ВОЙДИТЕ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ С АУДИО-ЗАПИСЬЮ

Cette leçon, ainsi que la suivante, contiennent beaucoup de vocabulaire, que vous ne pourrez retenir immédiatement, mais elles vous serviront de référence lorsque vous écouterez la radio iranienne (RFI, ondes moyennes, 80, à vingt heures). Attention, on y parle assez vite. Nous vous conseillons d'enregistrer quelques bulletins de nouvelles et de les écouter à plusieurs reprises.


     

75

  درسِ هفتاد و پنجم

Урок 75

75 Soixante-quinzième leçon
      (dars-é haftâd-o pandjom)
  اخبارِ رادیوئی Новости по радио ("радио -ные") Akhbâr-é râdyo'i
       Les informations à (de) la radio
       
1 اینجا تهرانسل (است)،
صدایِ جمهوریِ اسلامیِ ایران ،
ساعتِ هفتِ بامداد

"Тут" (это) Тегеран.
Голос Республики исламской Иран.
Время - 7 утра.

Indjâ Téhrân ast.
Sédâ-yé djomhuiri-é éslâmi-é Iran,
sâ'at-é haft-é bâmdâd.
      Ici Téhéran (est).
[Vous entendez] la voix de la République islamique d'Iran.
Sept heures du matin.
       
2 شنوندگانِ گرامی ، سلام Слушатели дорогие, салям. Chénavandégân-é gérâmi, salâm.
      Chers auditeurs, bonjour.
       
3 خلاصۀ اخبارِ امروز
شنبه شانزدهِ دی ماه را
به شرحِ زیر
به اطّلاع می رسانم
Сводка новостей сегодня (сегодняшних)
суббота 16-е  "деи месяца"
"при сообщение ниже
при информирование прибываю"

Kholâsé-yé akhbâr-é émrouz
chambé chânzdah-é déy mâh râ
bé charh-é zir bé éttélâ' mi rasânam.

    (буду сообщениями далее информировать). [Voici] le résumé des nouvelles d'aujourd'hui,
samedi 15 du mois de déy
(... à [= avec] l'exposé ci-dessous
à information je fais parvenir).
       
4 در اثرِ بارشِ برفِ فراوان
راههایِ کوهستانیِ شمال
و غربِ کشور
موقّتاً بسته شد

Из-за выпадения снега обильного,
дороги горные севера
и запада страны
временно перекрыты.

Dar asar-é bâréch-é barf-é farâvân
râh-hâ-yé kouhéstâni-é chomâl
va gharb-é kéchvar
movvaqatan basté chod.
      En raison (sous l'effet) de chutes abondantes de neige,
les routes de montagne au (du) Nord
et à (de) l'Ouest du pays
sont temporairement bloquées (fermées sont devenues).
       
5 آقیِ رئیسِ جمهور
و وزیرِ فرهنگ و
آموزش و
پرورش
Господин Глава Республики
и Министр Культуры и
и Обучения/Инструктирования
и Культурного Обучения
Âqâ-yé ra'is-é djomhour
va vazir-é Farhang-o
Âmouzéch-o
Parvaréch
      (Monsieur) le Président de la République
et le ministre de la Culture,
de l'Enseignement et de
l'Éducation,
       
6 نمایشگاهِ سالانۀ
بین المللیِ کتاب را
در دانشگاهِ تهران افتتاح کردند
экспозицию годовую (ежегодную)
Международную Книжную
в Университете Тегерана открыли.
némâyéchgâh-é sâlâné-yé
béyn al-mélali-é kétâb râ
dar dânéchgâh-é Téhrân éftétâh kardand.
      ont inauguré (ouverture ils ont fait)
l'exposition annuelle internationale du Livre
à l'Université de Téhéran.
       
7 طِبقِ اطّلاعِ رسیده
مأمورینِ ژاندارمری
در منطقۀ بلوچستان
Согласно информации полученной,
офицеры жандармерии
в округе Балучестан
Tébq-é éttélâ'-é rasidé,
ma'mourin-é jandârméri
dar mantaqé-yé Baloutchéstân
      D'après les informations reçues (arrivées),
des gendarmes (agents de gendarmerie) ont arrêté (capturé ils-ont-fait)
dans la région du Baloutchistan
       
8 گروهی قاچاقچی را
با مقدارِ زیادی موادِ مخدّر
دستگیر کردند
банду контрабандистов
с количеством большим "вещества наркотического"
задержали.
gorouhi qâtchâqtchi râ
bâ méqdâr-é ziyâdi mavâd-é mokhaddér
dastgir kardand.
      une bande de trafiquants (bande-une trafiquant)
avec une quantité importante de stupéfiants (matières* narcotiques).
       
