Урок 20 | АУДИО

   
  Песня - Dậy Sớm
   
  Простые диалоги
    Диалог 8
    Диалог 9
    Диалог 10
   
 

Tiếng Việt

Русский

Dậy Sớm - Nguyễn Văn Hiên - Tốp Ca

Видео

Вставай рано
Có con chim
nó hót trên cành cao kìa cao
Nó kêu e dậy sớm ,
không chịu tập thể dục
Имеется птица,
она
поёт на ветке высоко вот высоко
Она кричит боится вставать рано
Отказывается тренироваться
гимнастикой
A cùng dậy sớm ,
A tập thể dục
A cùng dậy sớm ,
A tập thể thể dục
Vươn thở
А вместе встаём рано,
А тренируемся физкультуре
А вместе встаём рано,
А тренируемся физкультуре
1 2 3 4 , 2 2 3 4 , 3 2 3 4,
4 2 3 4 ,5 2 3 4 ,6 2 3 4 ,
7 2 3 4, 8 2 3 4
 
   
Có con chim
nó hót trên cành cao kìa cao
Nó kêu e dậy sớm ,
mau chịu tập thể dục
Имеется птица,
она
поёт на ветке высоко вот высоко
Она кричит боится вставать рано
Скорее занимайся гимнастикой
A cùng dậy sớm , A tập thể dục
A cùng dậy sớm , A tập thể thể dục
Vươn thở
 
1 2 3 4 , 2 2 3 4 , 3 2 3 4,
4 2 3 4 ,5 2 3 4 ,6 2 3 4 ,
7 2 3 4, 8 2 3 4
   
Có con chim
nó hót trên cành cao kìa cao
Nó kêu e dậy sớm ,
mau chịu tập thể dục
 
A cùng dậy sớm , A tập thể dục
A cùng dậy sớm , A tập thể thể dục
Vươn thở
 
1 2 3 4 , 2 2 3 4 , 3 2 3 4,
4 2 3 4 ,5 2 3 4 ,6 2 3 4 ,
7 2 3 4, 8 2 3 4
 
   
Có con chim nó hót trên cành cao kìa cao
Nó kêu e dậy sớm ,
mau chịu tập thể dục
 
A cùng dậy sớm , A tập thể dục
A cùng dậy sớm , A tập thể thể dục
Vươn thở
 
1 2 3 4 , 2 2 3 4 , 3 2 3 4,
4 2 3 4 ,5 2 3 4 ,6 2 3 4 ,
7 2 3 4, 8 2 3 4

Диалог 8

Tiếng Việt

Русский

Комментарии
8.1 - 89    
Xin giối thiệu với giáo sư: Пожалуйста, позвольте представить вам учитель:  
đây là anh Jeff, это "брат" Джефф, Джеффа профессору представляют
đang học tiếng Việt ở Đại học Tổng hợp. он /сейчас/ изучает Вьетнамский в университете Общем/обычном. Джефф учится в институте
Còn đây là giáo sư Phạm Ngọc Tuấn, Ещё вот - учитель Phạm Ngọc Tuấn,  
dạy toán ở Đại học Bách khoa. учит "группу" в "институте универсальном" политехнический, универсальный институт
     
Rất hân hạnh được làm quen với giáo sư. Очень почтён возможностью встретиться с учителем (с Вами). это Джефф говорит
     
Chào anh Jeff! Привет, Джефф! это учитель говорит
Anh nói tiếng Việt khá quá! Ты говоришь по-вьетнамски хорошо очень!  
Anh học tiếng Việt bao lâu rồi? Ты учишь Вьетнамский как долго /уже/?  
     
Thưa thầy, Профессор (/ув./ учитель), Thưa giáo sư, - Джефф обращается к учителю
em bắt đầu học tiếng Việt я начал учить Вьетнамский tôi = em
cách đây ba năm. три года назад. "до здесь три года"
     
Anh Jeff chuyên về lịch sử Việt Nam, Джефф специализируется на (занимается, учит) истории Вьетнама.,  
mới sang Hà Nội tháng 11 năm ngoái. вновь прибыл в Ханой в ноябре прошлого года. "месяц 11 год прошлый"
     
Anh học trường nào bên Mỹ? Ты учишься где в/"сторона" США?

trường nào - школа какая

Thưa thầy, em học trường Harvard. /Ув./ учитель, я учусь в /институт/ Гарварде. Thưa giáo sư - профессор
     
8.2    
Chào cô! Привет, девушка!  
Tôi tên là Thành. Меня зовут Тхань. tên - имя
Còn cô có phải là Mary không? "Ты/девушка /не являешься/ Мэри /ли/не/?
Тебя зовут  Мэри, не так ли?
 
     
Vâng. Да.  
     
Tôi đã nghe các bạn tôi nói nhiều về cô. Я слыхал, друзья мои говорили много о тебе ("о девушке"). đã - было, /прошедшее время/
     
Thế à? Правда?  
Họ nói gì về tôi đấy? Они говорили что обо мне /там/?  
     
