языки :: Ўведский дл€ нешведско€зычных

Languages :: Swedish for non-Swedish


  Svenska

Français

  215 Tvåhundrafemton
216 Tvåhundrasexton
217 Tvåhundrasjutton
218 Tvåhundraarton
219 Tvåhundranitton
220 Tvåhundratjugo
 
  FYRTIOSJÄTTE LEKTIONEN QUARANTE-SIXIÈME LEÇON
  Norden Le Nord
     
1 Ibland talar du om Skandinavien, ibland om Norden.
Är det samma begrepp ? (1)
Parfois tu parles de la Scandinavie, parfois du Nord. Est-ce la même notion ?
2 Inte riktigt.
De skandinaviska länderna bildar en språklig enhet.
Norden, som innefattar även Finland, är ett vidare begrepp.
Pas exactement.
Les pays Scandinaves forment une unité linguistique.
Le Nord, qui englobe aussi la Finlande, constitue (est) une notion plus large.
3 Tillhör inte Finland de skandinaviska länderna ? La Finlande n'appartient-elle pas aux pays
Scandinaves ?
4 Inte i sträng mening, fast man i praktiken kan svara både ja och nej. (2) Pas au sens strict, bien qu'en pratique on puisse répondre à la fois oui et non,
5 Finland har tillhört den svenska kronan under många sekler, inte sant ? (3) La Finlande a fait partie de la couronne suédoise pendant de nombreux siècles, n'est-ce pas (n'est-il pas vrai) ?
6 Jo, och det finns fortfarande en minoritet som är svensktalande i vårt grannland på andra sidan Östersjön.
Finland är officiellt tvåspråkigt. (4) (5)
Oui (si), et il y a toujours une minorité de langue
suédoise chez notre voisin (dans le pays voisin) de l'autre côté de la Baltique.
La Finlande est officiellement bilingue.
7 Landets huvudstad har två olika namn,
Helsingfors på svenska och Helsinki på finska,
för att nämna ett exempel.
La capitale du pays a deux noms différents, Helsingfors en suédois et Helsinki en finnois, pour mentionner un exemple.
8 Är inte finska ett nordiskt språk ?
Ч Nej, finska liksom samiska hör till en annan språkgrupp. (6)
Le finnois n'est-il pas une langue scandinave
(nordique) ?
- Non, le finnois, comme le same, appartient à un autre groupe de langues.
9 Samiska, är det samma sak som lapska ?
Ч Lapska är det populära namnet på det språk som talas av samerna eller lapparna. (N 4)
Le same, est-ce la même chose que le lapon ?
Ч Le lapon, c'est le nom populaire de la langue parlée par les Sames ou Lapons.
10 Vad jag längtar efter en upptäcktsfärd ända fram till Ishavet ! (7) (8) (9) J'ai une envie folle (Comme je me languis) de
faire un voyage d'exploration jusqu'à l'Océan glacial arctique !
11 Men först tänker jag segla över Nordsjön och besöka Norge, Färöarna och Island. Mais je songe d'abord à naviguer en mer du Nord et visiter la Norvège, les îles Féroé et l'Islande.
12 Vilket jätteprogram !
När du väl har fullbordat det har du upptäckt hela Skandinavien... utom Danmark. (10)(11)
Quel gigantesque programme !
Quand tu l'auras accompli, tu auras découvert toute la Scandinavie... sauf le Danemark.
13 Danmark känner jag redan till.
Landet är lätt tillgängligt.
Le Danemark, je le connais déjà.
Le pays est
facile d'accès.
14 Det är sant.
Vårt södra grannland är liksom kontinentens port. (12)
C'est vrai.
Notre (pays) voisin du sud est en quelque sorte la porte du Continent.

  ÖVNINGAR EXERCICE
1 I USA finns det fortfarande minoriteter som är svensk- eller norsktalande. Aux États-Unis il y a encore des minorités parlant suédois ou norvégien.
2 Finland tillhör Norden, därför är Norden ett vidare begrepp än Skandinavien. La Finlande appartient au Nord, c'est pourquoi le Nord est une notion plus large que [celle de] Scandinavie.
3 Jag känner till flera länder som officiellt är tvåspråkiga. Je connais plusieurs pays qui sont officiellement bilingues.
4 Hon längtar efter att upptäcka Sveriges huvudstad. Elle a une envie folle (se languit) de découvrir la capitale de la Suède.
5 Både svenska och samiska eller lapska talas i Lappland. Aussi bien le suédois que le same ou lapon sont parlés en Laponie.
6 Kan ni nämna ett skandinaviskt land utom Danmark, Sverige eller Norge ? Pouvez-vous nommer un pays Scandinave en dehors du Danemark, de la Suède ou de la Norvège ?

1 Begrepp-et : idée, notion, concept.
2 Fast : conjonction de concession signifiant bien que, quoique.
3 Sekler : pluriel de sekel, seklet.
4 Svensktalande : som talar svenska.
Avec le participe présent de tala, talande, on peut désigner n'importe quel groupe linguistique : engelsktalande, fransktalande, tysktalande, etc.
Ces mots sont invariables.
5 Östersjön : la Baltique. Sjö peut désigner aussi bien un lac qu'une mer.
6 Liksom est employé ici à la place de som pour des raisons euphoniques.
7 Längta efter : verbe difficilement traduisible, qui implique l'aspiration ardente, le désir nostalgique.
C'est à la fois se languir de et aspirer à...
8 Upptäcktsfärd : de upptäckt, découverte, et färd, voyage.
9 Ishavet : l'Océan glacial arctique.
Hav-et signifie mer ou océan (cf. sjö, note 5).
10 Har fullbordat : parfait de fullborda, accomplir, terminer.
11 Har upptäckt : parfait de upptäcka, découvrir.
12 Liksom a ici le sens de att säga : pour ainsi dire.
Comparez avec la note 6.
   
  p122 (220)