9 بنا به گزارشِ
خبرگزاریِ ایرنا ،
در پاکستان
Согласно отчёта/репортажа
информационного агентства ИРНА,
в Пакистане,
Banâ bé gozâréch-é
khabargozâri-é IRNA,
dar Pâkéstân,
      D'après un communiqué
de l'agence de presse IRNA (Iran National Agency),
au Pakistan,
       
10 زلزله ای به شدّتِ پنج و نیم
درجۀ ریشتر
خسارتهائی به بار آورده
Землетрясение интенсивностью пять с половиной
баллов Рихтера
повреждения нанесло.
zélzélé'i bé cheddat-é pandj-o nim
daradjé-yé Richter
khésârathâ'i bé bâr âvardé,
      un séisme de (à) puissance cinq et demi
(degrés de) [sur l'échelle] de Richter a causé [d'importants] dégâts,
       
11 ولی هنوز از محلِّ دقیقِ
این لرزه
но пока что, о месте точном
земле трясения
vali hanouz az mahall-é daqiq-é
in zamin-larzé
      mais on ne connaît pas encore le leu précis de ce tremblement de terre
(...du lieu précis de ce tremblement de terre)
       
12 و تعدادِ قربانیانِ احتمالیِ آن
خبری نرسبده است
и кол-во жертв возможных его
сведения не прибыли.
va té'dâd-é qorbâniyân-é éhtémali-é ân
khabari narasidé ast.
      ni (et) le nombre éventuel de victimes
(et du nombre de victimes éventuelles de celui-ci
nouvelle-une n'est-pas-arrivée).
       
     

Exercice 1 :

  ترجمه کنید Переводите Tardjomé konid
    ("Перевод делайте") (Traduisez)
1 ساعتِ هفتِ بعد از ظهر.
خلاصۀ اخبارِ امروز را
به
 شرحِ  زیر
به اطّلاع می رسانم
Время - 7 после полудня.
Сводка известий сегодня (сегодняшних)
"при презентация ниже" (далее)
"при нотификация прибываю" (буду информировать).
Sâ'at-é haft-é ba'd az zohr.
Kholâsé-yé akhbâr-é émrouz râ
bé charh-é zir
bé éttélâ* mi rasânam.
      Sept heures de l'après-midi.
Voici le résumé des nouvelles d'aujourd'hui
dans l'exposé qui suit
(résumé des nouvelles d'aujourd'hui COD
à exposé de dessous à information je fais parvenir).
       
2 در تبریز ، زلزله ای
به شدّتِ چهار و نیم
درجۀ ریشتر
تعدادِ زیادی قربانی
به جا گذاشته است
В Табриз, землетрясение
интенсивностью 4 с половиной
"градусов" Рихтера
Кол-во большое жертв
там оставило.
Dar Tabriz, zelzélé'i
bé chéddat-é tchahâr-o nim
daradjé-yé Richter
té*dad-é ziyâdi qorbâni
bé djà gozâchté ast.
      A Tabriz, un séisme de quatre degrés et demi
[sur l'échelle] de Richter a fait (à endroit a placé)
un grand nombre de victimes.
       
3 امروز جمعه
هفدهِ دی ماه است
Сегодня, пятница
17 месяца деи.
Émrouz djom'é
héfdah-é déy mâh ast.
      Aujourd'hui, [c']est vendredi
dix-sept du mois de déy.
       
4 خوشبختانه زلزله هایِ دیروز
در خراسان خسارتهایِ زیادی
به بار نیاورده است
К счастью, сотрясения сегодня (землетрясение сегодняшнее)
в Хрорасан повреждения/убытки большие
не нанесло.
Khochbakhtâné zélzélé-hâ-yé dirouz
dar Khorâsân khésârat-hâ-yé ziyâdi
bé bâr nayâvardé ast.
      Heureusement, les secousses (qui ont eu leu] hier (d'hier) au Khorassan
n'ont pas causé de gros dommages (dommage* beaucoup).
       
5 در چه سالی به پاکستان رفتید؟ В котором году в Пакистан /прибыли вы/? Dar tché sâli bé Pâkéstân raftid ?
      En quelle année êtes-vous allé au Pakistan ?
  - در (سالِ) هزار و سیصد
و چهل و هفت
- В (году) 1000 и 300
и 40 и 7
- Dar (sâl-é) hézâr-o sisad-o tchéhel-o haft.
    1347-м). - En [l'année] 1347.
       
6 اینجا اصفهان است.
شنوندگانِ گرامی ،
گزارشِ هوا شناسی را
به اطّلاع می رسانم
"Тут Исфахан есть".
Слушатели дорогие,
репортаж метеорологический
"при нотификация прибываю"
(вам сообщу).
Indjâ Ésfehân ast.
Chanavandégân-e gérâmi,
gozaréch-é havâ chénàsi râ
bé éttélâ* mi rasânam.
     

Ici, Ispahan (c'est).
Chers auditeurs, voici (à information je fais parvenir)
le bulletin météorologique.