Премиум-Сайт | Иврит

HEBREW A069 | ИВРИТ A069 | עברית

Песня, Урок

רוחמה רז - נרותי הזעירים Крохотные свечки: Песня 2 Tiny candles
 
נרותי הזעירים
מה רבו הסיפורים
לי ילאט האור
לי ילאט האור
על דמים וכישלונות
על תרועות של ניצחונות
על קרבות של דרור
על קרבות של דרור
Крохотные свечки
Какие великие истории
В Ильат свет
В Ильат сияние
В крови и неудаче
В /шумных возгласах/ победы
В битвах свободы
В битвах свободы
Tiny candles
So wondrous stories
Light in Il'at
Shining in Il'at
In the blood and failures
In the cheers of wins
In battles of freedom
In battles of freedom
עת אראה אורכם הקט
יעטני צל בלאט
קול אלי יקרא
קול אלי יקרא
ישראל שבעת הקרב
אפס גם ידעת רב
עוז ותפארה
עוז ותפארה
Когда вижу с расстояния маленького
Добавляет тень тайком
Голос меня звал
Голос меня звал
Израиль наполнен битвами
Но также знать важно
Мощь и славу
Мощь и славу
When I see from little distance
It add shadow
A voice called to me
A voice called to me
Israel in battle
But it's important to know
Power and glory
Power and glory
נרותי הזעירים
הם סיפרו לי סיפורים
על עבר של עם
על עבר של עם
ואשמע כל נר ונר
לי קורא קום התעורר
עם חיה וקם
עם חיה וקם
Крохотные свечки
Они рассказали мне истории
О прошедшем народа
О прошедшем народа
И слышала каждая лампа и свеча
Меня зовёт чтоб пробудился вспомнил
О жизни и враге
О жизни и враге
Tiny candles
They told me stories
The history of people
The past of people
And heard every lamp and candle
It calls me to woke up and remember
About life and enemy
About life and enemy

21 שיעור שישים ותשע (69) Урок 69 SOIXANTE-NEUVIÈME LEÇON
  בחברה הגבוהה В высшем обществе Dans la haute société
1 אישה צעירה מהחברה הגבוהה
יושבת עם חברתה
בבית־קפה ברחוב דיזנגוף (1).
Молодая женщина из высшего общества
сидит с подругой
в кафе на улице Дизенгоф.
Une jeune femme de la haute société
est assise avec son amie
dans un café de la rue Dizengoff.
2 מה חמוד הילד הזה!
קוראת (2) האחת,
כשהיא רואה ילד קטן הולך על המדרכה.
Какой славный этот мальчик!
говорит одна,
когда она видит ребёнка маленького, идущего по тротуару.
Que cet enfant est mignon!
s'exclame l'une [d'elles],
lorsqu'elle aperçoit (voit) un petit enfant marchant sur le trottoir.
3 הוא באמת חמוד! אומרת השניה. Он вправду милый! говорит вторая. Il est vraiment mignon! dit l'autre.
4 רגע אחד!
נדמה לי שזה הילד שלי ...
Момент!
Кажется мне, что это мой ребёнок...
Un instant!
il me semble que c'est mon enfant ...
5 איך את יודעת?
שואלת אותה חברתה.
Как ты знаешь?
спрашивает её подруга.
Comment [le] sais-tu?
lui demande son amie.
6 לפי המטפלת ההולכת איתו,
עונה האם הצעירה.
По няне, кто прогуливает с ним,
говорит молодая мама.
D'après la nurse qui l'accompagne (va avec lui),
répond la jeune mère.
       
  כל אחד יודע Каждый знает Chacun [le] sait
7 במסיבה (3) בין חברים,
השיחה קולחת;
На приёме между друзей,
беседа/диалог течёт.
Lors d'une réunion entre amis,
la conversation va bon train (coule à flots);
8 תוך כדי שיחה,
שואלת המארחת (4) את אחת האורחות:
Во время беседы,
спрашивает хозяйка одного из гостей/приглашённых.
Tout en conversant,
l'hôtesse demande à l'une de ses invitées:
9 את מכירה את מונה (5)? Ты знаешь Монэ? Connaissez-vous Monet?
10 בודאי! עונה האישה. Разумеется! отвечает женщина. Bien sûr! répond la femme.
  דק אתמול פגשתי אוחו,
במקרה, באוטובוס מספר 61,
זה שעובר ברחוב ז׳בוטינסקי.
Как раз вчера встретила его
случайно, в автобусе номер 61,
тот, что проходит через улицу Жаботинский.
Je l'ai justement rencontré hier,
par hasard, dans l'autobus numéro 61,
celui qui passe par la rue Jabotinski.
11 בין האורחים, שקט גמור.
אף אחד אינו מעיז(6) להגיד מילה.
Между гостей, тишина полная.
Никто не осмеливается сказать (ни) слова.
Parmi les invités, [un] silence complet.
Personne n'ose dire [un] mot.
12 בדרך חזרה הביתה, אומר הבעל לאשתו:
- שמת את עצמך לצחוק (7) הערב.
По дороге обратной домой, говорит муж жене его:
-
"Поместила ты себя смеяться" (на посмешище выставила) вечером.
Sur le chemin du retour à la maison, le mari dit à sa femme:
- Tu t'es rendue ridicule ce soir.
13 כל אחד יודע
שקו 61 לא עובר בכלל
ברחוב ז׳בוטינסקי!
Каждый знает,
что линия 61 не проходит вовсе
через улицу Жаботинский!
Chacun sait
que la ligne 61 ne passe pas du tout
par la rue Jabotinski!
14 החברה הגבוהה - השיחה קולחת -
תוך כדי שיחה.
Высшее общество (жен.р.). Беседа течёт.
Во время беседы.
La haute société - la conversation va bon train -
tout en conversant.
15 שקט גמור -
לשים את עצמך לצחוק
Полная тишина.
"Помещать ты себя смеяться" (на посмешище выставить себя)
Un silence complet -
se ridiculiser.
       
  תרגיל: ענה על השאלות Упражнение/практика
Ответь на вопросы
EXERCICE
Questions - Réponses
  תשובות Ответы  
1 נדמה לי שזאת המכונית של אשתי. Мне кажется, что это машина моей жены. Il me semble que c'est la voiture de ma femme. (1+4)
2 אני מכיר את המכונית לפי המספר שלה. Я узнаю машину по номеру её. Je reconnais la voiture à (d'après) son numéro. (2+5)
3 המסיבה אינה מתחילה לפני עשר בלילה. Вечеринка не начинается (кроме как) до 10 часов ночью. La réunion amicale ne commence pas avant dix heures du soir. (3+1)
4 כדי להצליח צריך להעיז. Чтобы преуспеть (чтобы получилось), надо осмелиться. Pour réussir il faut oser. (4+5)
5 אם אינך מעיז איך תצליח? Если ты не осмелишься, как преуспеешь? Si tu n'oses pas comment réussiras-tu? (5+3)
      p24 (39)