Языки :: Голландский - Нидерландский
41
 
 

115 Nederlands Néerlandais
  EENENVEERTIGSTE (41ste) LES. Leçon 41
  Bij de notaris (Vervolg) Chez le notaire (suite)
     
1 Mijn man had eerst aan onroerende (1) goederen gedacht, een huis of een stuk bouwgrond (2). Mon mari avait d'abord pensé à des biens immobiliers, une maison ou un morceau de terrain.
2 Een paar jaar (3) geleden was dat ongetwijfeld de beste belegging. Maar nu stijgen de prijzen fantastisch vlug. Il y a quelques années, c'était incontestablement le meilleur placement. Mais maintenant, les prix augmentent à une vitesse fantastique (fantastiquement vite).
3 Hoe is dat te verklaren ? Comment peut-on (cela est-il à) expliquer cela ?
4 Sinds enige tijd hebben veel ambtenaren bij de Europese Gemeenschappen zich in de stad gevestigd. En ze kopen tegen (4) ongehoorde prijzen. Depuis quelque temps beaucoup de fonctionnaires des Communautés Européennes se sont fixés dans la ville. Et ils achètent à des prix inouïs.
5 Het heeft natuurlijk geen zin aan goud te denken. Cela n'a naturellement aucun sens de penser à de l'or.
6 Neen, dat brengt helemaal geen interest op, en bovendien schommelt de koers volgens de politieke toestand in sommige landen.
U zou even goed uw kapitaal in een wollen kous doen.
Non, cela ne rapporte absolument aucun intérêt, et en outre les (le) cours oscillent suivant la situation politique dans certains pays.
Vous pourriez tout aussi bien mettre votre capital dans un bas de laine.
7 En aandelen kopen ? Et acheter des actions ?
8 Daar ben ik ook geen voorstander van.
Het risico is zeer groot als u niet op de hoogte is van allerlei problemen van economische, sociale en politieke aard (5).
Je n'en suis pas partisan non plus.
Le risque est très grand si vous n'êtes pas au courant de toutes sortes de problèmes de nature économique, sociale et politique.
9 Wat raadt u mij dan aan ? Qu'est-ce que vous me conseillez alors ?
10 Een paar jaar geleden had ik zonder de minste aarzeling gezegd : koopt u maar schilderijen.
Maar te veel kunsthandelaars hebben er de laatste tijd op gespeculeerd en ze hebben de prijzen kunstmatig opgedreven (6).
Il y a quelques années, j'aurais dit sans la moindre hésitation rachetez (seulement) des tableaux.
Mais trop de marchands (d'œuvres d'art) ont spéculé dessus ces derniers temps et ils ont fait monter les prix de manière artificielle.
11 Naar uw mening (7) is dat dus de oplossing ook niet. A votre avis, ce n'est donc pas la solution non plus.
12 Zeker niet. Alles wel overwogen zou ik oude meubelen kopen. Hun waarde blijft stijgen en bovendien heeft u er ook plezier van. Certainement pas. Tout bien pesé, j'achèterais de vieux meubles. Leur valeur continue à monter et de plus vous en avez aussi du plaisir.
13 Dat is werkelijk een goed idee. C'est réellement une bonne idée.
14 Wees echter voorzichtig ! Koop niet bij om 't even welke handelaar (8). Soyez cependant prudente ! N'achetez pas chez n'importe quel marchand.
15 U heeft zeker gelijk, maar ik ken niemand die ik helemaal zou kunnen vertrouwen. Vous avez certainement raison, mais je ne connais personne à qui je pourrais totalement faire confiance.
16 Ik zal u een paar adressen bezorgen. Je vous procureras quelques adresses.

  OEFENING EXERCICE
  Een paar nuttige uitdrukkingen. Quelques expressions utiles.
1 U heeft volkomen gelijk. Vous avez parfaitement raison.
2 Ik zal ervoor zorgen. J'y veillerai.
3 Als het dat maar is ! Si ce n'est que cela !
4 Dat kan Ik best geloven. Je veux bien Je croire.
5 Dat is me om 't even. Cela m'est égal.
6 Ik ben het helemaal met u eens. Je suis tout à fait de votre avis.
7 Dat moet hij maar weten. C'est son affaire.
8 Dat is mij niet bekend. Je n'en sais rien, je l'ignore.
9 Dat komt wel in orde. Cela s'arrangera (bien).
10 Daar hebben we het ! Nous y voilà !
11 Ik ben metsteen klaar. Je vais avoir fini.
12 Ik weet het heus niet. Je ne sais vraiment pas.
13 Ik ben er voor niets tussen. Je n'y suis pour rien.
14 Dat gaat hem niet aan. Cela ne le regarde pas.
15 Ik weet niets van die zaak af.

