Изучение языков | Нидерландский / Голландский

 

 Бумажная шапочка

 Урок 8

Hoedje van papier Шляпка из бумаги
Eén twee drie vier, 1, 2, 3, 4
hoedje van hoedje van. шляпка из бумаги, шляпка из бумаги
Eén twee drie vier, 1, 2, 3, 4
hoedje van papier. шляпка из бумаги
   
Als 't hoedje dan niet past, Если шляпка не подходит,
Zet 't in de glazen kast. Поставь её в стеклянный шкаф
Eén twee drie vier, 1, 2, 3, 4
hoedje van papier. шляпка из бумаги

Текст и диалог : piet_lesson_06  : p34
1  
Met Pauline. "С Паулиной" (говоришь с Паулиной).
   
Hallo, Pauline. Met Hans. Is Piet thuis? Привет, Паулина. Это Ханс. Питер дома?
   
Nee, hij is nog niet thuis. Нет, он ещё не дома.
   
Ach, het geeft niet. Ах, не беда ("это даёт не").
   
Wil je dat-ie je terugbelt? Хочешь ли ты, чтобы он тебе перезвонил?
   
Nee, hoor. Ik bel straks wel weer. Не, слышь. Я позвоню позже вновь.
   
2  
Van Goor en Zonen. Фан Хоор и Сыновья (фирма).
   
Hallo, goeie morgen. Привет, доброе утро.
U spreekt met Joop Scherpenzeel. Вы говорить с Йооп Точильщиков.
Mag ik de manager even spreken? Могу ли я с менеджером поговорить?
   
Een ogenblik, meneer. Один момент, мой господин.
 - Nee, die is helaas in gesprek.    Нет, он к сожалению говорит ("в разговоре"(.
   
Ach, wat jammer! Ах, как жаль.
   
Kan ik een boodschap aan hem geven? Могу ли я сообщение ему передать?
   
Nee, eigenlijk niet. Нет, собственно нет.
Geeft u mij Pauline van den Berg even! Дайте мне (соедини меня с) Паулина Горная /сейчас/!.
   
Daar spreekt u mee. Вы говорите со мной.
   
3  
Ik heb vandaag van Hilde gehoord. Я сегодня "от Хильды услышала" (говорила с Хильдой).
Ze belde. Она звонила.
We hebben een uur lang gepraat. Мы час говорили. ("имеем... говорённым")
   
Wat zei ze? Что сказала она?
   
Ze heeft de hele week gekookt. Она всю неделю готовила ("имеет ... готовленным".
Haar man is zaterdag jarig. У её мужа в субботу юбилей.
   
Ik heb haar man nooit ontmoet. Я её мужа ещё не поздравил ("имею... поздравленным").
   
Ik ook niet. Я тоже нет.
   
4  
Ik heb Hilde vandaag gezien. Я видела сегодня Хильду ("имею... увиденной").
   
Hoe gaat het met haar? Что у неё ("как идёт оно с ней")?
   
Prima! Ze heeft net een nieuwe auto gekregen. Отлично! Она получила новый автомобиль ("имеет ... приобретённым").
   
Gekregen? Echt waar? Hoe dan? Получила? Правда?  Как так?
   
Haar tante heeft hem gewonnen
en ze heeft hem aan
Hilde gegeven.
Её тётя его (авто) выиграла
и она его Хильде передала. ("имеет ... переданным").
   
Wat leuk! Wat heeft ze geboft, zeg! Как забавно! Как ей посчастливилось, скажи!
   
5  
Waar is Wim? Ik heb hem erg lang niet gezien. Где Вим? Я его довольно давно не видела.
   
Hij is naar Maastricht verhuisd. Он переехал в Маастрихт.
   
Waarom heeft-ie dat gedaan? Почему он так сделал ("имеет-он ... сделанное")?
   
Hij is 65 geworden en werkt niet meer. Ему стукнуло 65, и больше не работает.
Hij is namelijk in Maastricht geboren. Он именно в Маастрихт родился.
   
Is-ie nog getrouwd? Он ещё женат?
   
