lib.mlm.ru | Türkçe
  Турецкий язык | АУДИО
  TRS 07/05 - 07/07

07.05  
Çiçekler beyaz. Цветы белые.
Çiçekler kırmızı. Цветы красные.
Çiçekler sarı. Цветы жёлтые.
Çiçekler mavi. Цветы синие.
Çiçeklerin hepsi beyaz. "Цветов среди, все белые."
Çiçeklerin hepsi kırmızı. Все цветы красные.
Çiçeklerin hepsi sarı. Все цветы жёлтые.
Çiçeklerin hepsi mavi. Все цветы синие.
Çiçeklerin bazıları beyaz. Некоторые цветы белые
Çiçeklerin bazıları mavi. Некоторые цветы синие.
Tabakların bazıları sarı. Некоторые тарелки жёлтые.
İnsanların bazıları şapka giyiyor. Некоторые люди шляпу носят.
Bazı çiçekler sarı,
bazıları beyaz.
Некоторые цветы жёлтые,
некоторые белые.
Bazı çiçekler sarı,
bazıları mavi.
Некоторые цветы жёлтые,
некоторые синие.
Bazı elmalar kırmızı,
bazıları yeşil.
Некоторые яблоки зелёные,
некоторые красные.
Bazı insanlar kadın,
bazıları erkek.
Некоторые люди - женщины/"женщина",
некоторые - "мужчина".
İnsanların çoğu sarı şapka giyiyor,
ama bir kişi giymiyor.
Большинство людей жёлтую шляпу носят,
однако одна персона не носит.
Çiçeklerin çoğu beyaz,
ama bazıları sarı.
Большинство цветов белые,
однако некоторые жёлтые.
Çiçeğin çoğu kırmızı,
ama bir kısmı siyah.
Большая часть цветка красная,
однако одна часть - чёрная.
Çiçeğin çoğu kırmızı,
ama bir kısmı sarı.
Большая часть цветка красная,
однако одна часть - жёлтая.
Her iki hayvan da at. Оба животных /также/ - лошади.
Her iki çiçek de sarı ve beyaz. Оба цветка /также/ - бело-жёлтые.
Her iki çocuk da kız. Оба ребёнка - девочки.
Her iki kuş da ördek. Обе птицы - утки.
Her iki hayvan da at. Оба животных - лошади.
Hayvanların hiçbiri at değil. "Животных среди, никакое лошадь не есть."
Из этих животных ни одно не является лошадью.
Her iki çocuk da kız. Оба ребёнка - девочки.
Çocukların hiçbiri kız değil. "Детей среди никто девочка не есть."
Ни один ребёнок (из этих) не является девочкой.
Çiçeklerin bazıları kırmızı. Некоторые из цветов - красные.
Çiçeklerin hiçbiri kırmızı değil. "Цветов среди никакой красный не есть."
Никакие цветы (из этих) не красные.
Ördeklerin biri beyaz. Одна (утка) уток среди - белая.
Ördeklerin hiçbiri beyaz değil. "Уток среди никакая белая не есть."
Ни одна из уток не белая.
Bu çiçeklerin bazıları sarı,
diğerleri mavi.
Из этих цветов, некоторые жёлтые,
остальные - синие.
Bu çiçeklerin hepsi sarı. Эти цветы все - жёлтые.
Bu ördeklerin biri beyaz,
diğeri yeşil başlı.
Из этих уток у одной белая,
у другой - зелёная голова.
Bu ördeklerin hepsi siyah başlı. У этих уток, всех, чёрные головы.
Her iki insan da işaret ediyor. Оба человека указывают (пальцем).
Hiç kimse işaret etmiyor. Никто не указывает.
İnsanların biri işaret ediyor,
diğeri etmiyor.
Среди людей, один указывает ("указание делает"),
другой - не делает.
Bu hayvanların biri kuş,
ama diğeri değil.
Среди этих животных, одно - птица,
однако другое - нет.

