lib.mlm.ru | Türkçe
  Турецкий язык | АУДИО
  TRS 08/03 - 08/05

08.03  

Bu bir kare.

Это - квадрат.

Bu kareye benziyor,
ama değil.

Это квадрату подобно (как квадрат выглядит),
однако не является (квадратом).

Bu bir üçgen.

Это - треугольник.

Bu üçgene benziyor,
ama değil.

Это на треугольник похоже,
однако не является.

Bu insanlar kadın.

Эти люди - женщины.

Bu insanlar kadına benziyor,
ama değiller.
Onlar manken.

Эти люди как женщины выглядят,
однако (ими) не являются.
Они - манекены.

Bu insanlar astronot.

Эти люди - космонавты.

Bu insanlar astronata benziyor,
ama değiller.

Эти люди как космонавты выглядят,
однако (ими) не являются.

Bu şekillerin hepsi daire.

Эти фигуры все - круги.

Bu şekillerin hepsi üçgen.

Эти фигуры все - треугольники.

Bu şekillerden üçü daire,
biri üçgen.

Этих фигур среди, три - круги,
одна - треугольник.

Bu şekillerin ikisi kırmızı,
ikisi mavi.

Этих фигур среди, две - красные,
две - синие.

Siyah daire, sağ üst köşede.

Чёрный круг в правом верхнем углу.

Siyah daire sol üst köşede.

Чёрный круг в левом верхнем углу.

Siyah üçgen sağ alt köşede.

Чёрный треугольник справа снизу.

Siyah üçgen sol alt köşede.

Чёрный треугольник слева снизу.

Dairelerin birkaçı siyah.

Кругов среди, некоторые - чёрные.

Dairelerin hemen hemen hepsi sarı,
ama bir tanesi siyah.

Кругов среди, почти все из них - жёлтые,
однако, один /шт./ - чёрный.

Birkaç üçgen siyah.

Несколько треугольников - чёрные.

Üçgenlerin hemen hemen hepsi sarı,
ama bir tanesi siyah.

Почти все треугольники жёлтые,
однако, один - чёрный.

Hemen hemen bütün daireler sarı.

Почти все круги жёлтые.

Hemen hemen bütün daireler siyah.

Почти все круги чёрные.

Bütün üçgenler sarı.

Все треугольники жёлтые.

Hemen hemen bütün üçgenler sarı.

Почти все треугольники жёлтые.

Hemen hemen bütün daireler siyah.

Почти все круги чёрные.

Hemen hemen bütün daireler sarı.

Почти все круги жёлтые.

Bir daire mavi,
diğerleri kırmızı.

Один круг синий,
остальные - красные.

Yalnız bir daire kırmızı.

Только один круг синий.

Hemen hemen bütün daireler sarı,
yalnız ikisi mavi.

Почти все круги жёлтые,
только два синих (круга).

Bir daire siyah, diğerleri sarı.

Один круг чёрный, остальные - жёлтые.

Dairelerin çoğu siyah, biri yeşil.

Большинство кругов - чёрные, один - зелёный.

Dairelerin çoğu kırmızı, bazısı da yeşil.

Большинство кругов - красные, некоторые же - зелёные.

Mavi daireler büyük, kırmızılar küçük.

Синие круги большие, красные - маленькие.

Kırmızı daireler büyük, maviler küçük.

Красные круги большие, синие - маленькие.

Üçgenler dairelerin üstünde.

Треугольники, кругов сверху (расположены выше кругов).

Daireler üçgenlerin önünde.

Круги, треугольников спереди (на переднем плане).

Siyah karelerin çoğu büyük,
bütün beyazlar küçük.

Большинство чёрных квадратов большие,
все белые - маленькие.

Bütün siyah kareler büyük,
beyazların çoğu küçük.

Все чёрные квадраты большие,
белых большинство - маленькие.

Bazı büyük üçgenler yeşil,
bütün küçük üçgenler gri.

Несколько больших треугольников зелёные,
все маленькие треугольники - серые.