Nee, hij is getrouwd geweest
maar hij is nu gescheiden.
Нет, он женат был,
но он теперь разведён.
   
Leeft zijn moeder nog? Его мать ещё жива ("Живёт... ещё)?
   
Nee, die is vorig jaar overleden. Нет, она в прошлом году почила.
   
6  
Waar is de melk? Где молоко?
   
Ik heb hem opgedronken. Я его выпил.
   
Nu hebben we geen melk voor het ontbijt. Теперь, у нас нет молока на завтрак ("имеем мы никакое молоко перед завтрак").
   
Sorry. Daar heb ik niet aan gedacht. Извини. Я об этом не подумал.
   
7  
Het spijt me dat ik zo Iaat thuiskom. Сожалею, что я так поздно домой пришёл.
   
Het geeft niet. Waar was je? Ничего. Где был ты?
   
We hebben een vergadering gehad. У нас было собрание/заседание.
   
Nu kunnen we eindelijk eten. Ik heb honger. Теперь, мы можем наконец есть. Я голодная.
   
Hebben jullie op mij gewacht? Sorry, hoor! Вы меня ждали? Извини, слышь!
   
Het maakt niet uit. We eten alleen maar brood. Ничего. Мы едим однако только хлеб.
   
Wat? Alleen maar brood? Что? Один только хлеб?
Ik heb vandaag niet warm gegeten. Я сегодня ничего "тёплого" не ел.
   
Ik had geen tijd om te koken. У меня не было времени готовить.
Ik heb ook de hele dag gewerkt
en ben pas laat thuisgekomen.
Я также целый день работала
и только недавно ("только поздно") домой пришла.
   
Neem me niet kwalijk, maar ik heb razende honger. Не обижайся ("не бери меня дурно"), но у меня бешеный голод.
Pardon! Извини.
   
8  
Het is avond. Meneer De Bruyn belt zijn vrouw. Вечер. Господин Де Браун звонит своей жене.
Zij neemt de telefoon op. Она поднимает [трубку] телефон.
   
'Hallo, lieveling. Ik kom vanavond heel laat thuis. "Привет любименькая. Я приду вечером очень поздно домой.
Ik heb een heel belangrijke vergadering', zegt hij. У меня очень важное собрание", говорит он.
   
'Dat geeft helemaal niet, schat', antwoordt zij. "Это совсем не страшно", отвечает она.
   
'Wat zeg je?', vraagt hij. "Что ты говоришь?", спрашивает он.
   
'Het maakt helemaal niet uit, lieverd', zegt zij. "Это совсем ничего, дорогой", отвечает она.
   
 'Sorry, hoor, maar ik ben verkeerd verbonden, geloof ik', zegt hij. "Извини, слышь, но я неверно соединён, думаю я", говорит он. ("я быть ошибочно соединённый")
   
  43
Грамматика: Композитное прошедшее aka Совершенное настоящее
Композитное прошедшее (французская терминология) - оно же Совершенное настоящее (английская терминология) - образуется с помощью личной формы (т.е. спрягаемой по лицам формы) глагола hebben + причастие прошедшего времени.

 

Несколько примеров причастий прошедшего времени
 

horen слышать   gehoord услышанное
bellen звонить   gebeld "позвоненное"
praten беседовать, говорить   gepraat "говорённое"
zeggen говорить   gezegd сказанное
koken готовить, варить (еду)   gekookt приготовленное, сваренное
         
reizen ехать, путешествовать   gereisd "попутешествованное"
leven жить   geleefd прожитое

 

Порядок слов в предложении с композитным прошедшим.
Причастие прошедшего времени ставится в конце фразы.
 

Ik heb gebeld. Я позвонил. "Я имею позвонённое."
Ik heb hem gebeld. Я ему позвонил. "Я имею ему позвонённое."
Ik heb hem gisteren gebeld. Я ему вчера позвонил. "Я имею ему вчера позвонённое."
Ik heb hem gisteren thuis gebeld. Я ему вчера домой позвонил. "Я имею ему вчера домой позвонённое."

 


Счётчик