07.06  
Bu insan bir kadın. Этот человек - женщина.
Bu hayvan bir köpek. Это животное - собака.
Bu insan bir kız. Этот ребёнок - девочка.
Bu hayvan bir at. Это животное - лошадь.
Bu insan çocuk değil. Этот человек - не ребёнок.
Bu hayvan at değil. Это животное - не лошадь.
Bu çocuk oğlan değil. Этот ребёнок - не мальчик.
Bu hayvan köpek değil. Это животное - не собака.
Bu insanlar erkek. Эти люди - мужчины.
Bu insanlar kadın. Эти люди - женщины.
Bu hayvanlar balık. Эти животные - рыбы.
Bu hayvanlar at. Эти животные - лошади.
Bu insanların hiçbiri kadın değil. Этих людей среди, "никто женщина не есть" (нет женщин).
Bu insanların hiçbiri erkek değil. Этих людей среди, мужчин нет.
Bu hayvanların hiçbiri at değil. Этих животных среди, лошадей нет.
Bu hayvanların hiçbiri balık değil. Этих животных среди, рыбы нет.
Bu çocukların hepsi oğlan. Эти дети, все - мальчики.
Bu çocukların hiçbiri oğlan değil. Этих детей среди, ни одного мальчика нет.
Bu hayvanların hepsi inek. Этих животных среди, все - коровы.
Bu hayvanların hiçbiri inek değil. Этих животных среди, ни одной коровы нет.
Bu çocukların hiçbiri kız değil. Этих детей среди, ни одной девочки.
Bu çocukların hepsi kız. Этих детей среди, все - девочки.
Bu hayvanların hiçbiri balık değil. Этих животных среди, ни одной рыбы нет.
Bu hayvanların hepsi balık. Этих животных среди, все - рыбы.
Bu iki kişi süt içiyor. Эти двое людей, молоко пьют.
Bu iki kişi
sütü işaret ediyor.
Эти двое людей,
на молоко указывают.
Bu insanlardan biri,
diğer insanı işaret ediyor.
Этих людей среди, один
на другого человека указывает (пальцем).
Bu iki kişi ata biniyor. Эти двое людей на лошади едут.
Bu insanların her ikisi de süt içiyor. Этих людей среди, оба /же/ молоко пьют.
Bu insanların
her ikisi de sütü işaret ediyor.
Этих людей среди (из этих людей),
оба на молоко указывают.
Bu insanların
yalnız biri işaret ediyor.
Этих людей среди,
только один указывает.
Bu insanların
ikisi de ata biniyor.
Эти двое людей среди,
двое /же/ на лошади едут.
Bu iki insan da süt içmiyor. Эти двое людей /да/ [никто] молоко не пьёт.
Bu insanlardan bir tanesi süt içiyor. Этих людей среди, один /человек/штука/ молоко пьёт.
İki insan da süt içiyor. Двое людей, молоко пьют.
Bir insan portakal suyu içiyor. Один человек апельсиновый сок пьёт.
Kadın süt içiyor,
ama kız içmiyor.
Женщина молоко пьёт,
однако девочка - не пьёт.
Kız süt içiyor,
ama kadın içmiyor.
Девочка молоко пьёт,
однако женщина - не пьёт.
Kadın ve kız,
her ikisi de süt içiyor.
Женщина и девочка,
обе
, молоко пьют.
Birisi içiyor, fakat o süt içmiyor. Некто пьёт, однако он молоко не пьёт.
-> Он пьёт, но не молоко.

07.07  
yeşil daire Зелёный круг.
yeşil dikdörtgen Зелёный прямоугольник.
mavi kare Синий квадрат.
mavi dikdörtgen Синий прямоугольник.
Daire dikdörtgenin önünde. Круг, прямоугольника перед.
(Круг перед прямоугольником.)
Kare üçgenin önünde. Квадрат, треугольника перед.
Daire dikdörtgenin arkasında. Круг, прямоугольника позади.
(Круг за прямоугольником.)
Kare üçgenin arkasında. Квадрат, треугольника позади.
Oğlan ağacın arkasında. Мальчик, дерева позади.
Oğlan ağacın önünde. Мальчик, дерева перед.
Su sütün arkasında. Вода, молока позади.
(Стакан с водой позади стаканом с молоком.)
Su sütün önünde. Вода, молока перед.
Daire yuvarlaktır. Круг - круглый (круглой формы).
Top yuvarlaktır. Мяч круглый.
Kare yuvarlak değildir. Квадрат - не круглый /быть/.
Bu bina yuvarlak değil. Это здание - не круглое.
Bu pencere yuvarlak. Это окно - круглое.
Bu pencere kare. Это окно - квадратное.
Bu saat yuvarlak. Эти часы - круглые.
Bu saat kare. Эти часы - квадратные.
Bu dikdörtgenin etrafında daire var. "Этого прямоугольника вокруг, круг /есть/."
Вокруг прямоугольника - круг описан.
Bu dikdörtgenin etrafında kare var. Этого прямоугольника вокруг, квадрат /есть/.
Mavi çiçeklerin etrafında sarı çiçekler var. Синих цветов вокруг, жёлтые цветы.
Koltuklar masanın etrafında. Кресла - стола вокруг.
Karelerin çoğu
dairenin yanında.
Среди квадратов, большинство
[
от] круга сбоку/рядом (находятся сбоку от круга).
Daire
çoğu karenin üstünde.
Круг,
большинства квадратов над/выше.

Круг над большинством квадратов.

Üçgenlerin çoğu
dikdörtgenin üstünde.
Большинство треугольников
над прямоугольником.
(выше прямоугольника располагаются)
Üçgenlerin çoğu
dikdörtgenin içinde.
Большинство треугольников
внутри
прямоугольника.
(в пределах площади прямоугольника)
Dairelerin çoğu
dikdörtgenin etrafında,
fakat hepsi değil.
Большинство кругов
квадрата вокруг,
однако, все - не есть (не все окружают).
Dairelerin hepsi
dikdörtgenin etrafında.
Все круги ("кругов среди, все"),
прямоугольника вокруг.
Dairelerin çoğu
dikdörtgenin önünde,
fakat hepsi değil.
Большинство кругов,
прямоугольника перед, (перед прямоугольником)
однако, все - не есть.
Dairelerin hepsi
dikdörtgenin önünde.
Все круги
перед прямоугольником.
İnsanların hepsi sarı şapka giyiyor. Все люди, жёлтые шляпы носят.
İnsanların çoğu sarı şapka giyiyor. Большинство людей жёлтые шляпы носят.
İnsanların hepsi beyaz giyiyor. Все люди, белую одежду ("белое") носят.
İnsanların çoğu beyaz giyiyor. Большинство людей белую одежду носят.
Daire karenin önünde. Круг, квадрата перед (на переднем плане).
Daire karenin arkasında. Круг, квадрата позади.
Daire karenin üstünde. Круг, квадрата над/выше (над квадратом).
Daire karenin altında. Круг, квадрата ниже/под.