Языки :: Каталан
Аудио
 
 
   

     
148 Lliçó 60 (seixanta) Lección 60
  Fins a la guerra dels Segadors. Hasta la guerra de los Segadores
     
1 Mort sense descendència el rei Martí I l'Humà, la corona de la confederació catalano-aragonesa passà a una dinastia castellana, els Trastàmares. Al cap d'una llarga reunió celebrada a Casp els compromissaris dels tres regnes elegiren rei En Ferran I. Muerto sin descendencia el rey Martín I el Humano, la corona de la confederación catalano-aragonesa pasó a una dinastía castellana, los Trastámaras. Al cabo de una larga reunión celebrada en Caspe los compromisarios de los tres reinos eligieron rey a Fernando I.
2 Aquest s'enfrontà aviat amb el braç de la noblesa que volia que respectés les lleis del Principat. Els consellers, magistrats municipals que presidien el Consell de Cent (1), govern de la ciutat de Barcelona, també resistiren (2) a les temptatives de castellanització i al nou centralisme monàrquic. Éste afrontó pronto al brazo de la nobleza que quería que respetara las leyes del Principado. Los consejeros, magistrados municipales que presidían el Consejo de Ciento, gobierno de la ciudad de Barcelona, también resistieron las tentativas de castellanización y el nuevo centralismo monárquico.
3 A Catalunya no era tot pa i mel! El Principat conegué greus problemes socials. A Barcelona regnà un clima de violència quan s'hi oposaren dues faccions rivals. D'una banda la Biga, facció oligàrquica que governava la ciutat des del segle XIII, de l'altra la Busca formada per la petita burgesia, mercaders, artistes i menestrals. En Cataluña todo no era fácil. El Principado conoció graves problemas sociales. En Barcelona reinó un clima de violencia cuando se opusieron dos facciones rivales. Por una parte la Biga, facción oligárquica que regía la ciudad desde el siglo XIII, por otra la Busca formada por la pequeña burguesía, mercaderes, artistas y artesanos.
4 Si aquesta pogué elegir un conseller a partir del 1455, el triomf no durà gaire. De bell nou triomfà la gent poderosa, nobles, cavallers i grans comerciants. Havia fracassat el primer intent de democratitzar el govern de la Ciutat Comtal. Si ésta pudo elegir un consejero a partir del año 1455, el triunfo no fue duradero. De nuevo triunfaron los poderosos, nobles, caballeros y grandes comerciantes. Había fracasado el primer intento de democratizar el gobierno de la Ciudad Contal.
5 Coneguérem també altres violències : la institució de la Inquisició a Barcelona contra la qual protestaren en va els consellers i anys més tard el decret que decidia l'expulsió dels jueus, els sefardites, que tant havien contribuit al desenvolupament econòmic i científic de les terres catalanes : dues tragèdies imposades en nom de la unitat política i religiosa. Conocimos también otras violencias : la institución de la Inquisición en Barcelona contra la cual protestaron en vano los consejeros y años más tarde el decreto que decidía la expulsión de los judíos, los sefarditas, que tanto habían contribuido al desarrollo económico y científico de las tierras catalanas : dos tragedias impuestas en nombre de la unidad política y religiosa.
6 Però també hi hagué progressos. A l'edat mitjana la majoria dels camperols formava el que s'anomenava «pagesos de remença» : treballaven la terra d'un senyor i, si volien ser lliures, havien de pagar-li un rescat. Com que no ho podien fer per manca de diners vivien gairebé tota la vida sotmesos als « mals usos», lleis injustes que els ofegaven i aixafaven. Pero también hubo progresos. Durante la Edad Media la mayor parte de los campesinos formaba lo que se llamó «pagesos de remença» : trabajaban la tierra de un señor y, si querían ser libres, tenían que pagarle un rescate. Como no lo podían hacer por falta de dinero vivían casi toda la vida sometidos a los « malos usos» leyes injustas que los ahogaban y agobiaban.
7 Ferran II el Catòlic sapigué resoldre aquell dolorós problema donant als camperols la llibertat d'abandonar la terra i traslladar-se de lloc quan ho volguessin. Amb la «unitat» de les Espanyes el rei vivia lluny dels seus regnes. Designà doncs un representant personal, el virrei. La seva autoritat continuava essent limitada per les Constitucions de Catalunya sempre vigents. Fernando II el Católico supo resolver aquel doloroso problema dando a los campesinos la libertad de abandonar la tierra y trasladarse a otro lugar cuando lo quisieran. Con la « unidad » de las Españas el rey vivía lejos de sus reinos. Nombró pues un representante personal, el virrey. Su autoridad seguía siendo limitada por las Constituciones de Cataluña siempre vigentes.
