Греческий язык

Главная : Греческий : Вводный курс Греческого 16

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

1984 Διαίρεση
  05 Άσε με να κάνω λάθος

Άσε με να κάνω λάθος Позволь мне сделать ошибку Laisse-moi me gourer
Άσε με να κάνω λάθος,
μη μου λες πως είν' ντροπή,
άσε με να δω μονάχος,
ποιο το τέλος, ποια η αρχή.

Позволь мне сделать ошибку
не говори мне, что это позор
Позволь мне остаться одному
что завершение и начало

Laisse-moi me gourer
Ne me dis pas que c'est une honte
Laisse-moi trouver tout seul
Quel en est le début et quelle la fin
Άσε με μονάχο μου να νιώσω
την ουσία μέσα σε όλα που 'χεις πει,
αν αντίρρηση μου φέρεις,
θα θυμώσω και το ξέρεις,
αν με χάσεις αιτία θα 'σαι εσύ.
Позволь мне одиноким себя почувствовать
сущность /среди/ того всего, что ты сказал
Если возражения мне представишь
меня разозлит, это знаешь
Если меня потеряешь, это будешь ты (виноват)
Laisse-moi sentir dans la peau
L'essence de tout ce que tu as dit
Si t'en as des objections
Je me fous en rogne et tu le sais
Si tu me perds la faute sera à toi
     
Άσε με να κάνω λάθος,
άσε με να κουραστώ,
άσε με να 'ρθω μονάχος
και συγνώμη να σου πω.
Позволь мне сделать ошибку
позволь мне утомиться
позволь мне прийти самому
что "виноват", тебе сказать
Laisse-moi me gourer
Laisse-moi me claquer
Laisse-moi venir tout seul
Te demander pardon
Έχω μπόλικο καιρό να κοροϊδεύω
κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό,
έχω όρεξη πολύ να αλητεύω
κι ας μην ξέρω για τι ψάχνω ή τι θα βρω.
У меня полно времени высмеивать
каждое слово, каждое значение и цель
у меня аппетит большой скитаться/отклониться
и даже не знаю, что ищу и что найду
J'ai plein de temps pour bafouer
Chaque mot, chaque sens et intention
J'ai très envie de vadrouiller
Sans savoir ce que je cherche ni ce que je trouverai
     
Μη μου λες για εξερευνήσεις
και για χώρες μαγικές,
μη μου λες για κατακτήσεις
και για μαζικές δομές.
Не говори мне об исследованиях
что есть страны волшебные
Не говори мне об завоеваниях
и о массивных структурах
Ne me parle pas d'explorations
Ni de pays lointains
Ne me parle pas de conquêtes
Et de "structures massives"
Πες μου μόνο, πως περνούν τη νύχτα
με δυο φίλους σ' ένα υπόγειο σκυφτό,
η σειρήνα πάνω ουρλιάζει
και η σύριγγα αδειάζει
και το αίμα χύνεται ζεστό.
Скажи мне только, как провести ночь
с двумя друзьями, в подвале, согнутыми
Сирена сверху завывает
и шприц опустошается
и кровь льётся горячая
Dis-moi seulement comment passer la nuit
Avec deux copains courbés dans un sous-sol
Une sirène hurlant là-haut
Une seringue en train de se vider
Et le sang coulant tout chaud
     
Άσε με να κάνω λάθος,
άσε με να δω καλά,
άσε με να δω μονάχος,
τι μου παίρνει τα μυαλά.
Позволь мне сделать ошибку
дай мне посмотреть хорошо
дай мне оказаться одному
это мне выносит мозги
Laisse-moi me gourer
Laisse-moi bien voir
Laisse-moi trouver tout seul
Ce qui me fait perdre la tête
Άσε με να σου σφυρίξω στο σκοτάδι
έναν γνώριμο παλιό σκοπό,
άσε με να σου γεμίσω κάποιο βράδυ
τα κενά με μουσική rock & roll που συμπαθώ.
Дай мне тебе посвистеть в темноте
знакомую старую мелодию
Дай мне тебе наполнить, каким-то вечером
ту пустоту музыкой, рок-н-ролл,
  который мне нравится
Laisse-moi te siffler dans le noir
Une vieille musique connue
Laisse-moi te remplir, un soir
Tes vides, avec de la musique rock'n'roll que j'adore
     
Άσε με να κάνω λάθος,
μην παριστάνεις το θεό,
δε μ' αρέσουν οι σωτήρες,
δε γουστάρω να σωθώ.
Позволь мне сделать ошибку
не притворяться (что я есть) бог
Мне не нравятся спасители
не нравится мне быть спасённым
Laisse-moi me gourer
Te fais pas passer pour Dieu
Je blaire pas les rédempteurs
Je veux pas être sauvé

Δεν πειράζει αν μετά θα μετανιώσω,
δεν τρέχει τίποτα αν διπλά θα κουραστώ,
δε με νοιάζει απογοήτευση αν νιώσω,
αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.

Не важно, что после буду сожалеть
Не "бежит" нисколько если вдвойне устану
Меня не беспокоит, разочарование если чувствую
т.к. знаю, что играл (в игру) и я
ça fait rien si je me repends après
Quitte a me fatiguer deux fois
Je m'en fous si j'aurai une déception
Puisque moi aussi j'aurais fait partie du jeu.
Ελληνικά

Русский

English

δρόμους p13 (21)

DRIVING AN AUTOMOBILE (Road Conditions)

     
Ξέρετε τον δρόμων προς Νότον;

Знаете дорогу на север?

Do you know the road to the South?
Υπάρχουν στενά τμήματα; Есть узкие участки? Are there narrow stretches?
     
Ο δρόμος είναι κάλος Путь/дорога хороший Is the road good?
κακός плохой bad
διαβατός проходимый passable
     
Είναι ό δρόμος αυτός υπό κατασκευήν; Эта дорога "под сооружением", строится? Is this road under construction?
ελευθέρα δίοδος "свободное прохождение", открыта open to traffic
     
Η βροχή αχρήστευσε τον δρόμων αυτόν; Дождь разрушил эту дорогу? Has the rain washed out this road?
Είναι η γέφυρα αυτή ασφαλής; Этот мост безопасный? Is this bridge safe?
Πού μπορούμε να διαβούμε τον ποταμό; Где можем пересечь (эту) реку? Where can we cross the river?
     

52:44