verbes composés avec door- sont séparables;
ce sont ceux qui indiquent soit l'idée de continuer (Lees maar door. Continue de lire), soit l'Idée de traverser, de percer (De zon breekt door. Le soleil perce les nuages ).
Door- est inséparable notamment dans
Hij doorbladert een paar boeken. Il feuillette quelques livres.
Ze hadden hem van die gedachte doordrongen. Ils l'avalent pénétré de cette idée.
Hij heeft alle zeeën doorkruist. II a parcouru toutes les mers.
Ik heb dat boek maar doorlopen. Je n'ai fait que parcourir ce livre.
Hij doorzag de bedoelingen van zijn tegenstander. Il perça les intentions de son adversaire.

(4) Les composés avec -maal s'écrivent en un mot : zesmaal, tienmaal, driemaal.
(5) La plupart des verbes composés avec onder- sont inséparables.
La particule onder- n'est séparable que lorsqu'elle a le sens propre de "sous, en-dessous, vers le bas''.
De zon gaat onder. Le soleil se couche.

(6) Ze betalen wekelijks. Ils paient par semaine.
Maandelijkse stortingen : des versements mensuels.
Een jaarlijkse vergadering : une réunion annuelle.

(7) Hij is zich bewust van zijn vergissing. Il est conscient de son erreur.
Ze zijn er zich van bewust dat ze ongelijk hadden. Ils ont conscience qu'ils avalent tort.
(8) Ze zet de radio niet dikwijls aan. Elle n'ouvre pas souvent ta radio.
Wilt u de radio afzetten. Voulez-vous fermer la radio.

(9) -zaam ajouté au radical du verbe (parfois avec voyelle changée) indique la tendance à :
gehoorzaam (obéissant), verdraagzaam (tolérant), duurzaam (durable).