8 Però es féu cada vegada més forta la tendència a unificar entre les mans del rei tots els instruments del poder. Quan pujà al tron En Carles I d'Espanya hagué de lluitar contra les Germanies de València, aixecament dels menestrals que volien crear un organisme de govern més democràtic a la manera de les repúbliques italianes. Pero cada vez se hizo más fuerte la tendencia a unificar entre las manos del rey todos los instrumentos del poder. Cuando subió al trono Carlos I de España tuvo que luchar contra las Germanías de Valencia, alzamiento de los artesanos que querían crear un organismo de gobierno más democrático al estilo de las repúblicas italianas.
9 A les illes s'havien revoltat els «agermanats» mallorquins. Recordem també les « Comunitats» a Castella. Totes aquelles temptatives foren ofegades i negades en sang. Fou llavors el triomf del centralisme i la instal·lació de la burocràcia que a poc a poc anava a ofegar tots els regnes espanyols. En las islas se habían sublevado los « agermanats» mallorquines. Recordemos también las Comunidades en Castilla.
Todas aquellas tentativas fueron ahogadas y anegadas en sangre. Entonces fue el triunfo del centralismo y la instalación de la burocracia que poco a poco iba a ahogar todos los reinos españoles.
10 Acostumats a resoldre els assumptes catalans per ells mateixos, els catalans s'exasperaren d'aquell absolutisme tan allunyat de la tradició pactista. De l'època de Felip II ençà el comerç, la indústria i l'agricultura anaren empitjorant. Malgrat la victòria de Lepant Catalunya perdé el paper important que havia tingut al Mediterrani. Acostumbrados a resolver los asuntos catalanes por sí mismos, los catalanes se exasperaron de aquel absolutismo tan alejado de la tradición pactista. Desde la época de Felipe II el comercio, la industria y la agricultura fueron empeorando. A pesar de la victoria de Lepanto Cataluña perdió el papel importante que había tenido en el Mediterráneo.
11 Mentrestant Catalunya entrà en un període de decadència. Els bandolers foren un flagell tan greu com la pesta negra de la edat mitjana. Tanmateix el poble els protegí sovint perquè robaven els rics o els diners recaptats a Catalunya pel poder central. Mientras tanto entró Cataluña en un período de decadencia. Los bandoleros fueron una plaga tan grave como la peste negra de la Edad Media. Sin embargo muchas veces los protegió el pueblo porque robaba a los ricos o el dinero recaudado en Cataluña por el poder central.
12 Per a lluitar contra el bandolerisme calia un cos d'exèrcit ben armat. Al mateix temps s'havia de vigilar la frontera del nord, a Salses, que l'enemic amenaçava. El manteniment de les tropes fou sempre motiu d'oposicions entre el rei i les autoritats catalanes. Para luchar contra el bandolerismo hacía falta un cuerpo de ejército bien armado. Al mismo tiempo era preciso vigilar la frontera del norte, en Salses, amenazada por el enemigo. El mantenimiento de las tropas fue siempre motivo de oposiciones entre el rey y las autoridades catalanas.
13 Al principi del segle XVII una altra decisió afectà greument València i el Principat: l'expulsió dels moriscs. Fou un altre cop més contra l'economia dels països catalans on eren prou nombrosos. A principios del siglo XVII otra decisión afectó gravemente a Valencia y al Principado : la expulsión de los moriscos. Fue otro golpe más dado a la economía de los países catalanes donde eran bastante numerosos.
14 Quan esclatà la guerra amb França el 1635 tropes castellanes entraren a Catalunya camí de la frontera. Encara hi eren el 1640 després de la recuperació de Salses.
L'allotjament obligatori dels soldats, els estralls que causaren, robatoris, violències, incendis d'esglésies suscitaren l'alçament del poble del camp contra els terços.
Al estallar la guerra con Francia en 1635 las tropas castellanas entraron en Cataluña camino de la frontera. Seguían estando allí en 1640 después de la recuperación de Salses.
El alojamiento obligatorio de los soldados, los estragos que causaron, robos, violencias, incendios de iglesias provocaron el alzamiento del pueblo del campo contra los tercios.
15 Un incident provocà a Barcelona un avalot i segadors reunits a la ciutat per llogar-se per a la sega cremaren i saquejaren cases de funcionaris reials. Fou mort el mateix virrei. Era el començ d'un alçament general a tot el Principat contra els soldats, els funcionaris i també contra la propietat senyorial. Aquella guerra contra el rei Felip IV és coneguda sota el nom de guerra dels Segadors (3).