Bütün büyük üçgenler yeşil,
bazı küçük üçgenler gri.

Все большие треугольники зелёные,
некоторые маленькие треугольники - серые.

08.04  

Satürn

Сатурн

Afrika

Африка

kadın

Женщина

Çin

Китай

Bu gezegenin adı Satürn’dür.

Этой планеты название - Сатурн /быть/.

Bu insan bir kadındır.

Этот человек - женщина.

Bu ülkenin adı Çin’dir.

Этой страны название - Китай.

Bu kıtanın adı Afrika’dır.

Этот континент называется - Африка.

gezegen

Планета.

insan

Человек.

ülke

Страна.

kıta

Континент.

Bu gezegen Satürn.

Эта планета - Сатурн.

Bu insan bir kız.

Этот ребёнок - девочка.

Kırmızı boyalı ülke İngiltere.

Красным окрашенная страна - Англия.

Bu kıta Kuzey Amerika.

Этот континент - Северная Америка.

Bu kıta Asya.

Этот континент - Азия.

Bu kıta Afrika.

Этот континент - Африка.

Bu kıta Güney Amerika.

Этот континент - Южная Америка.

Bu kıta Avrupa.

Этот континент - Европа.

Brezilya bu haritada
kırmızı boyalı olan ülke.

Бразилия, этой карте на,
красным окрашенная /быть/ страна.

Arjantin bu haritada kırmızı boyalı olan ülke.

Аргентина, на этой карте, красным окрашенная страна.

Şili bu haritada kırmızı boyalı olan ülke.

Чили, на этой карте, красным окрашенная страна.

Venezuela bu haritada kırmızı boyalı olan ülke.

Венесуэла, на этой карте, красным окрашенная страна.

Amerika Birleşik Devletleri bu haritada kırmızı boyalı.

США, на этой карте красным окрашена.

Kanada bu haritada kırmızı boyalı.

Канада, на этой карте красным окрашена.

Meksika bu haritada kırmızı boyalı.

Мексика, на этой карте красным окрашена.

Japonya bu haritada kırmızı boyalı.

Япония, на этой карте красным окрашена.

Nijerya bu haritada kırmızı boyalı olan ülke.

Нигерия, на этой карте, красным окрашенная быть страна.

Mısır bu haritada kırmızı boyalı olan ülke.

Египет, на этой карте, красным окрашенная страна.

Cezayir bu haritada kırmızı boyalı olan ülke.

Алжир, на этой карте, красным окрашенная страна.

Tanzanya bu haritada kırmızı boyalı olan ülke.

Танзания, на этой карте, красным окрашенная страна.

Almanya Avrupa'da.
Bu haritada kırmızı boyalı.

Германия - в Европе.
На этой карте, красным окрашена.

İtalya Avrupa'da.
Bu haritada kırmızı boyalı.

Италия - в Европе.
На этой карте, красным окрашена.

Hindistan Asya'da.
Bu haritada kırmızı boyalı.

Индия - в Азии.
На этой карте, красным окрашена.

Vietnam Asya'da.
Bu haritada kırmızı boyalı.

Вьетнам - в Азии.
На этой карте, красным окрашена.

Asya'da bir ülke olan Çin,
bu haritada kırmızı boyalı.

"В Азии одна страна /быть/ Китай,
на этой карте красным окрашенная."
Китай - на этой карте красным окрашенная,
азиатская страна.

Asya'da bir ülke olan Kore,
bu haritada kırmızı boyalı.

Корея,
на этой карте, красным окрашенная, азиатская страна.

Avrupa'da bir ülke olan İspanya,
bu haritada kırmızı boyalı.

Испания,
на этой карте, красным окрашенная, европейская страна.

Rusya bu haritada kırmızı boyalı.
Rusya Avrupa ve Asya'dadır.

Россия на этой карте, красным окрашена.
Россия - в Европе и Азии /есть/.

08.05  

Arabalar sokakta gidiyor.

Машины, по улице едут.

Arabalar sokakta park edilmiş.

Машины, на улице припаркованы.