J'ignore tout de cette affaire

16 Ik weet het maar van horen zeggen.

Je ne le sais que par ouï-dire.

17 Voor zover ik weet. Pour autant que je sache.
18 Bent u er wel heel zeker van ?

En êtes-vous bien sûr ?

19 Nog eens hartelijk dank. Encore une fois, merci.
20 Ik ben u ten zeerste verplicht. Je vous suis infiniment obligé.
21 Het is de moeite niet waard. Cela n'en vaut pas la peine.
22 Ik heb het niet opzettelijk gedaan. Je ne l'ai pas fait exprès.
23 Dat doet me leed. Cela me fait de la peine.
24 U moet mij niet voor de gek houden ! Il ne faut pas (vous ne devez pas) se moquer de moi.
25 Ik kan er niets tegen inbrengen. Je ne trouve rien à y redire.
26 't Is een jammerlijke tegenslag. C'est un fâcheux contretemps.
27 Hij komt er goedkoop van af. Il s'en tire / en est quitte à bon compte.
28 Ik kan het niet langer uithouden. Je n'en peux plus/je ne le supporterai pas plus longtemps.
29 't Is vergeefse moeite. C'est peine perdue.
30 Daar komt geen einde aan. Cela n'en finit pas.
     
  Onmogelijk
De vader heeft beloofd zijn zoontje tien frank te geven, telkens als hij op school 10 op 10 krijgt.
Na een maand heeft hij ai bijna 200 frank moeten betalen.
Dan zegt hij tegen zijn vrouw :
—. Dat is niet mogelijk; hij geeft zeker de helft aan zijn leraar !
Impossible
Le père a promis à son fils de (lui) donner dix francs chaque fois qu'il obtient (reçoit) 10 sur 10 à l'école.
Après un mois. Il a déjà dû payer presque 200 F. Alors, il dit à sa femme :
— Ce n'est pas possible; il donne sûrement la moitié à son professeur.
 

NOTES

(1) Roerende goederen :des biens mobiliers.
Het woning-bureau : l'agence immobilière.

(2) Het perceel : la parcelle.
Verkavelen : lotir.
De verkaveling : le lotissement.
Onteigenen : exproprier.
De onteigening : l'expropriation.

(3) Jaar (et uur) sont invariables après "een paar".
Een paar jaar, een paar uur.
Mais : enige jaren, enige uren; enkele jaren, enkele uren.

(4) Er is bouwgrond te koop tegen honderd gulden de vierkante meter. Il y a du terrain à bâtir à vendre à 1 00 florins le m2 (prix unitaire).
Er zijn nog twee percelen van tachtig gulden de vierkante meter, en drie van negentig gulden. Il y a encore 2 parcelles à 80 fl. le m2 et trois à 90 fl. (sorte de parcelles).
Dit perceel werd door de Gemeente verkocht voor vijftigduizend gulden. Cette parcelle a été vendue par la commune pour 50 mille fl. (prix total).

(5) Dat ligt niet in mijn aard. Cela n'est pas dans mon caractère.
Ze is vriendelijk van aard. Elle est aimable de nature.

(6) De prijzen stijgen : les prix augmentent.
De prijzen verminderen /dalen : les prix baissent.
De daling van de prijzen : la diminution des prix.

(7) Dat is ook mijn mening. C'est aussi mon avis.
De openbare mening : l'opinion publique.
Ik ben van mening dat za ongelijk hebben. A mon avis (je suis d'avis qu')ils ont tort.
Hij blijft bij zijn mening. Il s'en tient à son opinion.
(8) Om 't even wie : n'importe qui.
Om 't even waar : n'importe où.
Om 't even hoe : n'importe comment.
Om 't even wanneer : n'importe quand.