ВОЙДИТЕ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ С АУДИО-ЗАПИСЬЮ

     

66

 
  درسِ شصت و ششم

Урок 66

66 Soixante-sixième leçon  
      (dars-é chast-o chéchom)  
  چانه زدن در فرش فروشی

Торговаться (спорить по поводу цены) у торговца коврами

Tchâné zadan dar farch furouchi  
      Marchandage chez le marchand de tapis  
         
1 حاجّ آقا ، سلام ،
این فرشی را که رویِ دیوارِ
روبرو آویزان کرده اید ،
مالِ کجاست؟
Господин Пилигрим, салям!
Этот ковёр, который на стене
напротив подвесили,
откуда ("собственность /где есть/")?
Hâdj âqâ salâm,
in farchi râ ké rou-yé divâr-é
rou-bé-rou âvizân kardé'id,
mâl-é kodjâst ?
 
      Monsieur le Pèlerin, bonjour !
ce tapis que vous avez suspendu au (sur) mur d'en face (face-à-face),
d'où provient-il (bien d'où-il-est) ?
 
         
2 کارِ تبریز است ،
خیلی تمیز است!
Работа (из) Табриз,
очень индивидуальная!
Kâr-é Tabriz ast,
khéyli tamiz ast.
 
      C'est un Tabriz (travail de Tabriz),
de très bonne qualité (très propre).
 
         
3 به به! ماشاءالله ،
حاجّ آقا شاعر  هم که هستید!
قیمتش چند است؟
Вах вах, мой Аллах,
Господин Пилигрим поэт также!
Цена его какая?
 
Bah bah, mâchâllâh,
Hâdj âqâ châ'ér ham ké hastid !
Qéymatach tchand ast ?
 
      Eh bé, bravo,
Monsieur le Pèlerin, [voilà] que vous êtes aussi poète !
Quel est son prix ?
 
         
4 برایِ شما سیصد هزار تومان Для вас - 300 тысяч тумон. Barâ-yé chomâ sisad hézâr toumân.  
      Pour vous, trois cents mille tomans.  
         
5 وای! مگر ابریشمیِ نائنی است
که این قدر گران است؟
Во! Наверно шёлковый Наини,
что настолько дорогой?
Vây, magar abrichami-é Nâ'inî ast
ké in qadr gérân ast ?
 
  (گرانه)   Oh ! c'est au moins (est-ce que ce n'est pas) [un tapis] de soie de Nayin
pour être (qu'il est) aussi cher
 
         
6 نه ، جانم ،
دستبافِ تمام پشمی است ،
فرشِ ماشینی که نیست!
Нет, душа моя,
/вручную сделанный/ полностью хлопковый,
это тебе не машинная работа.
Na, djânam,
dastbâf-é tamâm pachmi ast .
Farch-é mâchini ké nist !
 
    "ковёр машинный что не есть" Non, mon cher (mon âme),
c'est fait à la main et en pure laine (main-tissé* complet laine).
Ce n'est pas un tapis mécanique, voyons
(un tapis mécanique qu'il n'est pas) !
 
         
7 چند متریست؟ Сколько метров? Tchand métrist (métri-yé) ?  
  (متریه)   Combien mesure-t-il (combien mètres il-est) ?  
         
8 شش متریست (متری است)
درست ، دو متر در سه متر است
6 метров
в точности, 2 на 3 метра.
Chéch métrist (métr-i ast)
dorost, do métr dar se métr ast.
 
      Il fait (est) exactement (juste) six mètres [carrés], deux mètres sur trois.  
         
9 اندازش (اندازه اش) مناسب است ،
امّا قیمتش نا مناسب
Размер его походящий (мне) есть,
но цена его неподходящая.
Andâzach (andâzé ach) monâséb ast (monâsébé)
ammâ qéymatach nâmonâséb.
 
  (مناسبه)   Ses dimensions me conviennent (sa dimension est convenable),
mais son prix ne me convient pas.
 
         
10 من که در عالمِ دوستی به شما
گران نمی فروشم

Я, кто в мире дружественном для вас
дорого не продаю.

Man ké dar 'âlam-é dousti bé chomâ
gérân némi foroucham.
 
    (я, ради дружбы, ...) Mais moi (moi qui), au nom de (dans le monde) l'amitié,
je ne vous [le] vends pas cher.
 
         
11 من هم در عالمِ دوستی
با شما چانه نمی زنم
و یک کلام دویست هزار تومان
تقدیم می کنم
Я также в мире дружественном
с вами не торгуюсь.
И одним словом, 200 тысяч тумон
предлагаю.
Man ham dar 'âlam-é dousti
bâ chomâ tchâné némi zanam
va yék-kalâm dévist hézâr toumân
taqdim mi konani.
 
      Et moi (moi aussi), au nom de l'amitié,
je ne marchande pas avec vous et je vous propose tout net (une-parole)
deux cents mille tomans.
 
         
12 به جانِ شما ،
این قیمتِ خریدش هم نیست!
Для "душа"/дорогого вас,
"это цена покупки самой/также /не есть/".
Bé djân-é chomâ,
in qéymat-é kharidach ham nist !
 
