Языки :: Каталан
Аудио
 
 
   

     
144 Lliçó 62 (seixanta-dues) Lección 62
  De la Nova Planta a la invasió napoleònica. De la Nueva Planta a la invasión napoleónica
     
1 Sabem que al llarg del segle XVIII el nombre dels habitants del Principat augmentà considerablement. Dels 400.000 que tenia l'any 1725 Catalunya passà a 825.000 a finals de segle. Sabemos que a lo largo del siglo XVIII el número de los habitantes del Principado aumentó considerablemente. De los 400.000 que tema en 1725 Cataluña pasó a 825.000 a fines de siglo.
2 A totes les zones perifèriques de la Península es produí una forta crescuda mentre que la Espanya interior quedà estable i estancada. Demogràficament i econòmica l'Espanya central perdé la posició dominant que havia tingut al segle d'Or. En todas las zonas periféricas de la Península se produjo fuerte crecimiento mientras que la España interior quedó estable y estancada. Demográfica y económicamente la España central perdió la posición dominante que tuvo en el Siglo de Oro.
3 Hom retrobava doncs la situació de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana : l'Espanya perifèrica «representava el lloc d'elecció de la població, de l'activitat i de la producció». Això afavorí el desenvolupament de noves industries i incrementà la fabricació dels teixits de cotó gràcies a la introducció de tècniques estrangeres i l'establiment d'escoles professionals. Se volvía a encontrar pues la situación de la Antigüedad y de la Edad Media : la España periférica representaba el lugar de elección de la población, de la actividad y de la producción. Lo cual favoreció el desarrollo de nuevas industrias e incrementó la fabricación de los tejidos de algodón gracias a la introducción de técnicas extranjeras y al establecimiento de escuelas profesionales.
4 Es multiplicaren les fàbriques : la primera d'estampats d'indianes fou fundada el 1746 i el 1779 ja en funcionaven vint-i-cinc. Qualques (1) anys més tard uns 80.000 obrers treballaven a la industria cotonera. Barcelona es col·locava al capdavant de l'economia espanyola i els salaris pagats als obrers catalans eren superiors als que cobraven els obrers castellans. Se multiplicaron las fábricas : la primera de estampados de indianas fue fundada en 1746 y en 1779 ya funcionaban veinticinco. Pocos años más tarde trabajaban unos 80.000 obreros en la industria algodonera. Barcelona tenía el primer puesto de la economía española y los salarios pagados a los obreros catalanes superaban los que cobraban los obreros castellanos.
5 La desaparició de les duanes interiors féu que Espanya començà a esdevenir un mercat per a la industria catalana. Catalunya es lligava amb Espanya. Els seus homes penetraven llavors per tota la Península i un geògraf d'aquella època pogué escriure que no hi havia ciutat ni port d'Espanya on no hi hagués catalans. La desaparición de las aduanas interiores hizo que España empezó a convertirse en mercado para la industria catalana. Cataluña se vinculaba con España. Sus hombres penetraban entonces por toda la Península y un geógrafo de aquella época pudo escribir que no había ciudad ni puerto de España en que no hubiera catalanes.
6 Al camp també canviaren les coses : hi hagué l'increment dels regadius i del cultiu de la vinya i hom conreà noves terres (2). Industria ¡ agricultura foren les bases d'un comerç rejovenit i revifat (3). En el campo también cambiaron las cosas: hubo el incremento de los regadíos y del cultivo de la vid y se cultivaron nuevas tierras. Industria y agricultura fueron las bases de un comercio rejuvenecido y reanimado.
7 Per decret del 12 d'octubre de 1778 tretze ports espanyols foren autoritzats per a comerciar amb vint ports americans : entre aquells hi hagué els ports dels països catalans: Barcelona els Alfacs, Ciutat de Mallorca i Alacant. Si totes les províncies marítimes reberen un nou impuls, cap d'elles no va desplegar una activitat semblant a la de Catalunya. Por decreto del 12 de octubre de 1778 trece puertos españoles se vieron autorizados para comerciar con veinte puertos americanos ; entre aquellos hubo los puertos de los países catalanes : Barcelona, els Alfacs, Palma de Mallorca y Alicante. Si todas las provincias marítimas recibieron nuevo impulso, ninguna de ellas desplegó actividad semejante a la de Cataluña.
8 Arran de la proclamació de la llibertat de comerç amb Amèrica fou signada la pau al Mediterrani : pau amb Turquia, amb Trípoli i amb Alger. El comerç català esmorteït des de feia tres segles tornà a ser preponderant, i de bell nou les drassanes catalanes construiren vaixells. Poco después de la proclamación de la libertad de comercio con América fue firmada la paz en el Mediterráneo : paz con Turquía, con Trípoli y con Argel. El comercio catalán amortiguado desde hacía tres siglos volvió a ser preponderante, y de nuevo las atarazanas catalanas construyeron barcos.
9 Oberta l'Amèrica espanyola els caputxins catalans dirigiren la colonització de Califòrnia : Fra Miquel Serra hi fundà les ciutats de San Diego, San Carlos de Monterrey, San Francisco i altres : els catalans foren els primers pioners de l'Oest americà. L'extrem sud americà també atragué els catalans : alguns hi establiren factories on es dedicaren al comerç de l'oli i cuir de balena.

