Языки :: Голландский - Нидерландский
Аудио
 
 
   

94 Nederlands Néerlandais
  DRIEËNDERTIGSTE (33ste) LES. Leçon 33
  Waar heeft de radio het weerbericht vandaan ? D'où la radio a-t-elle le bulletin du temps ?
     
1 Het weerbericht is ongetwijfeld, in de zomer (N 7) zo goed als in de winter, de populairste radiouitzending (1). Le bulletin du temps est incontestablement, en été aussi bien qu'en hiver, l'émission radiophonique la plus populaire.
2 Iedereen vindt het bijna even vanzelfsprekend er 's morgens en 's avonds naar te luisteren als gebruik te maken van het water uit de leiding of van de huisvuilophaaldienst (2). Tout le monde (le) trouve presque aussi normal (allant de soi) de l'écouter le matin et le soir que d'employer l'eau de la canalisation ou le ramassage des ordures ménagères.
3 Maar hoeveel geld de gemeenschap ervoor uitgeeft (3), daar heeft praktisch niemand een idee van. Mais combien d'argent la communauté dépense pour cela, pratiquement personne n'en a une idée.
4 Wanneer mensen de installaties van een meteorologisch Instituut bezoeken, vragen ze meer dan eens verbaasd waarom een zo duur instituut onderhouden wordt, terwijl iedereen toch het weerbericht kan horen op (4) de radio. Quand les gens visitent les installations d'un institut météorologique, ils demandent plus d'une fois, (d'un air) étonnés, pourquoi on entretient un institut si cher, alors que tout le monde peut quand même entendre le bulletin du temps à la radio.
5 Dezelfde mensen zijn nog verbaasder als men hun zegt, dat juist dat dure instituut de radio zijn weerbericht bezorgt. Les mêmes personnes (gens) sont encore plus étonnées quand on leur dit que précisément (justement) cet institut cher fournit à la radio son bulletin météorologique.
6 Eigenlijk is zo 'n meteorologisch (in België zegt men vaak "weerkundig") instituut maar een kleine schakel in een keten die nog veel méér geld kost.

A vrai dire, un tel institut météorologique (en Belgique on dit souvent "...") est seulement un petit maillon d'une chaîne qui coûte encore beaucoup plus d'argent.

7 Eén meteorologisch instituut alleen kan immers geen goed weerbericht maken. Un institut météorologique seul ne peut d'ailleurs pas faire un bon bulletin météorologique.
8 Het heeft informaties nodig die over de hele wereld door talrijke specialisten uitgewisseld (5) moeten worden. Il a besoin d'informations qui doivent être échangées dans le monde entier par de nombreux spécialistes.
9 De weerkundige waarneming(6) is tegenwoordig geïnternationaliseerd. L'observation météorologique est actuellement internationalisée.
10 Van een Wereld Meteorologische Organisatie zijn ongeveer 120 (honderd twintig) landen lid. Environ 120 pays sont membres d'une Organisation Météorologique Mondiale.
11 Over het noordelijk (7) halfrond (8) hebben bij de (9) dertigduizend meteorologen dag en nacht (10) dienst. Dans l'hémisphère nord, des milliers de météorologues sont de service (ont service) nuit et jour.
  (wordt vervolgd)  

  OEFENING EXERCICE
  Over het weer. A propos du temps.
1 A. Ik heb niet naar de radio geluisterd. Welke zijn de weersverwachtingen voor vandaag ? A. Je n'ai pas écouté la radio. Quelles sont les prévisions météorologiques pour aujourd'hui ? 
2 B. Het weerkundig Instituut is niet bijzonder optimistisch : het voorspelt motregen met lichte tot matige wind aan de kust, regenbuien in Midden-België, sneeuw en zeer verspreide mist 's morgens in de Ardennen. B. L'Institut Météorologique n'est pas particulièrement optimiste : il prévoit de la bruine avec vent faible à modéré ë la côte, des averses en Moyenne Belgique, de là neige et du brouillard très répandu le matin dans les Ardennes.
3 A. Hebben ze iets gezegd over het wegennet ? A. Ont-ils dit quelque chose au sujet du réseau routier ?
4 B. Op sommige plaatsen is het zicht beperkt tot minder dan 50 (vijftig) meter. B. A certains endroits, la vue est réduite (limitée) à moins de 50 mètres.
5 Bovendien zijn er ijzelplekken op de autosnelweg A 10. En outre, il y a des plaques de verglas sur l'autoroute A 10.
6 Er hebben al twee erge botsingen plaatsgehad; naar het schijnt zijn er erge gewonden die naar het ziekenhuis moesten overgebracht worden, en zelfs een dode. Il y a déjà eu (lieu) deux collisions graves; à ce qu'il paraît, il y a des blessés graves qui ont dû être transportés à l'hôpital, et même un mort.
7 A. Je kunt nooit te voorzichtig zijn als de wegen zo slibberig zijn. A. On ne peut (tu ne peux) jamais être trop prudent quand les chemins sont si glissants.
8

Is er enige verbetering van dat hondeweer (hondenweer) in zicht ?

