Премиум-Сайт | Иврит

HEBREW A073 | ИВРИТ A073 | עברית

Песня, Урок

רוחמה רז - הקיץ עבר Лето прошло: Песня Summer is over
 
הקיץ עבר, החום הגדול
שנה חדשה באה לכל
רוחות מנשבות, נודדות ציפורים
הולכים ובאים הימים הקרים.
Лето прошло, большой жар
Новый год наступает
Ветры дуют, мигрируют птицы
Убывают и приходят холодные дни
Summer is over, the big heat
New Year comes
Winds are blowing, birds are migrating
They go, and come cold days.
הביטו וראו קטונתי אתמול
הקיץ עבר ואני כבר גדול
שנה חדשה התחילה היום
היי נא טובה ובואך לשלום.
Смотри и видь, маленький я был вчера
Лето прошло, и я уже большой
Новый год начался сегодня
Привет, будь бобр, и прибудь с шалом.
Look and see, I was small yesterday
The summer is over, and I'm already big
New Year began today
Hi, please be good, and welcome with shalom

32

שיעור שבעים ושלוש (73) Урок 73 SOIXANTE-TREIZIÈME LEÇON
  הברז מטפטף Вентиль/Кран капает Le robinet fuit
1 צעירי הקיבוץ ממשיכים בשיחתם: Молодёжь (из/в) кибуц продолжают беседу их: Les jeunes du kibboutz continuent leur conversation:
2 חיים, כאשר מדברים על מים,
זה גורם לי צמאון.
Хаим, когда говорим/говорят о воде,
это возбуждает во мне жажду.
Haïm, quand on parle d'eau,
ça me donne soif (masc).
3 אתה רוצה להביא קצת מים בכד ? Ты хочешь принести немного воды в кувшине? Veux-tu apporter un peu d'eau dans le broc?
4 תסגור היטב את הברז במטבח,
כי הוא מטפטף.
Закрой хорошо кран на кухне,
т.к. он капает (протекает).
Ferme bien le robinet à la cuisine,
parce qu'il fuit.
5 מירה, את מזכירה לי את אבי. Мира, ты напоминаешь мне отца моего. Mira, tu me rappelles mon père.
  גם הוא אינו סובל בזבוז. Также о не выносит расточительства
(стерпеть не может когда транжирят) .
Lui non plus ne peut pas supporter le gaspillage.
  זה הטבע שלו. Это его натура. C'est dans sa nature.
6 כל ערב לפני שהוא הולך לישון, Каждый вечер, перед тем как он идёт спать, Chaque soir, avant d'aller se coucher,
7 הוא עושה סיבוב־ביקורת בדירה Он делает круг-осмотр в квартире il fait un tour d'inspection dans l'appartement
8 לראות אם הברזים במטבח
או באמבטיה סגורים היטב.
чтобы увидеть, что/ли краны на кухне
или в ванной закрыты хорошо.
pour voir si tous les robinets de la cuisine
ou de la salle de bains sont bien fermés.
9 תמיד נדמה לו
שהוא שומע איזה ברז מטפטף
Всегда кажется ему,
что слышит что краны капают.
Il lui semble toujours
entendre un robine qui fuit
10 ומתוך חיסכון, הוא הולך לראות. И будучи бережливым, он идёт посмотреть. et, par mesure d'économie, il va le voir.
11 אין מה להגיד: האבא שלך, חיים, Нечего сказать: твой отец, Хаим, Il n'y a rien à dire: ton père, Haïm,
  הוא באמת איש חסכן! он вправду экономный человек! est véritablement un homme économe!
12 הוא בהחלט יכול לעמוד
בראש ועדת־ (1) הכלכלה
של הקיבוץ.
Он несомненно может встать
во главе комиссии/комитета хозяйственного
кибуц.
Il pourrait sûrement être (debout)
à la tête de la commission économique
du kibboutz.
13 אילו היו עורכים הצבעה (2),
אני בטוחה
שכולם היו מצביעים בעדו פה אחד (3)!
Если (бы) организуем голосование,
я уверена,
что /все мы/ проголосовали бы за него единогласно!
Si l'on organisait un vote (fém.),
je suis sûre
que tous voteraient pour lui à l'unanimité (à une seule bouche)!
  נכון, חבר׳ה (4) ? Верно, братки? [pas] vrai (exact), [les] copains?
14 להצביע בעד - פה אחד. Голосовать за. "Тут один", единогласно. Voter pour - à l'unanimité.
       
  תרגיל: ענה על השאלות Упражнение/практика
Ответь на вопросы
EXERCICE
Questions - Réponses
1 הפלפל הזה נותן לי צמאון גדול. /Звук капель/ этот "даёт мне жажду большую"  (вызывает жажду). Ce la "falafel" me donne grand-soif. (1+5)
2 צריך לסגור היטב את הברז כי הוא מטפטף. Надо закрыть хорошо кран, т.к. он капает. Il faut bien fermer le robinet car il fuit (2+6)
3 איש חסכן הוא איש שיודע לחסוך. Бережливый человек - /он/ (это) человек, который умеет экономить. Un homme économe est celui qui sait économiser. (3+1)
4 ועדת הכלכלה מחליטה החלטות חשובות. Экономическая комиссия принимает решения важные. La commission économique prend des décisions importantes. (4+2)
5 אני לא יודע מי האיש המתאים
לעמוד בראש הועדה.
Я не знаю, кто "человек" (он) подходящий
чтоб встать во главе комиссии/комитета.
Je ne sais pas quel est l'homme
qui peut être (debout) à la tète de la commission. (5+3)
6 אתה רוצה לשים קצת מים
בכד הקטן?
Ты хочешь поместить (можешь ли налить) немного воды
в маленький кувшин?
Veux-tu mettre un peu d'eau
dans le petit broc? (6+4)
      p35 (62)