Языки :: Голландский - Нидерландский
Аудио
 
 
   

6 Nederlands Néerlandais
  EERSTE (1ste) LES. Leçon 1
  Nederland zoels het is. Les Pays-Bas tels qu'ils sont.
     
1 Het lijdt geen twijfel (1) dat heel wat mensen een verkeerd idee over Nederland hebben. Il ne fait (souffre) aucun doute que pas mal de gens ont une idée fausse des (au sujet des) Pays-Bas,
2 Hoe komt het ? En hoe kan dat verklaard worden (N 1)? Comment cela se fait-il ? Et comment peut-on expliquer cela (cela peut-il être expliqué) ?
3 Als u even nadenkt, dan ligt de verklaring echter voor de hand (2) : ze willen het land niet kennen. Si vous réfléchissez un instant, (alors) l'explication est cependant évidente : ils ne veulent pas connaitre le pays.
4

Of ze al dan niet (3) gelijk hebben, is natuurlijk een andere zaak !

Ont-ils (s'ils ont) raison ou non, c'est une autre affaire I
5 De meesten (N 2) beelden zich in dat Nederland niets anders is dan een vlak land - wat natuurlijk met de werkelijkheid (4) overeenkomt -
waar u niets anders te zien krijgt dan velden, weiden, grachten, windmolens en, in sommige streken, ook bloemen - dit op zijn hoogst (5) gedurende een paar weken per jaar.
La plupart (des gens) s'imaginent que les Pays-Bas ne sont rien d'autre qu'un pays plat - ce qui correspond naturellement à la réalité -
où il n'y a rien d'autre à voir (où vous ne recevez rien d'autre à voir) que des champs, des prés, des canaux, des moulins à vent et, dans certaines régions, aussi des fleurs - ceci tout au plus pendant quelques semaines par an.
6 Zo'n (N 3) idee van het land is natuurlijk in strijd met de werkelijkheid. Pareille idée du pays est naturellement en contradiction (en lutte) avec la réalité.
7 Het spreekt vanzelf dat de landbouw nog een belangrijke rol speelt in het economische leven van onze Noorderburen (6). Il va de soi que l'agriculture joue encore un rôle important dans la vie économique de nos voisins du Nord.
8 Maar het belang van de industrie mag toch niet uit het oog verloren worden (7). Mais l'importance de l'industrie ne doit cependant pas être perdue de vue.
9 Sinds een halve eeuw hebben de Nederlanders steeds meer (8) fabrieken gebouwd, waarvan sommige niet alleen over de hele wereld beroemd zijn, maar ook vooraan staan in de lijst van de belangrijkste (N 4) wereldfirma's. Depuis un demi-siècle, les Hollandais ont construit toujours plus d'usines dont certaines, non seulement sont célèbres dans le monde entier, mais figurent également dans les premiers rangs (à l'avant) de la liste des firmes mondiales les plus importantes.
10 Laten we (9) ook niet vergeten dat ze van Rotterdam (10) één van de grootste havens gemaakt hebben. N'oublions pas non plus qu'ils ont fait de Rotterdam un des plus grands ports.