Họ nói: Говорили -  
cô biết tiếng Việt rất khá, "она знает Вьетнамский очень хорошо",  
đã đi Việt Nam thực tập một năm, приезжала во Вьетнаме практиковаться один год,  
đang làm việc cho một công ty /в процессе/ работает в одной компании/фирме cho - к, в, /давать/
có văn phòng ở Hà Nội, имеющей подразделение в Ханое, văn phòng - контора
sắp bảo vệ luận án tiến sĩ, вскоре защищает диссертацию докторскую,  
sau đó
sẽ sang Việt Nam làm việc.
затем,
/буд.вр./ едет во Вьетнам работать.
 
Và chưa có gia đình. И "не (всё ещё не) имеет семью". не замужем
     
Các bạn anh biết về tôi nhiều quá! Товарищи твои знают обо мне много очень!  

Диалог 9

Tiếng Việt

Русский

Комментарии
9.1 - 101    
Chào các anh các chị! Привет братья и сёстры!  
     
Chào cô! Привет, сестра!  
     
Giờ học hôm nay ai vắng mặt? Кто сегодня отсутствует? Класс учебный сегодня кто отсутствует?
     
Thưa cô, anh George không đi học. Учитель, Джордж не пришёл на учёбу.  
Anh ấy ốm đã hai ngày rồi. Он болен /было/ два дня уже.  
     
Lần trước Прошлый раз ("раз перед"),  
tôi giao về nhà những bài tập nào? я задавала домашнее /номер/ задание какое? bài tập  - упражнение
     
Thưa cô, hai bài tập cuối cùng Учитель, два упражнения последних  
của bài 10 задания (раздела, карточки) 10 của - /of/, принадлежность
và bài tập đầu tiên của bài 11. и упражнение первое карточки/раздела 11.  
     
Bây giờ các anh các chị Сейчас, братья сёстры  
hãy mở sách, откройте-ка книги, /императив/ открыть книга
trang 40, làm hai bài tập cuối cùng страница 40, делайте два упражнения  последних  
của bài 10. карточки (урока) 10.  
Ai làm bài tập này rồi,
giơ tay lên!
Кто сделал/делает упражнение это /уже/, поднимите руку. giơ tay lên - тянуть руку поднимать
Tốt lắm, mời anh Jeff Очень хорошо, прошу/зову Джефф,  
lên bảng làm bài tập này. иди/"поднимись" к доске, делай упражнение это/то.  
     
9.2 0:33  
Bây giờ tôi trả bài kiểm tra. Сейчас, я возвращаю "карточка проверки". Возвращаюсь к опросу (bài kiểm tra - опрос).
     
Chị Mary ôn bài cũ tốt, Мария, повтори/прочти урок/раздел прежний /сделай/,  
làm đúng, không có lỗi. делай правильно, без ошибок.  
     
Bài của anh John có ba lỗi ngữ pháp. Урок/карточка Джона, имеются три ошибки грамматические.  
     
Còn bài này của ai,
không có tên?
Эта карточка чья, без имени?  
     
Thưa thầy, bài của em. Профессор, карточка моя.  
     
Anh làm bài chưa tốt,
có nhiều lỗi.
Ты сделал урок/статью не правильно, изобилует ошибками. có nhiều - имеет много
Lần sau đừng quên ghi tên. В следующий раз, не забудь подписать (написать имя). Lần sau - раз следующий
     
9.3 0:55  
Các anh các chị Братья и сёстры  
dã làm xong bài tập này chưa? сделали/завершили упражнение это ли/уже? dã làm xong - /было/ делать завершение
     
Thưa cô, chúng em làm xong rồi ạ. Учительница, мы закончили уже, а.  
     
Em chưa làm xong. Я /ещё/ не закончил.  
     
Ai làm xong, sang phòng học tiếng Кто закончил, переходите в "класс звуковой" аудио-класс, аудио-лаборатория
nghe băng ghi âm bài 12. слушайте ленту записи карточка/номер 12. магнитофонная кассета/лента, аудио-запись
Còn anh cứ làm đi nhé! "Ещё, братья" (вы) продолжайте (без перерыва, не прерывайтесь) делать, ОК?  
     
9.4 1:13  
Cậu biết lịch thi chưa? Ты знаешь календарь/расписание экзаменов не/уже?  
     
Biết rồi. Знаю /уже/.  
Môn tiếng Việt thi vào ngày 18 tháng giêng. "Дело" Вьетнамский экзамен - в /дата/ 18-е января.  
     
Còn thời khóa biểu học kỳ hai? А расписание на семестр второй?  
     
Thời khóa biểu học kỳ hai chưa có. Расписание на семестр второй ещё не имею.  

Диалог 10

Tiếng Việt

Русский

Комментарии
10.1 - 117    
Mời vào! Заходи! "Приглашаю внутрь"
     
Chào cậu! Привет тебе!  
Cậu học chăm quá! Ты учишься усердно очень!  
Thứ bảy mà cậu không đi đâu cả. Суббота однако, ты не выходишь (на улицу) /вовсе/. đi đâu - никуда, "идти куда"
     
Chào cậu! Привет тебе!  
Mình đang làm bài tập về nhà. Я делаю задание/упражнение домашнее. về nhà - для дома, "сторона дом"
Sắp xong rồi. Почти закончил.
"Скоро закончу /уже/".
 
