Языки :: Каталан
 
 
 

     
38 Lliçó 22 (vint-i-dues) Lección 22
  Festa Major. La fiesta del pueblo
     
1 Em fa molta il·lusió de tornar al poble dels pares.
D'ençà (1) que vivim a fora no hi anem més.
Me hace mucha ilusión volver al pueblo de mis padres. Desde que vivimos afuera no vamos más.
2 Enguany la Festa Major serà molt lluïda, el batlle ha volgut celebrar la festa anyal amb tots els ets i uts. Este año la fiesta será muy lucida, el alcalde ha querido celebrar la fiesta anual tal como se debe.
3 I doncs mare, no ens estarem (2) de res, hi haurà putxinel·lis i farem curses a bicicleta. Entonces, madre, no nos perderemos nada, habrá títeres y haremos carreras de bicicleta.
4 Jo vull anar als cavallets i fer la mar de voltes, la primera en un vaixell, la segona en una moto i ... (3). Yo quiero ir a los caballitos y dar un montón de vueltas, la primera en un barco, la segunda en una moto y...
5 Potser tornarem a veure aquells cavallets de fusta tan antiquats, saps, que pujaven i baixaven i alhora giraven, la mare i tot volia pujar-hi. A lo mejor volvamos a ver aquellos caballitos de madera tan anticuados, sabes, que subían y bajaban y al mismo tiempo daban vueltas, hasta mamá quería subir.
6 Es que me'n recordava de la meva infantesa i del tip de voltes que hi feia quan l'avi m'hi acompanyava :
sempre volia que em posés el vestidet blanc amb llaços verds.
Es porque me acordaba de mi infancia y de las muchas vueltas que daba cuando me acompañaba el abuelito, siempre quería que me pusiera el vestidito blanco con cintas verdes.
7 No sé si vindran però veureu l'envelat, en queden ben pocs a la contrada i fa molt bonic. No sé si vendrán pero veréis el « toldo », quedan muy pocos en la comarca y hace muy bonito.
8 Sí, és a la plaça de l'ajuntament i la festa serà demà al matí. Sí, está en la plaza del Ayuntamiento y la fiesta tendrá lugar mañana por la mañana.
9 Al voltant de l'envelat anirem a veure les atraccions de la fira, potser i tot haurem de trencar la guardiola! Alrededor del toldo iréis a ver las atracciones de la Feria, hasta deberéis romper la hucha.
10 Al capvespre començaran els coets, la gent sempre es diverteix amb els focs artificials. Al anochecer empezarán los cohetes, la gente siempre se divierte mucho con los fuegos artificiales.
11 Els cartells també anuncien una funció de teatre i sobretot ball de toia amb l'elecció de la pubilla. Los carteles también anuncian una obra de teatro y sobre todo el baile de ramillete con la elección de la « Dama » del pueblo (Reina).
12 El gran esdeveniment a més a més serà el ball de gegants.
Diuen que surtirán els del poble i que en vindran de tota la rodalia.

El gran acontecimiento será además el baile de los Gigantes.
Dicen que saldrán los del pueblo y que vendrán otros de todo el contorno.

13 Els podrem veure de franc ? ¿Los podremos ver gratis ?
14 Tens por de gastar-te els estalvis, noi? és clar que sí que els veuràs sense pagar, i tampoc podrem fer massa sobretaula ja que surten a mitja tarda. Temes gastarte los ahorros ¿ verdad ? pues claro que los verás sin pagar y tampoco podremos hacer mucha sobremesa pues salen a media tarde.
15 Farà goig de veure-ho ! ¡ Qué gusto dará verlos!

  EJERCICIOS
Traducir del castellano al catalán
 
1 —D'ençà que vivim a Barcelona no hem tomat al poble.
—Demà es celebrarà la festa anyal, l'envelat és a la plaça Major.
—Veurem sense pagar, (de franc) el ball dels gegants de la contrada.
—Diuen que no hi haurà putxinel·lis.
—Què bonic serà de veure-ho!

Traducir : —Desde que vivimos en Barcelona no hemos vuelto al pueblo.
—Mañana se celebrará la fiesta anual, el toldo está en la Plaza Mayor.
—Asistiremos sin pagar al baile de los gigantes del contorno.
—Dicen que no habrá títeres.
— ¡ Qué bonito será verlo!

  Completar : La funció ............ a l'envelat (Ser).........................
menjar de pressa (Caldre). Al nen li fa il·lusió..............................
els putxinel·lis (Veure)........................que els gegants........................
de tota la contrada (Dir/Venir). No .............................. funció
de teatre (Haver-hi).
La funció és a l'envelat. Caldrà
menjar de pressa. Al nen li fa il·lusió de veure
els putxinel·lis. Diuen que els gegants vindran
de tota la contrada. No hi haurà funció
de teatre.
  Lectura
Intenten leer varias veces, sin traducirlo el texto siguiente :

«Per adonar-se de la singularitat d'aquests envelats catalans, només cal comparar-los amb l'envelat típic dels circs universals, on hi ha sempre el destorb de màstils interiors.
Per això els envelats són una manifestació simptomàtica del sentit de l'espai interior lliure i ampli, tendència principal de l'arquitectura catalana».
Alexandre Cirici Pellicer. l'Arquitectura catalana.

Notas :
(1) Adverbios de tiempo.
D'ençà que = des que se traduce por desde que.
Vivim a Barcelona des del mes de juny = vivimos en Barcelona desde el mes de Junio.
Des que ets ací no para de ploure = desde que estás aquí no para de llover.
Podemos recordar también los adverbios vistos en la lección 17:
avui / demà / ahir / aviat / tard / al matí / a mitjanit.
Y apuntemos:
ara : Ara surten el gegants, Ahora salen los gigantes
adés : Adés hi anirem, Ahora mismo, dentro de poco, iremos.
(2) No ens estarem... hi haurà... El futuro.
Conocemos ya el futuro muy parecido al castellano, veamos hoy su acentuación:
cantaré cantaràs cantarà
cantarem cantareu cantaran

sólo lleva acento en las tres primeras personas del singular.

Pueden intentar declinar el futuro de:
Estar/Perdre/Dormir,
formado siempre de la misma manera: infinitivo + desinencia
con idéntica acentuación :
estaré estaràs estarà
estarem estareu estaran

Algunos verbos irregulares sufren variación, en el radical, nunca en la desinencia:
Anar: ANIRé Venir : VINDRé

(3) La primera, la segona... Los ordénales son:
• Los que tienen forma propria :
Primer tercer
o terç,
segon quart

• Los otros se forman añadiendo «è» al numeral:
sis —> sisè, set —> setè,
¡ cuidado! cinc —> cinquè o quint .

Todos tienen forma femenina y plural:
Primer, primera, primers, primeres.
Cinquè, cinquena, cinquens, cinquenes.

(4) i hi haurà/No se produce, como en castellano la transformación de y en e delante de una i o hi = así se dice :
útil i instructiu (útil e instructivo)
Maria i Isabel (María e Isabel).