Премиум-Сайт |  Арабский -- Фарси (Иранский Персидский)

FAS  06


Песня: Benyamin - Fereshte

Fereshte (Angel) فرشته by Benyamin (Soundtrack Gorg o mish)

فرشته Fereshte

Ангел

Angel

یه فرشته لب دریا
مثل رویا
وای چه زیبا
یه فرشته پاک و معصوم
وای چه آروم
انگاری همین حالا
  اومده دنیا
ye fereshte, labe darya
mese roya
vay che ziba!
ye fereshte, pak o ma'soom
vay che aroom
engari hamin hala
  omade donya

/Один/ ангел, берег моря
Подобно видению/мечте
Во, как прекрасно!
/Один/ ангел, чистый и безгрешный
Во, какой безмолвный/тихий
Как будто "само"/прямо сейчас
  прибыл (в этот) мир

an angel, on the beach
like a vision/dream
wow! how beautiful!
an angel, pure and innocent
wow! how silent!
as if/It seems right now

  "came (to this) world" (is born)

یه تولد
لب ساحل
یه تبسم
از ته دل
یه آدم که دیگه نیست
  تنهای تنها
ye tavalood
labe sahe
ye tabassom
az tahe del
ye adam ke dige nist
  tanhaye tanha

О рождение,
на берегу моря
О улыбка
Из глубины сердца
Один человек, который более/"другое" /не есть/
  одинокий одиноко

a birth
on the beach
a smile
from the depth of the heart
a guy who is not alone anymore
  ('lonely alone")

یه فرشته که با گریه
  هاش نوشته
همه ی فرشته های گم شده
پیدا بشن دنیا بهشته
ye fereshte ke ba gerye
  hash neveshte
hamaye fereshte haye gomshode
peyda beshan, donya beheshte
О ангел, который слезами
  его написал:
"Все ангелы потерявшиеся (если)
найдены будут, мир/вселенная рай (станет)
an angel who with tears
  her has written :
"if all lost/missing angels
would be found, the world is paradise"

     

16

 
  درسِ شانزدهم

Урок 16

16 Seizième leçon  
      (dars-é chânzdahom)  
  پری خانم Госпожа Пари Pari khânom  
      Pari Mademoiselle  
      Mademoiselle Pari  
         
1 پری خانم سلام ! Госпожа Пари, привет! Pari khânom salâm ! 1
      Pari mademoiselle / madame salut  
      Bonjour, Mademoiselle Pari !  
         
2 حالِ شما چطور است؟ Как Вы?

Hâl-é chomâ tchétowr ast ?

 
      état* vous comment il-est  
      Comment allez-vous ?  
         
3 امروز خیلی خوب نیستم Сегодня не особенно хорошо. Émrouz khéyli khoub nistam. 2
      aujourd'hui très bien je-ne-suis-pas  
      Aujourd'hui, je ne vais pas très bien.  
         
4 تب دارم Жар у меня. Tab dâram.  
      fièvre j'ai  
      J'ai de la fièvre.  
         
5 دیروز هوا سرد بود Вчера, погода холодная была. Dirouz havâ sard boud. 2 3
      hier air / temps froid il-était  
      Hier il faisait froid.  
         
6 بیمار شدم Заболела. Bimàr chodam.  4
    "Больная стала." malade je-suis-devenu(e)  
      Je suis tombée malade.  
         
      Exercice 1 :  
  ترجمه کنید Переводите Tardjomé konid  
    ("Перевод делайте") (Traduisez)  
1 پری خانم تب دارد У госпожа Пари жар. Pari khânom tab dârad.  
   

"Пари Госпожа жар имеет."

Mademoiselle Pari a de la fièvre.  
         
2 حالِ شما خوب نیست Вы не особенно в порядке. Hâl-é chomâ khoub nist.  
    "Состояние ваше хорошее не есть." Vous n'allez pas très bien
(votre état n'est pas très bon).
 
         
3 شما خیلی خوب نیستید Вы не очень милы (не хорош). Chomâ khéyli khoub nistid  
    "Вы очень хороший /не являетесь/." Vous n'êtes pas très gentil
(bon + nist + terminaison de personne)
 
         
4 دیروز هوا سرد نبود Вчера, погода, холодной не была. Dirouz havâ sard naboud.  
      Hier, il ne faisait pas froid
(le temps n'était pas froid).
 
         
5 امروز شما تب دارید؟ Сегодня, вы жар имеете? Émrouz chomâ tab dârid ?  
      Avez-vous de la fièvre aujourd'hui
(aujourd'hui vous fièvre vous-avez) ?
 
         
6 دیروز بیمار نشدید؟ Вчера, не заболели ли? Dirouz bimâr nachodid ?  
    "Вчера, болезнь /не стали/?" Hier, n'êtes-vous pas tombé (devenu) malade ?  
         
     

Le mot havâ associé à âb signifie climat : âb o havâ (eau et air).
Le climat en Iran, qui est un vaste pays trois fois comme la France, varie bien entendu suivant les régions,
mais dans son ensemble est plutôt très chaud et sec.
Les grandes villes comme Ispahan, Chiraz, Kerman sont des oasis au milieu de régions désertiques.
Elles étaient autrefois entourées de Jardins d'où émergeaient les coupoles bleues
qui ont fait rêver les voyageurs occidentaux arrivant au rythme lent des caravanes.
Aujourd'hui, c'est surtout d'avion que l'on aura une vision globale de ces villes-oasis.

