Языки :: Голландский - Нидерландский
29
 
 

82 Nederlands Néerlandais
  NEGENENTWINTIGSTE (29ste) LES. Leçon 29
  Naar een betrekking solliciteren Solliciter un emploi
     
1 Goedendag, meneer de directeur. Ik heb vernomen dat er volgende maand (1) op uw kantoor een plaats open komt. Ik ben zo vrij u mijn diensten aan te bieden (2). Bonjour, monsieur le directeur. J'ai appris que le mois prochain une place devient libre (ouverte) dans vos (votre) bureaux. Je me permets de vous offrir mes services.
2 Hoe bent u op de hoogte ? Wij hebben toch geen advertentie in de kranten geplaatst. Comment êtes-vous au courant ? Nous n'avons cependant placé aucune annonce dans les journaux.
3 Een vriend van mij (3) werkt al drie jaar bij uw firma. Un de mes amis travaille depuis trois ans dans votre firme.
4 U weet dan zeker dat het om (4) de betrekking van boekhouder gaat. Hebt u enige ervaring opdat gebied ? Vous savez alors certainement qu'il s'agit d'un emploi de comptable. Avez-vous quelque expérience dans ce domaine ?
5 Jawel, meneer. Ik ben nu ook boekhouder bij Lemans en Zonen. Daar kan u inlichtingen over mij inwinnen (5). Certainement, monsieur. Je suis maintenant aussi comptable chez Lemans et Fils. Vous pouvez prendre chez eux (là) des renseignements à mon sujet.
6 Waarom wilt u dan van betrekking veranderen ? Pourquoi voulez-vous donc (alors) changer d'emploi ?
7 De firma waar ik werk breidt zich niet uit, zodat ik daar geen vooruitzichten heb. La firme dans laquelle je travaille ne se développe pas, de sorte que je n'y (là) ai aucune possibilité d'avenir.
8 Kan u referenties opgeven ? Pouvez-vous donner des références ?
9 Mijn huidige directeur gaf me dit getuigschrift. Mon directeur actuel m'adonne ce certificat.
10 Uitstekend ! Ik wou u ook graag een paar verdere (6) inlichtingen vragen. Waar hebt u gestudeerd (7) ? Excellent ! Je voudrais aussi vous demander quelques renseignements complémentaires. Où avez-vous fait vos études ? (étudié).
11 Na het secundair onderwijs heb ik avondcursussen gevolgd bij de Kamer van Koophandel en ik heb daar mijn diploma behaald. Hier is een afschrift (8) ervan. Après l'enseignement secondaire, j'ai suivi des cours du soir à (près de) la Chambre de Commerce et j'y ai obtenu mon diplôme. En voici une copie.
12 Bent u vrij van militaire verplichtingen ? Êtes-vous libre d'obligations militaires ?
     
13 Ja. Mijn legerdienst heb ik al een jaar achter de rug (9). Oui. J'ai terminé (derrière le dos) mon service militaire depuis un an.
14 U weet waarschijnlijk dat onze firma vee! uit het buitenland invoert (10).
Kent u vreemde talen ?
Vous savez vraisemblablement*que notre firme Importe beaucoup de l'étranger.
Connaissez-vous des langues étrangères?
15 Mijn moeder is van Nederlandse afkomst en thuis spreek ik met haar bijna uitsluitend Nederlands, zodat ik tweetalig ben. Bovendien lees ik Engels en Duits zonder moeite. Ma mère est d'origine hollandaise et à la maison je parle presque exclusivement néerlandais avec elle, de sorte que je suis bilingue. En outre, je lis l'anglais et l'allemand sans difficulté (peine).
16 Ik wil niets voor u verbergen (11) : drie keer per jaar is er bijzonder veel werk. Dan gebeurt het wel eens dat iedereen verplicht is overuren (12) te maken. Je ne veux rien vous cacher : trois fois par an, il y a particulièrement beaucoup de travail. Alors il arrive parfois que tout le monde soit (est) obligé de faire des heures supplémentaires.
     
17 Daar heb ik absoluut geen bezwaar tegen. Je n'ai absolument aucune objection à cela.
18 In ieder geval mag u gerust zijn (13) : die worden natuurlijk betaald ! En tout cas vous pouvez être tranquille : elles sont naturellement payées.
  (wordt vervolgd)

 