Abierta la América española los capuchinos catalanes dirigieron la colonización de California : Fray Miguel Serra fundó allí las ciudades de San Diego, San Carlos de Monterrey, San Francisco y otras : los catalanes fueron los primeros pioneros del Oeste americano. El extremo sur americano también atrajo a los catalanes : algunos establecieron factorías donde se dedicaron al comercio del aceite y piel de ballena.

10 Els lligams culturals dels països catalans amb la resta d'Espanya també s'intensificaren (4). Els informes que serviren per als Decrets de Nova Planta i les deliberacions del « Consejo de Castilla» demanaren que en les escoles de primeres lletres no es permetessin llibres en català. Era defès d'escriure i de parlar català a l'escola i els nens havien d'aprendre la Doctrina cristiana en castellà (5). Los vínculos culturales de los países catalanes con el resto de España también se fueron intensificando. Los informes que sirvieron para los Decretos de Nova Planta y las deliberaciones del Consejo de Castilla pidieron que en las escuelas de primeras letras no se autorizaran libros en catalán. Estaba prohibido escribir y hablar catalán en la escuela y los niños tenían que aprender la Doctrina cristiana en castellano.
11 Semblava que Espanya s'encaminava cap a la unitat. La revifalla econòmica i la presència catalana al si de l'imperi colonial eren la millor manera de crear-la. Però Catalunya en plena expansió topà vers les acaballes del segle amb l'organització centralista de l'estat espanyol. L'endarreriment de moltes contrades féu palesa la diferenciació entre la Barcelona industriosa i les regions endarrerides (6). España parecía encaminarse hacia la unidad. El renacimiento económico y la presencia catalana en el seno del imperio colonial eran la mejor manera de crearla. Pero Cataluña en plena expansión topó a finales de siglo con la organización centralista del estado español. El atraso de muchas regiones hizo patente la diferenciación entre la Barcelona industriosa y las regiones atrasadas.
12 L'anhel de reconstrucció nacional que començà a néixer amb la prosperitat no fou prou fort per a fer caure Catalunya al camp francès quan es produí la Revolució en aquest país.
París pensava trobar a Catalunya una base per a difondre els seus ideals però la presència d'emigrats de França i llurs relats neutralitzaren la propaganda revolucionària.
El anhelo de reconstrucción nacional que empezó a aparecer con la prosperidad no fue bastante fuerte para que Cataluña cayera en el campo francés al producirse la Revolución en este país.
París pensaba encontrar en Cataluña una base para difundir sus ideales pero la presencia de emigrados de Francia y sus relatos neutralizaron la propaganda revolucionaria.
13 Així quan esclatà la guerra amb França l'entusiasme dels catalans fou fervorós : es formà un exèrcit de voluntaris per a participar en la «guerra gran», intentant al mateix temps recuperar els comtats perduts a la pau dels Pirineus (7). Así cuando estalló la guerra con Francia el entusiasmo de los catalanes fue fervoroso : se formó un ejército de voluntarios para participar en la « guerra grande », intentando al mismo tiempo recuperar los condados perdidos en la paz de los Pirineos
14 Cal dir també que el pillatge, l'incendi, la violació, l'assassinat i altres abusos de les tropes franceses a Catalunya suscitaren arreu la resistència i l'alçament del poble català. Aquest sabia que si Catalunya passava a França perdria de segur la seva individualitat de poble. Cabe decir también que el saqueo, el incendio, la violación, el asesinato y otros abusos de las tropas francesas en Cataluña suscitaron en todas partes la resistencia y el alzamiento del pueblo catalán. Sabía éste que si Cataluña pasaba a Francia perdería de seguro su individualidad de pueblo.
15 Per això, anys més tard, quan Napoleó volgué anexar Catalunya a l'Imperi, hi trobà una resistència irreductible i aferrissada. El projecte d'un govern català sota «protecció» francesa no despertà cap ressò. Tanmateix a les Corts de Cadis encarregades de portar a terme les reformes legislatives per a crear l'Espanya contemporània els diputats catalans exaltaren la trajectòria històrica dels països catalans (8). Por eso, años más tarde, cuando Napoleón quiso anexionar Cataluña al Imperio, encontró una resistencia irreductible y encarnizada. El proyecto de un gobierno catalán bajo « protección francesa » no despertó ningún eco. Sin embargo en las Cortes de Cádiz encargadas de llevar a cabo las reformas legislativas para crear la España contemporánea los diputados catalanes exaltaron la trayectoria histórica de los países catalanes.