 


     

17

 
  درسِ هفدهم Урок 17 17 Dix-septième leçon  
      (dars-é hêfdahom)  
  در راه В пути
По дороге
Dar râh  
      dans chemin  
      En chemin  
         
1 چرا به اینجا آمدید؟ Почему сюда прибыли? Tchêrâ (bé) indjâ âmadid ?  
      pourquoi (à) ici vous-êtes-venu  
      Pourquoi êtes-vous venu ici ?  
         
2 برایِ دیدن شما Чтобы увидеть Вас. Barâ-yé didan-é chomâ. 1 2
    "Ради видение Вы." pour* voir* vous  
      Pour vous voir.  
         
3 آیا تنها آمدید؟ Сам ли пришли? Âyâ tanhâ âmadid ? 3
    /Ли/ /в одиночестве/ прибыли? est-ce-que seul vous-êtes-venu  
      Est-ce que vous êtes venu seul ?  
         
4 نه ، با این دوست آمدم Нет, с одним другом пришёл. Na, bâ in doust âmadam.  
      non avec cet ami je-suis-venu  
      Non, je suis venu avec cet ami.  
         
5 در راه او را دیدم В дороге его видел/увидел. 5 Dar râh ou râ dîdam. 4
      dans chemin lui Râ j'ai-vu  
      Je l'ai vu en chemin.  
         
     

Exercice 1 :

 
  ترجمه کنید Переводите Tardjomé konid  
    ("Перевод делайте") (Traduisez)  
1 چرا دیروز شما را ندیدم؟ Отчего вчера вас не видала? Tchérâ dirouz chomâ râ nadidam ?  
      Pourquoi ne vous ai-je pas vu hier ?  
         
2 برایِ دیدنِ تو آمدم Чтобы увидеть тебя прибыл/прибыла (сюда).

Barâ-yé didan-é to âmadam.

 
      Je suis venu pour te voir.  
         
3 من امروز تنها نیستم Я, сегодня не один.

Man émrouz tanhâ nistam.

 
    "Я, сегодня одиноко /не являюсь/." Aujourd'hui, je ne suis pas seul.  
         
4 در راه او را ندیدم В дороге его /данного/ не видал. Dar râh ou râ nadidam.  
      Je ne l'ai pas vu en chemin.  
         
5 با کی آمدید؟ С кем /пришли вы/? Bâ ki âmadid ?  
      Avec qui êtes-vous venu ?  
         
  با دوستِ شما С другом Вашим. - Bâ doust-é chomâ.  
      - Avec votre ami.  


  درسِ هجدهم Урок 18 18  
      18 Dix-huitième leçon  
      (dars-é hédjdahom)  
  در اصفهان В Исфахан Dar Ésfahân  
      dans Ispahan  
      À Ispahan  
         
1 سلام کاوه ! کجا بودی؟ Привет, Кове! Где был? Salâm Kâvé ! Kodjâ boudi ?  
      salut Kâve où tu-étais  
      Bonjour Kâvé ! Où étais-tu ?  
         
2 من (در) اصفهان بودم Я, в Исфахан был. Man (dar) Ésfahân boudam. 1
      moi (dans) Ispahan j'étais  
      J'étais à Ispahan.  
         
3 تو شانس داری! Тебе повезло! To châns dâri ! 2
    Ты "шанс имеешь"! toi chance tu-as  
      Tu en as de la chance !  
         
4 اصفهان خیلی زیباست Исфахан очень /красивый есть/. Ésfahân khéyli zîbâst 3
      Ispahan très beau-il-est  
      Ispahan est très beau.  
         
5 اصفهان نصفِ جهان! Исфахан - половина мира! Ésfahân nésf-é djahân !  
      Ispahan moitié*monde  
      Ispahan, moitié du monde !  
         
      Exercice 1 :  
  ترجمه کنید Переводите Tardjomé konid  
    ("Перевод делайте") (Traduisez)  
1 شهرِ اصفهان خیلی زیباست Город Исфахан очень красивый. Chahr-é Ésfahân khéyli zibâst.  
      La ville d Ispahan est très belle.  
         
2 دیروز به اصفهان رفتید؟ Вчера, в Исфахан убыли/поехали (вы)? Dirouz bé Ésfahân raftid ?  
      Êtes-vous allé(s) hier à Ispahan ?  
         
3 در اصفهان هوا خیلی خوب بود В Исфахан, погода очень хорошей была. Dar Ésfahân havâ khéyli khoub boud.  
      Il faisait très beau à Ispahan.
(dans Ispahan temps très bon il-était)
 
         
4 شما در راه بیمار نشدید؟ Вы, в дороге не заболели (ли)?

Chomâ dar râh bimâr nachodid ?

 
      N'êtes-vous pas tombé (devenu) malade en chemin ?  
         
5 من برای دیدنِ اصفهان به اینجا آمدم Я, чтобы увидеть Исфахан сюда прибыл. Man barâyé didan-é Ésfahân bé indjâ âmadam.  
    "Я, ради видение Исфахан при тут прибыл." Je suis venu ici pour voir Ispahan
(moi pour* voir* Ispahan à ici je-suis-venu).