Языки :: Каталан
 
 
 

     
97 Lliçó 44 (quaranta-quatre) Lección 44
  Muntanya i excursionisme. Montaña y excursionismo
     
1 A la gent de les ciutats, a les víctimes de la contaminació atmosfèrica, del tràfec, del soroll que neguiteja (1), de la manca de temps, del cansament (2) i de la fatiga, els agrada de poder fugir de la urbs i dels suburbis tan aviat com poden. A la gente de las ciudades, a las víctimas de la contaminación atmosférica, del tráfago, del ruido que angustia, de la falta de tiempo, del cansancio y de la fatiga, les gusta poder huir de la urbe y de los suburbios cuanto antes.
2 Si tenen sort i... prou recursos poden respirar l'aire pur de les nostres muntanyes i eixamplar llurs pulmons passant el cap de setmana lluny de l'ambient bulliciós i del brogit de la gent. Si tienen suerte y ... bastantes recursos pueden respirar el aire puro de nuestras sierras y ensancharse los pulmones pasando el fin de semana lejos del ambiente bullicioso y del rumor de la gente.
3 Així doncs un grup d'amics, afeccionats tots al muntanyisme, havia decidit d'aprofitar d'aquesta manera tots els lleures (3) que tenien. Quan ho podien organitzaven sortides i caminades per les muntanyes de Catalunya. Así pues un grupo de amigos, aficionados todos al montañismo, habían decidido aprovechar de este modo los ratos de ocio que tenían. Cuando lo podían organizaban salidas y caminatas por las montañas de Cataluña.
4 Ja coneixien ben bé el Montserrat i el Montseny. Ara feia dos anys havien passat una setmana al Canigó, la muntanya més famosa del nord del Principat. La muntanya la coneixien i per tant se'n malfiaven (4). Ya conocían muy bien el Montserrat y el Montseny. Hacía dos años habían pasado una semana en el Canigó, el monte más famoso del norte del Principado. La montaña la conocían y por lo tanto desconfiaban de ella.
5 Ben sovint els havia agafats (5) una tempestat, però, com que sempre preparaven llur excursió mai no els havia ocorregut cap accident. D'incidents sí que n'havien tinguts : es recordaven de la nit que el vent els havia arrencat la tenda i se l'havia enduta (6). Muchas veces los había sorprendido una tormenta, pero, como siempre preparaban la excursión nunca les había ocurrido accidente alguno. Sí que habían tenido incidentes : se acordaban de la noche en que el viento les había arrancado la tienda llevándosela.
6 En aquell racó inhospitalari del Pirineu havien trobat una cova on havien passat la nit després d'encendre-hi un foc amb esbarzers i llenya. Tota la nit sense dormir i tirant llenya al foc perquè no s'apagués. En aquel rincón inhospitalario del Pirineo habían encontrado una cueva donde habían pasado la noche después de encender un fuego con zarzas y leña. Toda la noche sin dormir y tirando leña al fuego para que no se apagara.
7 Si no l'haguessin encès s'haurien mort de fred malgrat llurs anoracs i llurs sacs de dormir. Malgrat tot en conservaven un bon record que podien contar a llurs amics i amigues. Si no lo hubieran encendido se hubieran muerto de frío a pesar de sus anoracs y sacos de dormir. Así y todo conservaban de ello un buen recuerdo que podían contar a sus amigos y amigas.
8 Amb l'amic Joan que arribava de Perpinyà (l'havien conegut a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada (7), al peu del Canigó) havien decidit d'anar al Montserrat, massís que ell no havia recorregut mai. Con el amigo Juan que llegaba de Perpiñán (lo habían conocido en la Universidad Catalana de verano de Prada, al pie del Canigó) habían decidido ir al Montserrat, macizo que él no había recorrido nunca.
9 Quin goig seria per a ell de conèixer-lo ! Agafarien els ferrocarrils catalans i després l'aeri de Montserrat. Podrien visitar les coves del Salitre condicionades per a la visita turística.

¡ Qué alegría sería para él conocerlo! Tomarían los ferrocarriles catalanes y después el teleférico de Montserrat. Podrían visitar las cuevas del Salitre acondicionadas para la visita turística.

10 Fins i tot podrien pujar fins a Sant Jeroni o Sant Joan. Ho decidirien quan serien allí. Tot depenia del temps que faria. Mai no (8) es podia preveure exactament. Además podrían subir hasta San Gerónimo o San Juan. Lo decidirían cuando estuvieran allí. Todo dependía del tiempo que haría. Nunca se podía prever con exactitud.
11 No farien escalades perquè encara no eren experts i calia anar amb compte amb un passerell. Amb calçat adient de muntanya, l'anorac, la motxilla, el portaviandes, la cantimplora o la borratxa de vi en podrien fer de camí! No harían escaladas porque todavía no eran expertos y había que tener cuidado con un novel. Con calzado adecuado de montaña, el anorac, la mochila, la fiambrera, la cantimplora o la bota de vino ¡cuánto camino podrían recorrer!
12 Però el Montserrat és molt més que una muntanya per a excursionistes. Els caldria visitar el monestir, sentir el virolai (9), veure la imatge de la Mare de Déu anomenada la Moreneta pel color fosc de la cara i de les mans, antiga talla romànica policromada del final del segle XII. Pero el Montserrat es mucho más que un monte para excursionistas. Tendrían que visitar el monasterio, oír el virolai, ver la imagen de la Virgen llamada la Morenita por el color oscuro de la cara y de las manos, antigua talla románica policroma de fines del siglo XII.
13 I també l'interessaria de conèixer la pinacoteca (10), el museu, la magnífica biblioteca amb els seus incunables, papirs egipcis, milers de llibres etc. Y también le interesaría conocer la pinacoteca, el museo, la magnífica biblioteca con sus incunables, papiros egipcios, millares de libros etc.
14 Perquè sabia com tothom que Montserrat fou i continua essent el centre religiós i intel·lectual de Catalunya i dels Països Catalans. Porque sabía como todos que Montserrat fue y sigue siendo el centro religioso e intelectual de Cataluña y de los Países Catalanes.

