Языки :: Голландский - Нидерландский
Аудио
 
 
   

85 Nederlands Néerlandais
  DERTIGSTE (30ste) LES. Leçon 30
  Naar een betrekking solliciteren (vervolg) Solliciter un emploi (suite)
     
1 Ik zou u ook een vraag willen stellen, die u misschien een beetje indiscreet zal vinden : hoeveel bedraagt (1) uw huidige salaris (2) ? Je voudrais aussi vous poser une question que vous trouverez peut-être un peu indiscrète : à combien se monte votre salaire actuel ?
2 Vijftienhonderd gulden. De directeur had echter beloofd mij aanstaande maand opslag (3) te geven. Quinze cents florins. Le directeur avait cependant promis de me donner une augmentation le mois prochain.
3 Het aanvangssalaris is hier zestienhonderd gulden. Maar u moet eerst een proeftijd doormaken. Bent u het ermee eens (4) ? Le salaire de début est ici (de) seize cents florins. Mais vous devez d'abord faire un stage (période d'essai). Êtes-vous d'accord (avec cela) ?
4 Het spreekt vanzelf dat ik daar akkoord mee ga. Il va de soi que je suis d'accord (avec cela).
5 Wij zullen dus een voorlopig contract voor drie maanden opmaken. Als uw werk bevredigend is, zal ik u definitief in dienst nemen (5). Nous allons donc rédiger un contrat provisoire de (pour) trois mois. Si votre travail est satisfaisant, je vous engagerai définitivement.
6 Ik dank u, meneer. Ik zal steeds mijn best doen om me uw vertrouwen (6) waardig te tonen. Je vous remercie, monsieur. Je ferai toujours mon possible pour me montrer digne de votre confiance.
7 Daar ben ik van (N 1) overtuigd. J'en suis convaincu.
8 Mag ik ook weten hoe het hier gaat met de salarisverhogingen ? Puis-je aussi savoir comment les choses se passent (cela va) ici pour (avec) les augmentations de salaire ?
9 Om de twee jaar (7) krijgt u een verhoging van tweehonderd gulden.
Dit staat onder andere duidelijk in het contract vermeld.
Lees dit aandachtig voordat u het ondertekent (8); dat vermijdt elk misverstand.
Tous les deux ans vous recevez une augmentation de deux cents florins.
C'est indiqué, entre autres, clairement dans le contrat.
Lisez-le attentivement avant de (avant que vous) le signer; cela évite tout (chaque) malentendu.
10 Ik zal het doen, meneer. En wanneer mag ik beginnen ? Je le ferai, monsieur. Et quand puis-je commencer ?
11 Alles hangt ervan af wanneer u vrij kan zijn. Wat mij betreft (N 2), zo gauw mogelijk. Tout dépend de quand vous pouvez être libre. Et en ce qui me concerne, aussi rapidement que possible.
12 Bij mijn firma moet ik maar één maand te voren opzeggen (9). Dans ma firme je dois seulement donner un préavis d'un mois (renoncer un mois à l'avance).
13 Laten wij dan voor midden van volgende maand afspreken (10) ! Disons donc (Mettons-nous donc d'accord) pour le milieu du mois prochain.
14 Akkoord ! Het komt wel in orde (11). Nog eens dank, meneer de directeur. D'accord ! Tout s'arrangera. Encore merci, monsieur le directeur.
15 Tot binnenkort, meneer Heymans.

A bientôt, monsieur Heymans.


  OEFENING EXERCICE
  Plaatsaanbod. Offre d'emploi.
1 Middelgroot bedrijf gevestigd in bloeiende provinciestad in Noord-Nederland zoekt : assistent-bedrijfsleider.

Firme d'importance moyenne établie dans florissante ville de province du Nord des Pays-Bas cherche : gérant adjoint.