    (это даже не цена за какую я его купил) Mais, voyons (par votre âme),
ce n'est même (aussi) pas le prix d'achat !
 
         
13 اگر دوستش دارید ،
مالِ شما ،
اصلاً پولش را هم ندهید!

Если он вам нравится,
будь по вашему ("собственность вы", он ваш),
даже /деньги ваши/ /также/ не давайте.

Agar doustach dârid,
mâl-é chomâ,
aslan poulach râ ham nadahid l
      S'il vous plaît (si vous l'aimez),
il est à vous,
et même ne me payez rien du tout
(pas-du-tout argent-son aussi ne-donnez-pas) !
 
         
14 حاجّ آقا ، خیلی ممنون ،
پس به شاگردتان دستور بدهید
بیاوردش پایِ ماشین
Господин Пилигрим, очень признателен.
Тогда, помощнику вашему команду дайте
отнести его ("отношение его") к машине
Hâdj âqâ, khéyli mamnoun,
pas bé châgérdétân dastour bédahid
biyâvaradach pâ-yé machin.
 
    ("нога машины"). Monsieur le Pèlerin, merci beaucoup.
Alors dites (donnez ordre) à votre commis de le porter à
(qu'il porte-le au pied de) [ma] voiture.
 
         
     

Exercice 1 :

 
  ترجمه کنید Переводите Tardjomé konid  
    ("Перевод делайте") (Traduisez)  
1 در این دکّان
چانه زدن لازم نیست
В этот магазине,
торговаться (о цене) "необходимо /не есть"
Dar in dokkân
tchâné zadan lâzém nist.
 
    (тут не торгуются - бесполезно). Dans cette boutique,
il n'est pas besoin (nécessaire) de marchander /
pas ta peine de marchander.
 
         
2 آن فرش را میتوانم ببینم؟
قیمتش چند است؟

Тот ковёр могу посмотреть?
Цена его - /сколько есть/?

ân farch râ mitâvanam bébinam ?
Qéymatach tchand ast ?
 
      Puis-je voir ce tapis ?
Combien vaut-il (sa valeur quelle est-elle) ?
 
         
3 مگر پشمیِ کرمانشاه است
که این قدر گران می فروشید !
Возможно шерсть Керманшах /есть/,
что настолько дорого продаёте!
Magar pachmi-é Kermânchâh ast
ké in qadr gérân mi forouchid !
 
      Est-ce qu'il (= le tapis) serait en laine de Kermânchâh
[pour] que vous [le] vendiez aussi cher !
 
         
4 من در عالم دوستی به او
این فرش را
به قیمتِ خرید فروختم
Я, во (имя) мира дружбы вам ("при вы")
этот ковёр /данный/
по цене (моей) покупки продаю.
Man dar 'âlam-é dousti bé ou
in farch râ
bé qéymat-é kharid foroukhtam.
 
      Moi, au nom de (dans le monde de) l'amitié,
je lui ai vendu ce tapis au prix (valeur) d'achat.
 
         
5 اگر این فرش را دوست دارید ،
به شاگردم دستود می دهم
بیاوردش
پای ماشینتان
Если этот ковёр любите (нравится),
помощнику моему команду дам
отнести его
(к) "ногам" машины вашей.

Agar in farch râ doust dârid,
be châgérdam dastour mi daham
biyâvaradach
pâyé rnâchinétân.

 
      Si vous aimez ce tapis,
je donne l'ordre à mon commis
de le porter
à (au pied de) votre voiture.
 
         
6 این فرشی که امروز
در بازار دیده ام ،
به من خیلی گران
می خواستند بفروشند
Этот ковёр, который сегодня
на базаре видел,
мне очень дорого
хотели продать ("при продают").
In farchi ké émrouz
dar bâzâr didé'am
bé man khéyli gérân
mi khâstand béforouchand.
 
      Ce tapis que j'ai vu aujourd'hui au bazar,
on voulait me le vendre très cher .
 
         
7 فرشهائی را که دیروز
به من نشان داده اید
می خواهم بخرم
Ковры, которые вчера
мне показывали,
хочу купить ("при покупаю").
Farch-hâ-i râ ké dirouz
bé man néchân dâdé'id
mi khâham békharam.
 
      Je veux acheter
les tapis que vous m'avez montrés hier.
 
         
8 برای این دو تا فرش
سیصد هزار تومان
تقدیم می کنم
За/"ради" эти два /шт./ ковра
300 тысяч тумон
предлагаю ("предложение делаю").
Bara-yé in do tâ farch
sisad hézâr toumân
taqdim mi konam.
 
      Je propose (j'offre) trois cent mille tomans
pour ces deux tapis.
 
         
9 اگر بیشتر چانه می زدیم
این فرش را ارزانتر
خریده بودیم
Если (бы) больше "ругань (мы) делали",
этот ковёр дешевле
купили (бы).

Agar bichtar tchâné mi zadim,
in farch râ arzântar
kharidé boudim !

 
    (Если бы торговались дольше) Si nous avions davantage (plus) marchandé,
nous aurions acheté ce tapis meilleur marché.