  EJERCICIOS  
1 Como la lección es muy larga nos contentaremos con una lectura de « Visions del Pirineu» de Caries Bosch de la Trinxeria.  
  Després d'haver-nos acomiadat de la Mare de Déu, el dilluns a les tres del matí emprenguérem el retorn cap a Morens.
La boira cobria la muntanya.
En arribar al cim de la coma dels Gorgs, va començar a tronar.
Però quins trons!...
A la plana un hom no pot formar-se una idea del que són els trons en aquestes altes muntanyes.
Tot retruny, i la terra tremola; un tro no espera l'altre; és un terratrèmol espantós.
Que petit és l'home davant aquests grandiosos i imponents espectacles de la naturalesa!
Records d'un excursionista
Después de despedirnos de la Virgen, el lunes a las tres de la madrugada emprendimos la vuelta hacia Morens.
La niebla cubría el monte.
Al llegar a la cumbre de la loma de las Hoyas, empezó a tronar.
Pero ¡ qué truenos!
En la llanura no se puede tener una idea de lo que son los truenos en estas altas montañas.
Todo retruena, y la tierra tiembla; un trueno no espera el otro; es un terremoto espantoso,
¡ Qué pequeño es el hombre ante estos espectáculos grandiosos e imponentes de la naturaleza !
  Quines reflexions fan fer!...
Apretàvem el pas..., però aviat descarregà una pedregada horrorosa.
Gràcies que caigué molt barrejada amb pluja; sinó, a l'indret en què ens trobàvem, sense cap abric, els trossos de gel que caigueren, ens haurien estabornit.
Arribàrem a la barraca molls com un pop, puix que ni abrics, ni capes no hi poden res amb tempestat així.
Férem gran foc i, després d'eixuts, ens adormírem.
¡ Cuántas reflexiones suscitan!...
Apretábamos el paso... pero pronto descargó un pedrisco horroroso.
Afortunadamente cayó muy mezclado con lluvia; sino en el lugar en que nos encontrábamos, sin ningún abrigo, los pedazos de hielo que cayeron nos hubieran desmayado.
Llegamos a la barraca mojados, calados hasta los huesos (mojados como un pulpo), ya que ni abrigos ni capas pueden nada contra tal tempestad.
Encendimos un gran fuego y una vez secos, nos dormimos.

Notas :
(1) neguitejar és donar neguit, inquietud, molèstia. Es neguiteja per no res : inquietarse por nada.

(2) cansament o fatiga. Se dice por ejemplo : resistir a la fatiga, suportar la fatiga, respirar amb fatiga (con dificultad).

(3) els lleures : és el temps lliure de què hom disposa per a fer alguna cosa, temps lliure enfora de les ocupacions: momentos libres, momentos de ocio.
(4) malfiar-se : no fiar-se o pensar mal d'algú o d'alguna cosa, refiar-se: comptar amb algú o alguna cosa (fiarse de, contar con).
(5) acuerdo del participio pasado. Recuerde que hay concordancia con el complemento acusativo cuando éste es : la, les, els o en.
La cova de la muntanya ja l'haveu visitada?

(6) endur-se cf. el modelo dur:
pres.: duc, duus, duu, duem, dueu, duen
subjuntivo : dugui, duguis, dugui, duguem, dueu, duguin.
impf.: duia, duies, duia, dúiem, dúieu, duien.
subj.: dugués, duguessis, etc.
pret. perf. : dugui, dugueres, etc.
futuro : duré, etc.
condicional : duria, etc.
gerundio : duent.
Participio : dut, duta.

(7) La Universitat catalana d'estiu de Prada, fundada por el G.R.E.C. (Grup Rossellonès d'estudis catalans de Perpinyà) permitió reunir a partir del año 1969 profesores, estudiantes e intelectuales de todos los países catalanes durante sesiones de diez días.
(8) acuérdese de la construcción de « mai»
no ho faré mai: no lo haré nunca
mai no ho faré : nunca lo haré.
(9) el virolai es una antigua composición poética en loor a la Virgen.
El más conocido es el de Jacint Verdaguer :
Rosa d'abril, Morena de la serra,
de Montserrat Estel,
il-luminau la catalana terra;
guiau-nos cap el cel.

Rosa de abril, Morena de la sierra,
de Montserrat estrella,
ilumina la tierra catalana;
guíanos hacia el cielo.
(10) la pinacoteca és una galería o museu de pintures.
La pinacoteca de Montserrat conté uns dos-cents quadres :
Berru-guete, Zurbarán, Morales, Ricci, Caravaggio, Guardi, Andrea de Salerno, Van Loo, Jacint Rigau, etc.
El museu conté diverses peces d'orfebreria i el Museu de I'Orient Bíblic, important pels objectes arqueològics de Mesopotàmia, Egipte, Palestina i Xipre
.