  OEFENING  
  Over koetjes en kalfjes. A propos de petites vaches et de petits veaux.
1 Hoewel Nederland een industrieel land is geworden, blijft de landbouw er nog belangrijk. Bien que la Hollande soit devenue un pays industriel, l'agriculture y reste encore importante.
2 In dat kleine land leven 1.500.000 (één miljoen vijfhonderd duizend) melkkoeien. Dat zegt u niet veel ? Dans ce petit pays vivent 1.500.000 vaches à lait. Cela ne vous dit pas grand-chose (pas beaucoup) ?
3 Plaats dan deze dieren allemaal kop aan staart en staart aan kop in één rij achter elkaar : u krijgt een "rijtje" van 3.000 (drieduizend) kilometer ! Mettez (placez) alors toutes ces bêtes tête contre (à) queue et queue contre (à) tête sur une rangée, l'une derrière l'autre : vous obtenez alors une "petite" file de 3,000 kilomètres !
4 Dat is als van Amsterdam naar Jeruzalem of als van Amsterdam door heel Duitsland en Rusland heen tot aan de Kaspische zee... C'est comme d'Amsterdam à Jérusalem ou d'Amsterdam à travers toute l'Allemagne et la Russie jusqu'à la mer Caspienne ...
5 Laat nu die koeien voor u defileren met een snelheid van 5 kilometer per uur (wat voor een koe bijzonder snel is) : het zal 600 (zeshonderd) uur duren, voordat u de laatste koe te zien krijgt. Faites (laisser) maintenant défiler ces vaches devant vous à (avec) une vitesse de 5 kilomètres à l'heure (ce qui pour une vache est particulièrement rapide) cela durera 600 heures avant que vous ne voyiez (obteniez à voir) là dernière vache.
6 Zeshonderd uren zijn 25 dagen en 25 nachten. Dat zou me een parade zijn, niet waar ? Six cents heures, cela fait (sont) 25 jours et 25 nuits. Cela (me) serait une parade, n'est-ce pas (pas vrai) ?
7 Wie over koeien spreekt, spreekt natuurlijk ook over melk : al die Nederlandse koeien geven samen per jaar bijna zes miljard liter melk. Qui parle de vaches, parle naturellement aussi de lait ; toutes ces vaches hollandaises donnent ensemble par an près de (presque) six milliards de litres de lait.
8 Doe eens die melk in flessen en plaats die de ene naast de andere ... Mettez (une fois) ce lait dans des bouteilles et placez celles-ci l'une à côté de l'autre ...
9 U krijgt zo een rij van 526.500 (vijfhonderd zesentwintig duizend vijfhonderd) kilometer, een "rijtje" dat dertien keer om de aarde zou lopen. Vous obtenez ainsi une rangée de 526.500 kilomètres, une "petite" rangée qui ferait treize fois le tour de la terre (courrait 13 fois autour...).
10 In acht maanden zou het de maan kunnen bereiken. En huit mois, elle pourrait atteindre la lune.
  (naar L. van Goes)  
     
  Bij de dokter
De oude dame heeft de dokter laten komen, omdat ze over haar gezondheid te klagen heeft.
— We zullen doen wat we kunnen, zegt de dokter, maar ja : jonger kan ik u niet maken ...
— Dat vraag ik ook niet, antwoordt de patiënte. Ik wil niet jonger worden, maar ouder !
Chez le médecin
La vieille dame a fait venir le médecin, parce qu'elle a à se plaindre de sa santé.
— Nous ferons ce que nous pourrons (pouvons), dit le médecin, mais voilà (oui) : je ne peux pas vous rendre plus jeune ...
— Je ne demande pas cela non plus, répond la patiente. Je ne veux pas devenir plus jeune, mais plus vieille !

NOTES

(1) Le verbe twijfelen (douter) est toujours suivi d'un complément avec la préposition aan :
Ze twijfelen aan
alles. Ils doutent de tout.
Daar twijfel ik niet aan. Je n'en doute pas.

(2) Hand apparat dans un assez grand nombre d'expressions.
Ik heb dat niet bij de hand. Je n'ai pas cela sous la main.
Wat is er aan de hand ? Que se passe-t-il ?
Ze komen met lege handen. Ils viennent les mains vides.

(3) Al dan niet indique une alternative, une incertitude :
Ik weet niet of ze al dan niet komen. Je ne sais pas s'ils viennent ou non.
Niemand kan zeggen of ze al dan met gelijk hebben. Personne ne peut dire s'ils ont raison ou pas.

(4) Beaucoup de noms abstraits sont formés au moyen du suffixe -heid ajouté à un adjectif :
goed - de goedheid; waar - de waarheid; moeilijk - de moeilijkheid; mogelijk - de mogelijkheid.

(5) Sur le môme modèle : op zijn minst — au moins.

(6) Notez ce suffixe "-er" : de Zuiderlanden = les pays du sud
de linkerhand = la main gauche.

(7) Oog se retrouve aussi dans beaucoup d'expressions :
We houden hem in het oog. Nous le tenons à l'œil.
Hij kon zijn ogen niet geloven. Il n'en croyait pas ses yeux.
Ze hebben iets anders op het oog. Ils ont autre chose en vue.

(8) On peut employer aussi meer an meer :
meer an meer fabrieken.
Cependant la forme avec steeds est la plus fréquente
:
steeds vaker = de plus en plus souvent;
steeds later = de plus en plus tard;
steeds verder = de plus en plus loin.

(9) Sert à former la 1ère personne du pluriel de l'impératif :
laten we vertrekken = partons;
laten we even wachten = attendons un instant.

(10) Beaucoup de noms de lieu composés ont ('accent sur la deuxième partie du mot : Rotterdam, Amsterdam, Breda, Oostende.
 

1. L'expression correspond au français "de tout et de rien".
Ze spreken over koetjes en kalfjes. Ils parlent de tout et de rien / de la pluie et du beau temps.