İnsanlar kaldırımda duruyor.

Люди, на тротуаре стоят.

İnsanlar kaldırımda yürüyor.

Люди, по тротуару идут.

Araba sokakta.

Машина на дороге.

Araba karayolunda.

Машина на шоссе.

Köprü karayolunun üstünden geçiyor.

Мост, над шоссе /поверх/ проходит/пересекает.

Köprü suyun üstünden geçiyor.

Мост, реку пересекает.

Yolun üstünde iki köprü kesişiyor.

Над дорогой /сверху/, два моста пересекают.
(Два моста над дорогой.)

Ağaçların arasında giden yolda araba var.

"Деревьев между идущая дорога /на/ - машина /есть/."
Машина на дороге, идущей между деревьями.

Yol eve doğru gidiyor.

Дорога, к дому ведёт.

Yol dağlara doğru gidiyor.

Дорога, к горам ведёт.

İnsanlar rayların üzerinden geçiyor.

"Люди, Ж/Д над пересекают/переходят."
Люди Ж/Д переходят.

İnsanlar rayların kenarında duruyor.

Люди, [c] Ж/Д рядом стоят (сбоку от Ж/Д полотна).

Adam sokakta, karşıya geçiyor.

Мужчина, дорогу, пересекает ("напротив переходит").

Adam sokağın ortasında duruyor.

Мужчина, на дороге посредине стоит.

Hangi insanlar kaldırımda bisiklete biniyor?

Которые люди по тротуару на велосипедах едут?

Hangi insanlar yolda bisiklete biniyor?

Которые люди по дороге на велосипедах едут?

Bazı insanlar ata biniyor.
Onlar kaldırımda ve yolda ata binmiyor.

Несколько людей, на лошадях едут.
Они, по тротуару и по дороге на лошадях не едут
(ни по тротуару, ни по дороге).

Hangi insanlar kaldırımda
ve hiç birşeye binmiyor?

Которые люди на тротуаре,
и вовсе не едут верхом (ни на чём не едут верхом)?

Kuşlar yoldan karşıya geçiyor.

Птицы, тротуар переходят.

Yaya yolu boş.

Тротуар/пешеходная дорожка - пустая

Adam caddeden karşıya bisikletle geçiyor.

Мужчина, по дороге /напротив/ на велосипеде пересекает.
(дорогу пересекает)

Adam caddeden karşıya
tekerlekli iskemlede
geçiyor.

Мужчина, дорогу /напротив/
на инвалидном кресле (колёсный стул)
пересекает.

Kuşlar yaya yolunda yürüyor.

Птицы, по тротуару идут.

O caddede karşıya koşuyor.

Он, по дороге /напротив/ пересекает.

O caddeyi bisikletine binerek geçiyor.

Он, дорогу на велосипеде ехать верхом пересекает.
(через дорогу на велосипеде едет)

O caddeyi tekerlekli iskemlesinde geçecek.

Он, дорогу, на инвалидном кресле, пересекает.

İki binanın arasında geçit var.

Двух зданий между, аллея/переулок /есть/.

Tren yolu caddenin üstünden geçiyor.

Ж/Д, дорогу /поверх/ пересекает.

Otobüs kaldırımda gidiyor.

Автобус, на тротуаре едет.

Otobüs köprünün üstünde gidiyor.

Автобус, по мосту /сверху/ едет.

Adam sokağı fırça ile temizliyor.

Мужчина, улицу метлой /посредством/с/ метёт.

Traktör yolu temizliyor.

Трактор, дорогу чистит.

Adam sokağa çukur kazıyor.

Мужчина, в дороге, яму копает.

Makine sokağa çukur kazıyor.

Трактор/машина, в дороге, яму копает.

Yol bisiklete binen insanlarla dolu.

Дорога, на велосипедах едущими людьми заполнена.

Cadde koşan insanlarla dolu.

Дорога, бегущими людьми заполнена.

Cadde hemen hemen boş.

Дорога почти пуста.

Kaldırım insanlarla dolu.

Тротуар, людьми заполнен.