:: 
 
p 97
 

  Lliçó 46 (quaranta-sis) Lección 46
  Parlem un poc d'economia. Hablemos un poco de economía
     
1 Així que (1) comences a llegir la premsa veus pàgines senceres que parlen d'economia, que tracten de problemes de producció emprant gairebé sempre un vocabulari especialitzat : sector primari, sector secundari i terciari, valor afegit brut, valor afegit per càpita... Apenas empiezas a leer la prensa ves páginas enteras que hablan de economía, que tratan de problemas de producción empleando casi siempre un vocabulario especializado : sector primario, secundario y terciario, valor añadido bruto, valor añadido per càpita...
2 Això rai si només fos a la premsa : però també utilitzen aquest vocabulari a les reunions sindicals, polítiques i fins i tot culturals! Per això ho cal aclarir una mica. Es lo de menos. Si fuera sólo en la prensa; pero también utilizan dicho vocabulario en las reuniones sindicales, políticas y hasta culturales. Por eso hay que aclararlo un poco.
3 Com que Catalunya és una regió industrialitzada parlarem primer del que els especialistes en diuen sector secundari. Són totes les activitats dedicades a la transformació de les matèries primeres (o primeres matèries) o sigui els recursos que l'home extreu (2) directament de la natura com els productes agrícoles, els de les mines i canteres... Como Cataluña es una región industrializada hablaremos primero de lo que los especialistas llaman sector secundario. Son todas las actividades dedicadas a la transformación de las materias primas o sea los recursos que el hombre extrae directamente de la naturaleza como los productos agrícolas, los de las minas y canteras...
4 Però primer s'ha de saber que el conjunt de les activitats humanes, a nivell econòmic, es divideix en tres grans sectors : el sector primari així anomenat perquè tracta de recursos directament extrets, el secundari que transforma i el terciari o sector de serveis de qualsevol tipus. Pero en primer lugar hay que saber que el conjunto de las actividades humanas, a nivel económico, se divide en tres grandes sectores : el sector primario así llamado porque trata de recursos directamente extraídos, el secundario que transforma y el terciario o sector de servicios de cualquier tipo.
5 Doncs és més o menys igual parlar de sector primari, secundari i terciari que dir agricultura, pesca i mines, indústria i serveis. Però si de la indústria en dius sector secundari la gent creu que ets molt versat i expert en economia. Pues es más o menos igual hablar de sector primario, secundario y terciario que decir agricultura, pesca y minas, industria y servicios. Pero si llamas a la industria sector secundario la gente cree que eres muy versado y experto en economía.
6 Sota el nom d'indústria s'agrupen moltes activitats : des de la fabricació dels productes alimentaris, de les begudes i del tabac (tan nociu a la salut del fumador i dels que viuen al seu costat) fins a la indústria tèxtil que fabrica teixits de llana, de cotó... de fibres sintètiques, peces de vestir (vestits de confecció). Bajo el nombre de industria se agrupan muchas actividades : desde la fabricación de los productos alimenticios, bebidas y tabaco (tan nocivo para la salud del fumador y de los que viven a su lado) hasta la industria textil que fabrica tejidos de lana, de algodón... de fibras sintéticas, prendas de vestir (vestidos de confección).
7 I una colla d'altres : la indústria del cuir, de la fusta i dels mobles, fabricació del paper, impremtes, editorials, les indústries metàlliques amb les fàbriques de maquinària i equipament i tota mena d'indústries manufactureres. Y otras muchas : la industria del cuero, maderera y de los muebles, industria papelera, imprentas, editoriales, las industrias metalúrgicas con las fábricas de maquinaria y equipo y toda especie de industrias manufactureras.
8 Més recentment es desenvolupà la indústria química que produeix derivats del carbó i del petroli. A Catalunya el sector secundari representa el 52,8 % de la població activa : als Països catalans en representa el 48,2 %. Más recientemente se desarrolló la industria química que produce derivados del carbón y del petróleo. En Cataluña el sector secundario representa el 52,8 % de la población activa : en los países catalanes representa el 48,2 %.
9 La industrialització fou certament un factor de desenvolupament econòmic i social, de progrés pel país encara que tots no aprofitaren els canvis ocurreguts de la mateixa manera : mentre els uns s'omplien la butxaca n'hi havia d'altres que treballaven deu o dotze hores diàries per guanyar-se una vida de privacions. La industrialización fue, es cierto, un factor de desarrollo económico y social, de progreso para el país aunque todos no aprovecharon los cambios ocurridos de la misma manera : mientras los unos se llenaban el bolsillo otros trabajaban diez o doce horas diarias para ganarse una vida de privaciones.
10 La màquina no havia suprimit els obrers : el treball de l'artesà s'havia convertit en treball en cadena. Sols havia privat el treballador de l'orgull de la feina ben feta i del seu domini sobre el seu treball. La máquina no había suprimido a los obreros : el trabajo del artesano se había convertido en trabajo en cadena. Sólo le había quitado al trabajador el orgullo de la obra bien hecha y su dominio sobre su trabajo.
11 Ara si l'organització del treball resta encara un dels problemes més greus de la nostra època, cal reconèixer que gràcies a l'acció dels sindicats i dels polítics que lluitaren pel dret al treball, a la vaga i a la justícia social, el progrés de la democràcia social i econòmica va augmentant. Ahora si la organización del trabajo sigue siendo uno de los problemas más graves de nuestra época, hay que reconocer que gracias a la acción de los sindicatos y de los políticos que lucharon por el derecho al trabajo, a la huelga y a la justicia social, el progreso de la democracia social y económica va aumentando.
12 Però nous problemes es plantegen (3) a la nostra indústria tradicionalment de petita i mitjana empresa : ha d'afrontar la força dels monopolis. També cal definir un nou model de creixement industrial. Pero nuevos problemas se plantean a nuestra industria tradicionalmente de pequeña y mediana empresa : tiene que enfrentarse a la fuerza de los monopolios. También es necesario definir un nuevo modelo de crecimiento industrial.
13 S'ha de resoldre la qüestió de la localització industrial en relació amb la política d'infraestructures i vies de comunicació (com l'eix transversal de Catalunya) tot protegint el medi natural i la qualitat de la vida : un veritable trencaclosques! Hay que resolver la cuestión de la localización industrial en relación con la política de infraestructuras y vías de comunicación (como el eje transversal de Cataluña) protegiendo al mismo tiempo el medio natural y la calidad de la vida : un verdadero rompecabezas.