  EJERCICIOS  
1 Traducir : —Els sentiments que sostingueren la resistència dels catalans foren la religiositat, la lleialtat dinàstica i el patriotisme.
—En la guerra napoleònica lluitaren molts capellans guerrers.
Tot fou inventat per a fer creure al poble que la religió estava en perill.
—Napoleó fou tractat de « dimoni encarnat», « avort de Llucifer », « primogènit del gran diable » i altres noms semblants.
—La lleialtat dinàstica no s'explica:
Espanya i els països catalans havien conegut pocs reis tan menyspreables com En Ferran VII.
El seu pare va lliurar el territori als francesos sense cap resistència.
—Es difícil de dir si el patriotisme fou un patriotisme català o espanyol.
—La Junta del Principat i la de València van gaudir d'una gran autonomia.
—El poble patia fam, l'enemic s'emparà de les collites, esclataren epidèmies.
—Els catalans creien lluitar per llur llibertat i l'estat que s'organitzarà a les Corts de Cadis serà encara més centralista i més unitari.
—Cadascú lluitava però cadascú tenia les seves idees :
el sometent emprengué la lluita per la reforma social, els liberals volien la soberanía nacional mentre que els conservadors defensaven l'ordre de l'Antic Règim contra les doctrines revolucionàries.
—Tot això anunciava les lluites civils, tant a Catalunya com a tot Espanya.
Les guerres carlistes, entre 1833 i 1875, en seran les manifestacions més sangonents.
—Los sentimientos que sostuvieron la resistencia de los catalanes fueron la religiosidad, la lealtad dinástica y el patriotismo.
—En la guerra napoleónica lucharon muchos sacerdotes guerreros.
Todo lo inventaron para que el pueblo creyera que la religión estaba en peligro.
—A Napoleón le tacharon de « demonio encarnado », « aborto de Lucifer », « primogénito del gran diablo » y otros nombres parecidos.
—No se explica la lealtad dinástica :
España y los países catalanes habían conocido pocos reyes tan despreciables como Fernando VII.
Su padre entregó el territorio a los franceses sin resistencia alguna.
—Es difícil decir si el patriotismo fue un patriotismo catalán o español.
—La Junta del Principado y la de Valencia gozaron de gran autonomía.
—El pueblo pasaba hambre, el enemigo se apoderó de las cosechas, estallaron epidemias.
—Los catalanes creían luchar por su libertad y el estado que se organizará en las Cortes de Cádiz será aún más centralista y más unitario.
—Cada uno luchaba pero cada uno tenía sus ideas :
el «sometent» (1) emprendió la lucha por la reforma social, los liberales querían la soberanía nacional mientras que los conservadores defendían el orden del Antiguo Régimen contra las doctrinas revolucionarias.
—Todo lo cual anunciaba las luchas civiles, tanto en Cataluña como en toda España.
Las guerras carlistas, entre 1833 y 1875, serán sus manifestaciones más sangrientas.
  (1) sometent. Es la reunión espontánea de los vecinos de un lugar o ciudad para afrontar un peligro común.
Un repique de campanas solía reunirlos.
Durante la guerra de Independencia lucharon también contra los grandes propietarios.
    A partir de la traducción castellana restablecer el texto catalán.