Cậu chờ mình mấy phút. Ты подожди меня несколько минут.  
     
Hôm nay cậu có định đi đâu không? Сегодня ты намереваешься пойти куда-то /ли/?  
     
Mình định ra bờ sông tập chạy. Я хотел выйти на берег реки тренироваться бегать.  
     
Còn mình thì định vào khu thể thao Что касается меня, собирался пойти/в "область спортивную" Còn mình thì - ""ещё я так"
của trường института  
chơi quần vợt. поиграть в теннис.  
Cậu có muốn chơi quần vợt Ты хочешь ли поиграть в теннис  
với mình không? со мной ли?  
     
Hay lắm! Прекрасно!  
Mình rất thích đánh quần vợt. Мне очень нравится "бить теннис". играть в теннис
Sau khi tập chạy xong, После/когда тренировку бега закончу,  
mình sẽ я пойду  
vào khu thể thao  в "регион спортивный"  
đánh quần vợt với cậu. поиграть в теннис с тобой.  
     
Tối nay cậu định ăn cơm ở đâu? Этим вечером (вечер этот), ты планируешь поесть где? "кушать рис"
Cậu có định ăn Ты хочешь/намереваешься поесть  
ở nhà ăn ký túc xá không? в столовой общежития ли?  
     
Mình chưa biết. Я ещё не знаю.  
Nếu cậu muốn ăn cơm Việt Nam, Если тебе нравится еда вьетнамская,  
chúng mình có thể đến мы можем пойти/прибыть  
một nhà hàng Việt Nam ăn tối. в /один /ресторан вьетнамский поужинать.  
     
Ăn tối xong, Ужина после,  
về đây đi dạ vũ. /то там/ пойду на ночные танцы.  
     
Tối nay ký túc xá có dạ vũ à? Вечером этим, в общежитии будут "ночные танцы", а?  
     
Ừ. Mình biết cậu nhảy giỏi lắm, Угу. Я знаю, ты танцуешь хорошо очень,  
và rất thích nhảy. и очень любишь танцевать.  
     
Chương trình nghe hấp dẫn đấy! Отличная идея, мне нравится как это звучит. "Программу слышу, привлекательное вот!"
     
10.2 0:52  
Mary ơi! Мэри, привет/эй!  
Mình mới ghi tên Я недавно записался  
đi tập thể dục nhịp điệu. идти тренироваться на аэробику. "гимнастика ритмическая"
     
Ở đâu? Где?  
     
Ở khu thể thao, В спортзале,  
chỗ Mary tập năm ngoái đấy. там ты/Мэри тренировалась в году прошлом /вот/.  
     
Chắc mình cũng phải đi tập lại. Определённо, я также должна пойти позаниматься /прибывать/.  
Bận quá, Некогда, занята очень
nghỉ một thời gian прекратила когда-то, "одно время"
không tập thể thao, не занимаюсь спортом,  
mình hơi béo ra. я немного растолстела.  
     
Mình thấy người Mary vẫn đẹp lắm. Я считаю, ты ("человек Мэри") по-прежнему прекрасна.  
Nhưng mình đồng ý với Mary: Однако, я согласен с тобой.  
phải tranh thủ thời gian надо удосужиться , воспользоваться  временем, улучить момент
tập thể thao. позаниматься спортом.  
     
Và ăn ít thịt И есть "немного"/меньше мясо т.е. поменьше мяса
hay các món nhiều mỡ, /также/ все блюда "большой жир", и блюд жирных
nên ăn nhiều rau, есть (надо кушать) больше овощей,  
hoa quả. фруктов.  
     
10.3 1:20  
Sao hôm nay cậu đi học sớm thế? Почему сегодня ты идёшь учится рано так?  
     
Mình đi bộ đến lớp. Я иду пешком в класс. đến - прибывать
     
Xe đạp cậu dâu? Велосипед твой где?  
     
Xe đạp mình hỏng, Велосипед мой сломался,  
chưa có thì giờ chữa. ещё не было времени починить.  
     
Sao cậu không đi xe buýt của trường? Почему ты не поедешь на автобусе /школы/? của trường - /принадлежность/ места/школы
     
Không tiện, Неудобно,  
biến xe buýt xa lớp mình lắm. остановка автобуса далеко от класса моего очень.  
     
10.4 1:36  
Cậu đi đâu đấy? Ты идёшь куда?  
     
Mình đi tắm. Я иду мыться (в душ).  
     
Thế thì cậu phải mang theo Тогда, ты должен захватить (взять с собой)  
chìa khóa phòng. ключ комнаты.  
Mình đi thư viện bây giờ đây. Я иду в библиотеку сейчас /здесь/.  
     
Cám ơn cậu đã cho mình biết, Спасибо, что ты сообщил мне. /прош.вр./ дал мне знать
nếu không mình phải gọi cảnh sát иначе, я должен [был бы] звать полицию  
mở cửa cho mình чтобы открыть дверь мне cho mình = давать мне
như lần trước. если [бы] пришёл раньше [тебя]. trước - до, прежде