  EJERCICIOS  
1 Leer el texto siguiente :
Si haguéssim de descriure en dues ratlles la nostra economia, diríem que és un centre de producció, essencialment industrial, que es veu obligat a proveir-se en bona part de les primeres matèries de fonts exteriors (principalment de la resta d'Espanya) i que exporta la major part dels seus productes als mercats externs, principalment a la resta d'Espanya.
Aquesta situació es deu al fet que la principal riquesa del Principat almenys fins que els estrangers han descobert el nostre sol i el nostre paisatge i han tingut diners per a pagar-los ha estat la força i la intelligència de l'home...
També ajudem les regions on manca treball, puix que absorbim la mà d'obra sobrera.
Per això, a nosaltres, ens ha convingut d'importar gent i a ells d'exportar-la.

Si tuviéramos que describir en dos líneas nuestra economía, diríamos que es un centro de producción, esencialmente industrial, que se ve obligado a proveerse de buena parte de las materias primas en fuentes exteriores (principalmente del resto de España) y que exporta la mayor parte de sus productos a los mercados externos, principalmente al resto de España.
Esta situación se debe al hecho de que la principal riqueza del Principado al menos hasta que los extranjeros han descubierto nuestro sol y nuestro paisaje y han tenido dinero para pagarlos ha sido la fuerza y la inteligencia del hombre...
También ayudamos a las regiones en las que falta trabajo, ya que absorbemos la mano de obra sobrante.
Por esto, a nosotros nos ha convenido importar gente y a esas regiones exportarla.
  Ramon Trias Fargas Introducció a l'economia de Catalunya. Introducción a la economía de Cataluña.

Notas :
(1) així que, tot seguit que, tan aviat com : en cuanto, tan pronto como.
(2) extreure se conjuga como treure,
prst : trec, treus etc.
imperf. treia...
subj. prst : tregui, treguis, tregui, traguem, tragueu, treguin,
subj. imperf. : tragués...
(3) plantejar : recuerde que los verbos cuyo infinitivo termina en -jar cambian la j en g delante de e, i.
(4) Datos de 1975.