Est-ce qu'il y a quelque amélioration de ce temps de chien en vue ?
9 B. Op korte termijn is geen wijziging te verwachten en vooruitzichten op lange termijn zijn zo weinig betrouwbaar ! B. A court terme, il n'y a pas de modification à attendre et les prévisions à long terme sont si peu dignes de confiance !
10 In ieder geval zal de hemel overdag bewolkt blijven; slechts in Laag-België zullen opklaringen met regenbuien afwisselen. De toute façon, le ciel restera couvert pendant la journée; en Basse-Belgique seulement, les éclaircies alterneront avec les averses.
11 A. Ja ! Zacht weer is nog niet voor morgen. A. Oui ! Le temps doux n'est pas encore pour demain
12 B. Je regenjas zal je zeker nog een paar dagen niet kunnen missen. B. Tu ne pourras pas te passer de ton imperméable certainement (pendant) quelques jours encore.
13 A. Als het mogelijk was, reed ik onmiddellijk naar het zuiden van Frankrijk; daar zou ik het hele jaar door zonnig weer en een heldere hemel hebben. A. Si c'était possible, je partirais immédiatement pour (vers) le Midi de la France; là, j'aurais toute l'année du temps ensoleillé et un ciel clair.
14 B. Het hele jaar door ! Ik heb de indruk dat je toch een beetje overdrijft. B. Toute l'année I J'ai l'impression que tu exagères quand même un peu.
     
  Skiërs
Een skiër valt. Een andere valt naast hem.
De eerste kijkt naar zijn voet, die begint te zwellen.
— U hebt geluk, zegt de tweede.
Ze vartellen, dat er hier dichtbij, in het dorp, een heel goede dokter is.
De eerste schijnt bedroefd.
- Ik weet het, zegt hij, ik ben die dokter.
Skieurs
Un skieur tombe. Un autre tombe à côté de lui.
Le premier regarde (vers) son pied, qui commence à gonfler.
— Vous avez de la chance, dit le second.
On raconte qu' il y a tout près , au (dans le) village, un très bon médecin.
Le premier semble triste.
— Je le sais, dit-il, je suis ce médecin.

NOTES
(1) Het zendstation : le poste d'émission.
De nieuwsberichten : le journal parlé.
Het omroepstation : le poste émetteur de radio.
De omroeper : le speaker.
De luisteraar : l'auditeur.

(2) Het huisvuil : les ordures ménagères.
De vuilnisbak : la poubelle.
De vuilnisman : l'(é)boueur. On dit souvent aussi vuilophaaldienst.

(3) Hij geeft veel geld uit. Il fait de grosses dépenses.
De uitgave : la dépense.
Hij ziet op geen uitgaven. Il ne regarde pas à la dépense.
"Uitgeven" signifie aussi : éditer. De uitgever : l'éditeur.
De uitgeverij : la maison d'édition.
Ik heb de tweede druk van dat boek. J'ai la deuxième édition de ce livre.

(4) Ik heb dat op de televisie gezien. J'ai vu cela à la télévision.
(5) Ne pas confondre "uitwisselen" - (gevangenen, gegevens, documenten uitwisselen : échanger des prisonniers, des données, des documents)
et "wisselen" (geld, woorden, brieven wisselen : changer de l'argent, échanger des paroles, des lettres).
(6) Ze nemen al onze bewegingen waar. Ils observent tous nos mouvements.
Dat kan u met het blote oog waarnemen. Vous pouvez observer cela à l'œil nu.
De Verenigde Naties hebben waarnemers gestuurd. Les Nations Unies ont envoyé des observateurs..
(7) Het noordelijk/zuidelijk gedeelte van het land : la partie nord / sud du pays.
De wind is noordelijk: Le vent est au nord.
(8) Notez quelques termes géographiques :
De evenaar : l'équateur.
De noordpool (zuidpool) : le pôle nord (pôle sud).
30 graden noorderbreedte {zuiderbreedte) : 30 degrés de latitude nord (sud).
De meridiaan : le méridien.
Oosterlengte : longitude est.
Westerlengte : longitude ouest.
(9) Bij intervient dans de très nombreuses expressions.
Notez : Hij heeft geen geld bij zich. Il n'a pas d'argent sur lui.
Dat heb ik niet bij de hand. Je n'ai pas cela sous la main.
Hij blijft bij zijn mening. II garde son opinion.
Ik zei bij mijzelf. Je me suis dit.
Wat doet u bij die gelegenheid ? Que faites-vous à cette occasion ?
Bij wijze van voorbeeld : à titre d'exemple.
Bij deze deel ik u mede dat ... Par la présente je vous communique que ...
(10) Des noms marquant une opposition et réunis par "en" sont souvent dans l'ordre inverse du français.
Als kat en hond : comme chien et chat.
Maten en gewichten: poids et mesures.
Vraag en aanbod : l'offre et la demande.
Komen en gaan : aller et venir.