Премиум-Сайт | Иврит

HEBREW A079 | ИВРИТ A079 | עברית

Песня, Урок | Аудио A079

חנה לסלאו - אורחים לחג Гости на праздник: Песня Guests for the festival
יום טוב לנו, חג שמח
ילדים, נגילה נא
לסוכתנו בא אורח:
День хороший для нас, хорошего праздника
Дети, радуйтесь-ка
В палатку нашу заходи гость
Good day for us, happy holiday
Children, rejoice please
Come int ot our booth, guest:
אתרוג זהוב - ברוך הבא! Лимон золотой - Добро пожаловать Golden citron - Welcome!
יחד את החג נחוג
בלולב, הדס אתרוג
הו, האח, נשמח מאוד
ובמעגל נרקוד.
И вместе с фестивалем празднуем
Пальмы ветвь, мирт лимон
О, брат, доволен очень
И в кругу танцует
Together we celebrate the festival
Palm branch, myrtle lemon
Oh, brother, will be very pleased
And dances in a circle .
יום טוב לנו, חג שמח
ילדים, נגילה נא
לסוכתנו בא אורח:
   
לולב ירוק - ברוך הבא! Зелёная пальмовая ветвь  - Добро пожаловать Green Palm branch - Welcome!
יחד את החג נחוג ...    
יום טוב לנו, חג שמח
ילדים, נגילה נא
לסוכתנו בא אורח:
   
הדס ריחן - ברוך הבא! Мирт базилик - Добро пожаловать Myrtle Basil - Welcome!
יחד את החג נחוג ...    
ועתה, כולנו יחד
ילדים, נגילה נא
נקבל פני אורחת:
בת הנחל - ערבה!
А сейчас, все мы вместе
Дети, радуйтесь-ка
Мы обращаемся к гостям
Ручеёк - ива
Now, all together
Children, rejoice please
We face the guests:
Stream - Willow!
יחד את החג נחוג...    

51

שיעור שבעים ותשע (79) Урок 79 SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME LEÇON
  מוכן לאולימפיאדה Готов для олимпиады Prêt pour les Olympiades
1 אני צריך להיות אמיץ ולא לפחד ... Я должен быть храбрым и не бояться... Je dois être courageux et ne pas avoir peur ...
  אולי לעצום את העיניים?
כך לא אראה את המים העמוקים ...
Может быть, закрыть глаза?
Так, не увижу воду глубокую...
(Fermer peut-être les yeux)?
Ainsi, je ne verrai pas l'eau profonde ...
2 פתח את העינים!
תראה איך אתה שוחה יפה!
Открой глаза!
Смотри, как ты плывешь хорошо!
"Ouvre les yeux!
Regarde comme tu nages bien!
3 ראית איך התקדמת?
אתה כבר מגיע לסוף הברכה.
Видел, как ты перемещаешься?
Ты уже достиг края бассейна.
As-tu vu comme tu as avancé?
Tu arrives déjà au bout de la piscine.
4 עכשיו עשה חצי־סיבוב ...
התקדם קצת ... יופי!
Сейчас, сделай "полу-круг" (разворот)...
Перемещайся понемногу... Красота!
Maintenant, fais demi-tour ...
Avance un peu ... Très bien! (joli).
5 אחת שתים ...
נשימה עמוקה ... סוב!"
Один два...
Дыши ("дыхание") глубоко... Хорошо!
Un, deux ...
Prends une inspiration profonde ... Bien!"
6 יוסי לא מאמין למראה עיניו! Йоси не верит "виду глаз" (глазам)! Yossi n'en croit pas ses yeux!
  כבר שחה לכל ארך (1) הברכה
ולא רק לרחב (2),
כמו הקטנים.
Уже проплыл через всю длину бассейна
и не только ширину,
как маленькие (дети).
Il a déjà parcouru toute la longueur (masc.) de la piscine en nageant
et non pas seulement la largeur (masc.)
comme les petits.
7 אם יספר את זה לחברים,
הם ממש לא יאמינו לו;
Если расскажет друзьям,
они вправду не поверят ему.
S'il racontait (raconte) cela aux copains
ils ne le croiraient vraiment pas;
  ״יוסי הפחדן יודע לשחות״? Йоси, трусливый, умеет плавать? "Yossi, le peureux, sait nager?"
8 ״... הי, זה לא זמן לחלום עכשיו! Эй, это не время для грёз сейчас! "... Hé, ce n'est pas (le) moment de rêver maintenant!
9 נשום עמוק!
הסתכל קדימה!
Дыхание глубоко!
Смотри/Обращён вперёд!
Respire profondément!
Regarde en avant!
10 חשוב על התנועות!
חשוב מאוד הקצב ...
Думай (Важны) о движениях!
Важен очень ритм...
Pense aux mouvements!
Très important le rythme ...
11 בקרוב תהיה מוכן
להשתתף במשחקי האולימפיאדה,
נכון?״
Вскоре, будешь ты готов
участвовать в состязаниях олимпиады
(Олимпийских Играх), верно?
Bientôt, tu seras prêt
à participer aux Jeux Olympiques,
[pas] vrai?"
12 (לא) להאמין למראה עיניו -
לעצום את העיניים.
Не верить "для видение" глаз (свои глазам).
Закрыть глаза.
(Ne pas en) croire ses yeux (la vue) -
fermer les yeux -
13 לנשום עמוק -
להסתכל קדימה.
Дышать глубоко.
Смотреть вперёд.
Respirer profondément -
regarder en avant.
       
  תרגיל: כתוב אח השאלות המתאימות: Упражнение/практика
Напиши подходящие вопросы
EXERCICE
Mettez les questions correspondantes
:
1 הוא רוצה לעצום את העיניים. Он хочет закрыть глаза. Il veut fermer les yeux.
2 הוא צריך לעשות חצי־סיבוב. Он должен сделать полукруг (разворот). Il doit faire un demi-tour.
3 הוא אומר לו להתקדם
ולנשום עמוק.
Он говорит ему /продвигаться вперёд/
и дышать глубоко.
Il lui dit d'avancer un peu
et de prendre une profonde inspiration.
4 הם לא יאמינו לו כי הוא פחדן. Они не поверят ему, т.к. он трусливый. Ils ne le croiraient pas parce que Yossi est peureux.
5 לא, הוא עדיין לא מוכן. Нет, он ещё не готов. Non, il n'est pas encore prêt.
       
  שאלות Вопросы  
1 מה רוצה יוסי לעשות? Что хочет Йоси сделать? - Que veut faire Yossi?
2 מה הוא צריך לעשות? Что он должен сделать? - Que doit-il faire?
3 מה אומר לו המציל? Что говорит ему "спасатель" (учитель плавания)? - Que lui dit le maître-nageur?
4 למה החברים לא יאמינו לו? Отчего друзья не поверят ему? - Pourquoi les copains de Yossi ne le croiraient-ils pas?
5 האם יוסי מוכן באמת להשתתף
במשחקי האולימפיאדה?
/Ли/ Йоси готов вправду участвовать
в Олимпийских Играх?
- Yossi est-il vraiment prêt à participer
aux Jeux Olympiques?
      p53 (80)