Языки :: Каталан
Аудио
 
 
   

     
128 Lliçó 54 (cinquanta-quatre) Lección 54
  Penes i alegries. Penas y alegrías
  I  
1 « A bateig i esposalles si no t'hi conviden no hi vagis.» « A bautizos y bodas si no te convidan no vayas».
2 No entenc per què dius això. No l'has rebuda la participació de casament? No hi havia, inclosa la cartolina de la invitació ? No entiendo por qué dices esto. ¿No recibiste la participación de boda ? ¿No había incluida la tarjeta de invitación ?
3 No em queixo però no em ve gens de gust d'anar-hi, vet ací (1) Amb els anys que fa que no ens hem vist, ni se'n deuen recordar de (2) nosaltres. No me quejo pero no tengo ganas de ir. ¡ Nada más! Con los años que llevamos sin vernos ni deben acordarse de nosotros.
4 Doncs per què han escrit ? No t'ho miris així, Joan, jo crec que farem bé d'anar-hi, és l'única ocasió de tornar a veure (3) la família. No els neguem el plaer de la nostra companyia. Segur que el murri del meu cosí (4) s'haurà trobat una promesa ben bonica! Entonces ¿ por qué han escrito ? No te lo mires así, Juan, yo creo que haremos bien en ir, es la única oportunidad de volver a ver a toda la familia. No les neguemos el gusto de nuestra compañía. ¡ Seguro que el pillo de mi primo habrá encontrado novia hermosa!
5 Jo només sé que aporta un bon dot i el cosí en sap un niu!
—Bé, no trigarà a venir el teu cunyat, val més que en parleu junts. Podríem fer el viatge en un sol cotxe. La sogra de la Roser també hi va. Els altres (5), crec que vindran d'Alemanya expressament malgrat la malaltia d'un dels nens. Entre uns i altres serem molts convidats! Però no vull anar-hi a contracor.
Yo sólo sé que lleva buena dote y tu primo sabe mucho.
—Bueno, no tardará en venir tu cuñado, más vale que habléis juntos. Podríamos hacer el viaje en un solo coche. Los otros creo que vienen de Alemania por esto a pesar de la enfermedad de uno de los niños. Entre unos y otros ¡ vamos a ser muchos invitados! Pero no quiero ir a regañadientes.
6 Qui fa de padrí als nuvis ?
—El pare de la núvia. Segur que ja saps què els ha regalat ?
—Es clar que sí però... no creguis pas que t'ho diré!
¿ Quién hace de padrino de boda ?
—El padre de la novia. Seguro que ya sabes lo que les ha regalado.
—Claro que sí pero... ¡no creas que te lo voy a decir!
7 Hauríem de sortir el dia abans, no seria tant cansat i ens vagaria (6) de planxar-nos els vestits.
—A on i a quina hora és la cerimònia ?
Tendríamos que salir el día anterior no resultaría tan cansado y tendríamos tiempo para plancharnos los vestidos.
—¿Dónde y a qué hora es la ceremonia ?
8 A l'església del poble no volen anar-hi, han escollit l'ermita, recordes aquella capella romànica que hi ha anant a la Font de l'Hereu? i serà a les dotze.
—Si ve tota la parentela no hi cabrem!

A la iglesia del pueblo no quieren ir, han escogido la ermita, ¿recuerdas aquella capilla románica que hay camino de la fuente del Heredero ? y será a las doce.
—Si viene toda la parentela ¡ no vamos a caber!

9 M'han dit que l'havien decorada amb flors blanques, hortènsies i clavells. La benedicció nupcial la donarà Mossèn Pere (7). Serà una cerimònia molt senzilla. Me han dicho que la habían decorado toda con flores blancas, hortensias y claveles. Mosén Pedro dará la bendición nupcial. Será una ceremonia muy sencilla.
10 De totes formes cal preocupar-se del present. On tenen la llista?
—Això ja ho he resolt. Tot ho volen molt pràctic, tenen mobles nòrdics. Per molts anys, que siguin ben feliços!
De todas maneras hay que ocuparse del regalo. ¿Dónde tienen la lista ?
—Esto ya lo tengo resuelto. Lo quieren todo muy práctico, tienen muebles nórdicos. ¡ Enhorabuena, que sean muy felices!
  II  
11 Ha mort l'oncle Salvador. Acabem de rebre l'esquela mortuòria i el recordatori, també ho duu (8) el diari. Diu que les exèquies són demà a les cinc. Ha muerto nuestro tío Salvador. Acabo de recibir la esquela y el recordatorio, también lo lleva el diario. Dice que las exequias son para mañana a las cinco.
12 El consell de família ha decidit que el dol s'acomiadaria a l'església, després de l'ofici de difunts, no volen gent al cementiri. El consejo de familia ha decidido que el luto se despediría en la iglesia, después del oficio de difuntos, no quieren gente en el cementerio.
13 Posaran el fèretre al nínxol de la família. La seva darrera voluntat fou un enterrament senzill sense corones i sense flors. Només vol que li posin la senyera sobre el taüt. Pondrán el féretro en el nicho de la familia. Su última voluntad fue un entierro muy sencillo sin coronas y sin flores. Sólo quiere que le pongan la bandera catalana sobre el ataúd.
14 Tots els seus companys ja han vingut a donar el condol i volen dur la caixa a espatlles, en Sebastià, el seu fill gran presidirà el dol (9). Ya han venido todos sus compañeros a dar el pésame y quieren llevar a hombros la caja. Sebastián, el hijo mayor presidirá el luto.
15 Portarem dol tot l'any i aquesta nit anirem junts a la vetlla. L'oncle fou un home dret, amant de la justícia i de la veritat : en pau descansi! (10) Llevaremos luto todo el año y esta noche iremos al velatorio. Nuestro tío fue un hombre cabal, amante de la justicia y de la verdad : ¡ qué en paz descanse!

