Языки :: Голландский - Нидерландский
Аудио
 
 
   

59 Nederlands Néerlandais
  TWINTIGSTE (20ste) LES. Leçon 20
  Het veranderend uitzicht van Europa (vervolg) L'aspect changeant de l'Europe {suite)
     
1 Het kapitaal is beperkt : hoe groter het aantal mensen, des te (1) kleiner het aandeel (2) van ieder afzonderlijk en des te beperkter ieders (3) vrijheid van handelen. Le capital est limité : plus grand (est) le nombre de gens, plus petite (est) la portion (part) de chacun en particulier et plus limitée (est) la liberté d'agir de chacun.
2 Het menselijk vernuft zal oplossingen kunnen vinden op voorwaarde dat de productie in een gesloten cyclus geschiedt. L'intelligence humaine pourra trouver des solutions à condition que la production ait lieu en circuit (cycle) fermé.
3 Elk geproduceerd (4) goed zal na gebruik moeten worden vernietigd en in grondstof omgezet, zoals dat ook gebeurt in een ruimtecabine (5) waar een astronaut het milieu volledig beheerst. Tout bien produit devra être détruit après usage et converti (transformé) en matière première, comme cela se passe aussi dans une cabine spatiale où un astronaute domine complètement le milieu.
4 De grote steden zijn steeds verder gegroeid zonder aandacht voor de rook van woonhuizen en fabrieken. Les grandes villes ont poussé toujours plus loin sans (faire) attention à (pour) la fumée des maisons et des usines.
5 De auto, symbool van de individuele bewegingsvrijheid, heeft zijn koolmonoxyde en koolwaterstof toegevoegd aan de reeds bevuilde atmosfeer (6). L'auto, symbole de la liberté individuelle de mouvement, a ajouté son oxyde de carbone et son hydrocarbure à l'atmosphère déjà polluée.
6 De behoefte aan ruimte voor het optrekken (7) van gebouwen heeft geleid tot vernietiging van beboste zones in en om de steden. Le besoin d'espace pour construire des bâtiments a conduit à la destruction de zones boisées dans et autour des villes.
7 Elders is op talrijke plaatsen het bos teruggedrongen om ruimte te scheppen (8) voor landbouwgewassen of zelfs voor tweede woningen. Ailleurs le bois est repoussé à de nombreux endroits pour créer de l'espace pour des plantes agricoles et même pour de secondes résidences (habitations).
8 Hierdoor is de verontreiniging nog verder ver spreid en vermenigvuldigd (9). Par cela, la pollution est répandue plus loin et multipliée.
9 Dit heeft het vraagstuk doen ontstaan van het welzijn. Cela a fait naître le problème du bien-être.
10 Het gaat er niet meer om bepaalde planten of dieren te beschermen, maar aan de orde (10) is het behoud van een globaal levensevenwicht, waarin de mens zijn plaats heeft en zijn vooruitgang in de hand houdt. Il ne s'agit plus de protéger des plantes ou des animaux déterminés, mais a l'ordre du jour il y a (est) le maintien d'un équilibre vital (de vie) global, dans lequel l'homme a sa place et tient son progrès dans ses (sa) mains.
  (uit "Europa en zijn milieu"
Bureau voor Officiële Publicaties der
Europese Gemeenschappen - Luxemburg)

 