Notas :
(1) qualque : algún, alguna.
(2) Antonio Ponz escribe en Viaje de España : « son muchas las casas de labradores esparcidas en el territorio desde Cervera a Barcelona; ¡ ojalá estuviera así toda España!».
(3) E. Larruga, Memorias políticas y económicas : « La actividad de Cataluña la hace una provincia agricultora, industriosa, comerciante, traficante. La población se aumenta, los intereses entran en ella a medida de sus negociaciones y trabajos útiles para la sociedad».

(4) se puede leer en el prólogo del diccionario catalán-castellano-latino publicado en Barcelona en 1803 : « Por ser el idioma Castellano el de la Corte de España, y de casi todo el reyno; y por ser en Cataluña mismo indispensable en los tribunales, en las aulas y academias, y común en los pulpitos, y en los asuntos de comercio, de literatura, y en casi todos los de alguna gravedad :
se ven los catalanes con tanta freqüencia en la precisión de producirse en Castellano, ya de palabra, ya por escrito, no sólo en sus viages y en sus relaciones con la Corte y demás Provincias, sinó también sin salir de sus casas, y en el trato con sus propias gentes...».

(5) Consejo de Castilla: «todo se deberá formar en lengua castellana». Añade que el rey tendría que ordenar que : « en las escuelas de primeras letras y de Gramática no se permitan libros en lengua catalana, escribir ni hablar en ella dentro de las escuelas y que la Doctrina cristiana sea y la aprendan en castellano ».
(6) Antonio Ponz :
«Es pues Barcelona la ciudad de España que más desmiente la imputación de algunos escritores estrangeros empeñados en divulgar nuestra desidia, abandono, pereza, falta de industria y otras gracias con que nos favorece; y lo mismo puede decirse de la mayor parte del Principado ».
(7) el Diario de Barcelona publicó, el 6 de julio de 1793 un soneto a propósito de la toma de la fortaleza de Bellaguarda en el Rosellón :
Vallespir, Rosselló, la França entera
Del valor espanyol lo excés admira :
Ja espera resistir, ja desespera :
Ja brama contra el Cel, però delira :
Que lo Cel és qui vol que torne a Espanya
Lo Rosselló, Navarra i la Cerdanya.
(8) cuando la discusión de la Constitución en Cádiz Antoni de Capmany declaró : «Ahora menos que nunca debe pensarse en desmembrar la provincia de Cataluña porque tiene derecho a que se conserve su nombre e integridad. Nadie es capaz de hacer que los catalanes se olviden que son catalanes».