  EJERCICIOS  
1 1 Els pares d'en Jaume demanaren la mà de la meva germana (o de ma germana) per al seu fill (o per a llur fill).
2 EI promès li regalà (o li va regalar) unes arracades i un braçalet la mar de bonics.
3 La núvia duia un anell de prometatge molt original amb maragdes.
4 Saps a on van de viatge de nuvis ?
5 La seva promesa li comprà (o li va comprar) un rellotge d'or.
Traducir : 1 Los padres de Jaime pidieron la mano de mi hermana para su hijo.
2 El novio le regaló unos pendientes y un brazalete muy bonitos.
3 La novia llevaba un anillo de noviazgo muy original de esmeraldas.
4 ¿ Sabes adonde salen de viaje de novios ?
5 Su novia le regaló un reloj de oro.
     
2 Traducir al castellano : Necrològica : Salvador Pons i Gallardo vidu en primeres noces de Maria Roig i Molins ha mort a l'edat de 70 anys enfortit amb els sants sagraments de l'Església. Salvador Pons y Gallardo viudo en primeras nupcias de Maria Roig y Molins falleció a los 70 años de edad confortado con los santos sacramentos de la Iglesia.
  Els seus afligits : esposa Maria Dolors, fills Sebastià, Francesc, Jordi i Teresa, néts Montserrat, Núria i Jaume, besnéta Roser, cunyats, nebots i família tota assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen de voler-lo tenir present en llurs oracions.
La cerimònia fúnebre tindrà lloc demà dimecres a les cinc de la tarda a l'església parroquial de Santa Anna i seguidament serà conduït a la seva darrera estada en el cementiri del Nord.
No s'hi invita particularment.
Sus afligidos : esposa... hijos... biznieta... cuñados, sobrinos y familia entera comunican tan sentida pérdida a amigos y conocidos y les ruegan sírvanse tenerle presente en sus oraciones.
Los funerales se celebrarán mañana miércoles a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Ana y seguidamente será conducido a su última morada en el cementerio del norte.
No se invita particularmente.
3 Contestar : 1 Quin dia es diuen els funerals ?
2 Creus que cal enviar flors?
3 Has assabentat la mort de l'oncle als amics ?
4 Es celebrarà missa de difunts ?
5 Hi ha capella ardent ?
1 ¿ Qué día se celebran los funerales ?
2 ¿ Crees que conviene mandar flores ?
3 ¿ Has participado la muerte del tío a nuestros amigos ?
4 ¿ Se celebrará misa de difuntos ?
5 ¿ Hay capilla ardiente?
  Respuestas : 1 Li diuen els funerals dimarts.
2 Crec que cal que enviem una corona.
3 Sí he enviat esqueles a tots els nostres amics i coneguts.
4 No, no hi haurà missa, només una absolta.
5 Sí, a la casa mortuòria i aquesta nit hi ha vetlla.
1 El martes se celebran los funerales.
2 Creo que conviene mandar una corona.
3 Sí, he mandado esquelas a todos nuestros amigos y conocidos.
4 No, no habrá misa sólo un responso.
5 Sí, en la casa mortuoria y esta noche hay velatorio.

Notas :
(1) Vet ací o vet aquí sinónimo de heus ací o heus aquí.
Traduce el castellano he aquí:
heus aquí la invitació/heus-Ia aquí = he aquí la invitación
heus ací el teu cosí/heus-el ací = he aquí a tu primo.
(2) Recordar-se de o acordar-se de corresponde a acordarse de o recordar
t'en recordes de la meva germana ? ¿ te acuerdas de mi hermana ?
mai no es recorda de ningú = nunca se acuerda de nadie.
también existe recordar una cosa, recordar algo.
(3) Tornar a veure es fórmula que indica la reiteración.
Puede usarse también : veure de nou, a veces el verbo admite el prefijo re- como aquí, dicha construcción es más frecuente que en castellano.
Así pues : tornar a veure = veure de nou = reveure.
Noten : A reveure! = ¡ Hasta la vista!
(4) El murri de, la preposición de se usa para enfatizar, para marcar la insistencia, traduce : el tonto de...

(5) Els altres = los demás, los otros.
Altre/altra/altres/altres las dos formas femenina y masculina son idénticas en plural.
Cabe no confundir con demés que traduce además.
Así:
hi anirem i els altres també
Iremos y los otros también
vinc amb el meu germà i demés la meva cosina
Vengo con mi hermano y además mi prima

Atención :
tinc un llibre de més tengo un libro de sobras (me sobra un libro).

(6) Ens vagarà. Verbo vagar-li a algú de... tener tiempo para una cosa.
(7) Mossèn, en castellano Mosén o don, título de respeto hoy sólo usado para los miembros del clero : Mossèn Verdaguer.
(8) Verbo Dur (llevar)
Recuerden su flexión en presente de indicativo : duc/duus o dus/duu o du...
(9) Dol puede ser sustantivo :
anar vestit de dol ir de luto
acomiadar-se el dol despedirse el luto.

Dol puede ser también la tercera persona del singular del verbo Doldre en presente de indicativo, y significa quejarse de/o doler en sentido figurado.
es dol del cap se queja de la cabeza
li dol de no venir le duele no venir
(10) En pau descansi = que en paz descanse.
Otra fórmula : Que al cel sia! ¡ Qué esté en gloria!