2 Wij bieden : een salaris van ± 25.000 gulden per jaar; tantième bij omzetstijging; bemiddeling bij het verkrijgen van een woning. Nous offrons : un salaire de ± 25.000 florins par an; pourcentage en cas d'(par) augmentation du chiffre d'affaires; intervention (intercession) pour l'obtention d'une habitation.
3 Wij vragen : leeftijd omstreeks 30 jaar; ruime ervaring in het vak zowel op het gebied van de verkoop alsmede bestelafdeling. Nous demandons : âge environ 30 ans; grande (large) expérience dans la branche, aussi bien dans le domaine de la vente que du département commandes.
4 Deze functie van assistent-bedrijfsleider zien wij als tijdelijk. Nous voyons cette fonction de gérant adjoint comme momentanée.
5 Na gebleken geschiktheid, vooral op het gebied van leiding geven en organisatie, is de mogelijkheid aanwezig binnen vier jaar als bedrijfsleider te worden aangesteld. Quand la preuve aura été faite des aptitudes (après aptitude apparue), surtout dans le domaine de la gestion (donner la direction) et de l'organisation, la possibilité existe (est présente), dans les quatre ans, d'être désigné comme gérant.
6 Een levensfunctie met goede financiële vooruitzichten is zeer goed mogelijk. Une situation d'avenir (fonction pour la vie) avec de grandes perspectives financières est très bien possible.
7 Vakbekwaamheid is een eerste vereiste, vakdiploma 's strekken tot aanbeveling. La compétence professionnelle est une première exigence, des diplômes spécialisés (de la branche) sont souhaitables (servent de recommandation).
8 Uw sollicitatie, die strikt vertrouwelijk wordt behandeld, kunt u, gaarne voorzien van uitvoerige gegevens, zenden onder het nº dezer advertentie aan het bureau van dit blad. Vous pouvez envoyer vos offres (votre sollicitation), qui seront traitées de manière strictement confidentielle, de préférence (volontiers) accompagnées (pourvues) de données étendues, au bureau de cette revue (feuille) sous le numéro de cette annonce.
     
  Alles tegelijk
De nieuwe secretaresse wist precies wat ze elke bezoeker moest antwoorden.
— Bent u handelsvertegenwoordiger, vroeg ze, komt u om een factuur te ontvangen of bent u een vriend van de directeur ?
— Alles tegelijk, antwoordde de bezoeker.
— Wel, meneer, zei de secretaresse nadat ze even op een papier gekeken had, de directeur is in gesprek, hij is voor drie maanden weg en ik zal dadelijk gaan zeggen dat u er bent.
Tout en même temps
La nouvelle secrétaire savait exactement (précisément) ce qu'elle devait répondre à chaque visiteur.
— Êtes-vous voyageur de commerce, demanda-t-elle, venez-vous pour encaisser (recevoir) une facture ou êtes-vous un ami du directeur ?
— (Le) Tout en même temps, répondit de visiteur.
— Eh bien, monsieur, dît la secrétaire après avoir (qu'elle eut) regardé (sur) un papier, le directeur est en conversation, il est parti pour trois mois et je vais aller dire immédiatement que vous êtes là (y êtes).

NOTES
(1) Hoevel bedragen de kosten ? A combien s'élèvent les frais ?
Kent u het bedrag van de rekening ? Connaissez-vous le montant de la facture ?
(2) Faire la distinction : het solaris (le salaire, pour employé);
de wedde (traitement, pour travailleur intellectuel),
het loon ( = appointements ouvriers et employés de rang inférieur);
het honorarium (les honoraires).
(3) Opslag geven, krijgen, vragen : donner, recevoir, demander une augmentation de solaire.
Ze hebben mij een opslag van honderd gulden beloofd. Ils m'ont promis une augmentation de cent florins.

(4) Ik ben het eens met dat voorstel. Je suis d'accord avec cette proposition.
Ik ben het met u eens. Je suis d'accord avec vous.
Bent u het niet eens ? N'êtes-vous pas d'accord ?

(5) Wanneer treedt u in dienst ? Quand entrez-vous en fonction ?
De lift is buiten dienst. L'ascenseur est hors d'usage (de service).
Ik ben steeds tot uw dienst. Je suis toujours à votre service.
Hij is in dienst van de gemeente. Il travaille à (est au service de) l'administration communale.
Ze werkt in een andere dienst. Elle travaille dans un autre service.
Ik wilde u een dienst bewijzen. Je voulais vous rendre service.
(6) Ik vertrouw hem niet meer. Je n'ai plus confiance en lui.
Ik vertrouw op haar om de anderen te overtuigen. Je lui fais confiance pour convaincre les autres.
(7) We ontmoeten elkaar om de twee dagen. Nous nous rencontrons tous les deux jours.
De bus wordt om het uur gelicht. La boîte (postale) est levée toutes les heures.
(8) De handtekening : la signature.
Zijn brief was niet getekend. Sa lettre n'était pas signée.
Het was een naamloze brief. C'était une lettre anonyme.
(9) Ze heeft tegen 1 maart opgezegd. Elle a donné son préavis pour le 1er mars.
Hij is met één maand opgezegd. II a reçu un préavis d'un mois.
De opzegging : le préavis.
Met drie maanden opzegging: avec préavis de trois mais.
(10) Het is dus afgesproken. C'est donc bien décidé (d'accord que nous ferons ainsi).
Afgesproken ! D'accord ! Convenu ! (se dit souvent pour terminer une conversation téléphonique, par exemple).
(11) Ik moet die documenten in orde brengen. Je dois mettre ces documents en ordre.
Alles is in goede orde. Tout est en bon ordre.
Ze hebben de orde gestoord. Ils ont troublé l'ordre.