  OEFENING EXERCICE
  Schrijven over blijde gebeurtenissen. EXERCICE. Écrire au sujet d'événements heureux
1 Visitekaartjes en prentkaarten worden bij allerlei gelegenheden gebruikt. Les cartes de visites et les cartes illustrées postales sont employées dans toutes sortes d'occasions.
2 Niet alleen van vrienden, die met vakantie in het buitenland zijn, ontvangen wij prachtige prentkaarten. Ce n'est pas seulement d'amis qui sont en vacances à l'étranger que nous recevons de magnifiques cartes illustrées.
3 Volgens de statistieken van de Posterijen worden er met Pasen en met Kerstmis steeds meer gestuurd, met "Vrolijk Paasfeest" en "Vrolijke Kerstmis" (voor de gelovigen ook wel eens "Zalig Kerstfeest"). Suivant les statistiques (de l'administration) des Postes, on en envoie toujours plus à Pâques et à la Noël, avec "Joyeuses Pâques" et "Joyeux Noël" (pour les croyants parfois aussi "Sainte fête de Noël").
4 Om iemand te feliciteren met een blijde gebeurtenis schrijft men vaak een paar woorden, b.v. "Hartelijk gefeliciteerd" of "Van harte proficiat". Pour féliciter quelqu'un pour (avec) un événement heureux (joyeux), on écrit souvent quelques mots, par exemple "Cordiales félicitations" (N.B. les deux formules néerlandaises sont pratiquement synonymes).
5 Dit is natuurlijk een beetje kort. Het spreekt vanzelf dat het steeds beter is te vermelden waarom men iemand feliciteert. Ceci est naturellement un peu bref (court). Il va de soi qu'il est toujours mieux de signaler pourquoi on félicite quelqu'un.
6 Zo schrijft men een vriend, die een belangrijke betrekking gekregen heeft : "Hartelijk gefeliciteerd met je/uw bevordering". Ainsi, on écrit à un ami qui a obtenu (reçu) une situation importante : "Sincères (cordiales) félicitations pour ta/votre promotion".
7 Men kan ook bijvoegen : "Ik wens u veel succes in je/uw nieuwe functie". On peut ajouter aussi : "Je te/vous souhaite beaucoup de succès dans ta/votre nouvelle fonction".
8 Voor een huwelijk wordt een telegram (meestal een gelukstelegram) gestuurd. In dit geval zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt; alles hangt van de verbeelding van de afzender af. Pour un mariage on envole un télégramme (généralement un télégramme de luxe). Dans ce cas, les possibilités sont presque illimitées; tout dépend de l'imagination de l'expéditeur.
9 Een paar (misschien wel banale maar) zeer gebruikelijke formules : "Wees gelukkig vandaag, morgen, elke dag". "We wensen u een lang en gelukkig samenleven", enz. Quelques formules usuelles (mais peut-être assez banales) : "Soyez heureux aujourd'hui, demain, tous les (chaque) jours". "Nous vous souhaitons une longue et heureuse vie en commun", etc.
10 Bij de geboorte van een kindje schrijft men : "Hartelijke gelukwensen aan de gelukkige ouders". Zeer vaak ook : "We hopen dat moeder en baby het goed maken". A (l'occasion de) la naissance d'un enfant, on écrit : "Sincères félicitations aux heureux parents". Très souvent aussi : "Nous espérons que te mère et le bébé sont en bonne santé".
11 De meeste prentkaarten worden echter met Nieuwjaar gestuurd. Daarop krijgt u van alles te lezen : "Beste wensen", "Gelukkig Nieuwjaar", "We bieden u onze oprechte wensen voor een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar", enz. La plupart des cartes illustrées sont cependant envoyées à la nouvelle année. Sur celles-ci vous pouvez lire un peu de tout : "Meilleurs vœux", "Heureuse année", "Nous vous présentons nos vœux les plus sincères pour une (nouvelle) année heureuse et prospère", etc.
     
  Fakirisme
De handelaar : Welk merk scheermessen wilt u hebben ?
De fakir : Dat heeft geen belang, het is om op te eten.
Fakirisme
Le commerçant : Quelle marque de lames de rasoir voulez-vous (avoir) ?
Le fakir : Cela n'a aucune importance, c'est pour manger.

NOTES
(1) Pour traduire le français "plus + adjectif... plus + adjectif", on emploie hoe + comparatif... des te + comparatif (le verbe est à le fin de la première proposition, et il y a inversion dans la seconde).

Hoe grondiger ik de zaak bekijk, des te ingewikkelder komt die mij voor.
Plus j'examine l'affaire à fond et plus elle me paraît compliquée.

Hoe harder hij werkt, des te meer verdient hij.
Plus il travaille dur, et plus il gagne.

Au lieu d'employer des te, on peut aussi répéter hoe. Dans ce cas le verbe va également à la fin de la deuxième proposition.
Hoe grondiger ik de zaak bekijk, hoe ingewikkelder die mij voorkomt.
(2) Het aandeel signifie aussi : l'action (terme de banque).
De aandeelhouder : l'actionnaire.
(3) On a ici une forme de génitif (complément déterminatif) masculin, caractérisé par la terminaison -s.
(4) Het produkt : le produit. De producent : le producteur.
De produktie : la production. Produceren : produire.

(5) Een ruime kamer : une chambre spacieuse.
Een ruime keuze hebben : avoir un grand choix.
Hij heeft een ruim geweten. Il a la conscience large.
We hebben ruim een uur gewacht. Nous avons attendu plus d'une heure.
In de ruimte : dans l'espace.
De ruimtevaart : la navigation interplanétaire.

(6) Ne pas confondre : de atmosfeer, l'atmosphère (terrestre, p.e.) et de sfeer, l'atmosphère, l'ambiance.
Er heerste daar een prettige sfeer. Il y régnait une atmosphère agréable.
(7) Plus ou moins synonyme de bouwen, employé ici pour éviter une répétition.
(8) Ne pas confondre scheppen, verbe fort (= créer) et scheppen, verbe faible (= puiser).
Hij schepte water uit de gracht. II puisait de l'eau du canal.
(9) Vermenigvuldigen met : multiplier par.

(10) Dat staat niet op de agenda. Cela n'est pas à l'ordre du jour.
We zulten de agenda nooit afhandelen. Nous n'épuiserons jamais l'ordre du jour.