  OEFENING EXERCICE
  Sollicitatiebrief. Lettre de demande d'emploi (de sollicitation)
1 Brussel, 2 maart 19... Bruxelles, le 2 mars 19...
2 Aan de Heer Laureysen, Directeur van de firma Laureysen en Zonen, Steenweg op Bergen, Brussel. A Monsieur Laureysen, Directeur de la firme Laureysen et Fils, chaussée de Mons, Bruxelles.
3 Mijnheer de Directeur, Monsieur le Directeur,
4 Naar aanleiding van (In antwoord op) Uw advertentie in De Standaard van 27 II. ben ik zo vrij (heb ik de eer) mij kandidaat te stellen (mijn kandidatuur in te dienen) voor de betrekking die op 15 maart in Uw firma openkomt. Me référant à (en réponse à) votre annonce dans le Standaard du 27 dernier, Je me permets (j'ai l'honneur} de poser ma candidature à l'emploi qui devient vacant (ouvert) le 15 mars dons votre firme.
5 Ik heb gestudeerd aan het atheneum te Vilvoorde en aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ik het diploma van licenciaat (licentiaat) in de economische wetenschappen behaald heb. J'ai fait mes études (étudié) à l'athénée de Vilvorde et à l'Université Libre de Bruxelles, où j'ai obtenu le diplôme de licencié en sciences économiques.
6 Hierbij vindt U er een afschrift van. Ci-joint vous en trouvère? (trouvez) copie.
7 Daar ik pas in juli van vorig jaar afgestudeerd ben (mijn studies voltooid heb), heb ik tot nu toe weinig gelegenheid gehad te werken. Comme j'ai terminé mes études en juillet de l'année dernière seulement, j'ai eu jusqu'à présent peu l'occasion de travailler.
8 Wel heb ik van begin september 19... tot einde januari 19... bij firma Lielens een bediende vervangen, die bij het leger was. Toutefois j'ai, de début septembre 19... à fin janvier 19... remplacé, auprès de la firme Lielens, un employé qui était â l'armée.
9 Ik had er de verantwoordelijkheid voor een hele dienst, zodat ik wat ervaring heb kunnen opdoen op het gebied van marktonderzoek. J'y avais la responsabilité de (pour) tout un service, de sorte que j'ai pu acquérir quelque expérience dans le domaine de l'étude de marchés.
10 Ik sluit eveneens hierbij een getuigschrift, dat mij door de heer Lielens uitgereikt (gegeven) werd. Je joins également un certificat qui m'a été remis (donné) par monsieur Lielens.
11 Ik hoop dat mijn kandidatuur in aanmerking zal kunnen genomen worden en verblijf (teken) intussen, met de meeste hoogachting. J'espère que ma candidature pourra être prise en considération et je vous prie d'agréer (je reste entretemps/je signe) l'expression de mes sentiments respectueux.
     
  Het was voor de rekening
— Kan ik de directeur spreken ?
— Waarvoor is het ?
— Het is voor een rekening ...
— De directeur is gisteren naar Amsterdam vertrokken.
— ... die ik wilde betalen.
— Maar hij is vanmorgen teruggekomen. Komt u alstublieft binnen.
C'était pour la facture
— Puis je parler au directeur ?
— Pour quoi est-ce ?
— C'est pour une facture...
— Le directeur est parti hier pour (vers) Amsterdam.
— ... que je voulais payer.
— Mais il est revenu ce matin. Entrez, je vous prie (s'il vous plaît).

NOTES
(1) Synonyme : aanstaande maand.
De la même manière : volgende week, volgend jaar.
Également sans article : vorige maand (le mois passé), vorige week, vorig jaar.

(2) Ze hebben mij de betrekking aangeboden. Ils m'ont offert l'emploi.
Mag ik u een kopje koffie aanbieden ? Puis-je vous offrir une tasse de café ?
Hij heeft zich aangeboden om mij te helpen. Il s'est offert à m'aider.
"Bieden" seul a plus souvent un sens commercial :
Hij heeft ons geld daarvóór geboden. II nous a offert de l'argent pour cela.
Ik bied er twintig gulden voor. J'en offre vingt florins.

(3) Forme plus courante que "één van mijn vrienden".
(4) Het gaat maar om tien gulden. Il ne s'agit que de dix florins.
Daar gaat het niet om. Il ne s'agit que de cela.
Mais : Waarover gaat het ? De quoi s'agit-il ?
(5) Ze zullen inlichtingen verstrakken. Ils fourniront des renseignements.
De verkregen inlichtingen zijn onvoldoende. Les renseignements obtenus sont insuffisants.
(6) Aussi : Nadere inlichtingen : de plus amples renseignements.
(7) Ik ben afgestudeerd. J'ai terminé mes études. (aussi : ik heb mijn studies voltooid).
Hij heeft aan de universiteit gestudeerd. Il a étudié â l'université.
Ze heeft in de rechten gestudeerd. Elle a étudié le droit.
We hebben die zaak lang bestudeerd. Nous avons longuement étudié' [= examiné) cette affaire.
(8) Ik heb dat in tweevoud, (= in duplo) gemaakt. J'ai fait cela en double.
De kopij is al bij de drukker. La copie (= manuscrit) est déjà chez l'imprimeur.
(9) Het moeilijkste is achter de rug. Le plus dur est fait/passé.
(10) De invoer : l'importation.
We voeren veel uit. Nous exportons beaucoup.
De uitvoer : l'exportation.
We voeren dat uit Engeland in. Nous importons cela d'Angleterre.
(11) Hij verbergt steeds zijn mening. II cache toujours son opinion.
Hij kon zijn droefheid niet verbergen. Il ne pouvait pas cacher son chagrin.
(12) Des frais supplémentaires : extra-kosten.
Du travail supplémentaire : bijwerk.
Des versements supplémentaires : aanvullende bijdragen.
Un délai supplémentaire : een bijkomende termijn.
(13) Ze hebben ons gerustgesteld. Ils nous ont tranquillisés.
Het was onmogelijk haar gerust te stellen. II était impossible de la tranquilliser.