Un incidente originó en Barcelona un motín y segadores reunidos en la ciudad para ajustarse para la siega incendiaron y saquearon casas de funcionarios reales. Fue muerto el mismo virrey. Era el comienzo de un alzamiento general en todo el Principado contra los soldados, los funcionarios y también contra la propiedad señorial. Aquella guerra contra el rey Felipe IV es conocida con el nombre de guerra de los Segadores.

16 La Generalitat presidida per Pau Claris hagué de cercar ajuda militar a França car era imminent la invasió castellana. Un pacte d'ajuda fou signat i al gener de 1641 es proclamà la república catalana sota la protecció francesa. Les tropes franceses cometeren els mateixos abusos i excessos. Al cap de deu anys de situació confusa les tropes del rei Felip reconqueriren Barcelona. El rei tingué la sensatesa de deixar als catalans llurs privilegis i constitucions. La Generalidad presidida por Pau Claris tuvo que buscar ayuda militar en Francia porque era inminente la invasión castellana. Firmaron un pacto de ayuda y en enero de 1641 se proclamó la república catalana bajo protección francesa. Las tropas francesas cometieron los mismos abusos y excesos. Al cabo de diez años de situación confusa las tropas del rey Felipe reconquistaron Barcelona. Tuvo éste la sensatez de dejarles a los catalanes sus privilegios y constituciones.

  EJERCICIOS  
1 I. Siendo muy larga la lección el ejercicio de hoy consiste en restituir el texto catalán a partir de la traducción castellana.
2 II. Repaso de las formas verbales en pretérito absoluto.  
3 III. Texto de « Els Segadors» himno nacional de Catalunya.  
  Catalunya triomfant
tornarà a ser rica i plena.
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba.

Bon cop de falç!
Bon cop de falç,
defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Ara és hora, segadors,
ara és hora d'estar alerta.
Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines.

Bon cop de falç!
Bon cop de falç,
defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Que tremoli l'enemic
en veient la nostra ensenya.
Com fem caure espigues d'or
quan convé seguem cadenes.

Bon cop de falç!
Bon cop de falç,
defensors de la terra!
Bon cop de falç!
Cataluña triunfante
volverá a ser rica y colmada.
Atrás esta gente
tan ufana y tan soberbia.

¡ Buena hozada! (Mano a la hoz)
 ¡Buena hozada, (Mano a la hoz)
 defensores de la tierra!
¡ Buena hozada! (Mano a la hoz)

Ya es hora, segadores,
ya es hora de estar alerta.
Para cuando venga otro junio
afilemos bien las herramientas.

¡ Buena hozada! (Mano a la hoz)
¡Buena hozada, (Mano a la hoz)
defensores de la tierra!
¡ Buena hozada! (Mano a la hoz)

Que tiemble el enemigo
al ver nuestra enseña.
Como segamos espigas de oro
cuando conviene segamos cadenas.

¡ Buena hozada! (Mano a la hoz)
¡ Buena hozada, (Mano a la hoz)
defensores de la tierra!
¡ Buena hozada! (Mano a la hoz)

Notas :
(1) Consell de Cent: es la institución del gobierno municipal de Barcelona, creada por Jaime el Conquistador.
Inicialmente lo constituían cien miembros.
(2) resistir. Doble construcción :
resistir als enemics
resistir a la tempestat
y en el sentido de « aguantar», « suportar sense cedir» tiene construcción directa: no puc resistir les impertinències d'aquest home.
(3) también se usa el término de «guerra de separació». 1640-1652.
 
(Picture) Pere el Catòlic perdé la vida davant la ciutat occitana de Muret.