Языки :: Каталан
Аудио
 
 
   

     
124 Lliçó 53 (cinquanta-tres) Lección 53
  Regaleu llibres! ¡Regalen libros!
     
1 Encara vols fer més compres ?
—Voldria regalar un bon llibre al meu pare. Això no és cap problema però no puc fer-ho a corre-cuita (l) coneixes les seves recerques devers la cultura catalana i el seu vincle idiomàtic (2).
Aún quieres hacer más compras ?
—Quisiera regalar un buen libro a mi padre. Eso no es ningún problema pero no puedo hacerlo con prisas, conoces sus investigaciones acerca de la cultura catalana y sus relaciones idiomáticas.
2 Vols dir que voldries regalar-li quelcom que il·lustrés la vitalitat editorial actual ensems amb (3) la riquesa passada? ¿Quieres decir que quisieras regalarle algo que ilustrara al mismo tiempo la vitalidad editorial actual y la riqueza pasada ?
3 De l'activitat actual ja n'està prou assabentat, es passa la vida llegint llibres o articles de crítica, millor fóra (4) alguna edició exhaurida. De la actividad actual ya está bastante al corriente, se pasa la vida leyendo libros o artículos de crítica, mejor sería alguna edición agotada.
4 Per què no vas a veure qualsevol llibreter de vell, àdhuc tenen catàlegs i almenys coneixen tota la bibliografia. ¿ Por qué no vas a ver cualquier librero de lance ? hasta tienen catálogos y por lo menos conocen toda la bibliografía.
5 Segur que no trobaré el que cerco als quioscos de la Rambla. Podríem anar a donar una ullada (5) a les llibreries del barri de la Catedral. Claro que no encontraré lo que busco en los quioscos de la Rambla. Podríamos ir a dar una ojeada a las librerías del barrio de la catedral.
6 Caldria algun volum que fés goig i no depares els prestatges de la seva biblioteca, li abelleix (6) tant de reunir llibres bons i bells alhora. Convendría algún volumen de buen aspecto que no deparara la estantería de su biblioteca, le gusta tanto reunir libros buenos y bellos al mismo tiempo.
7 Puc passar-me anys i panys regirant aquest munt de llibres vells. Sempre es pot fer una troballa. Puedo estarme años revolviendo este montón de libros viejos. Siempre se puede hacer algún hallazgo.
8 Cada vegada esdevé més difícil. Em sembla que avui són llibreries molt concorregudes, amb tot s'ho paga d'intentar-ho! Cada vez resulta más difícil. Me parece que hoy día son librerías muy concurridas; a pesar de todo merece intentarse.
9 El llibreter :
—Podeu donar un cop d'ull si voleu. No falten llibres! Li interesaría al seu pare una edició en paper de fil, numerada de les « Converses filològiques » d'en Pompeu Fabra ? N'hi hagueren pocs exemplars i és molt reeixida.
El librero :
—Pueden dar una ojeada si quieren. ¡ No faltan libros! Le interesaría a su padre una edición en papel de hilo numerada de las « Conversaciones filológicas » de Pompeu Fabra ? Hubo pocos ejemplares y la edición es muy lograda.
10 Crec que ja l'he vista per casa.
—També m'acaba d'arribar un llibre preciós, per a qui apreciï la poesia és clar, són les obres d'en Salvat-Papasseit.
Creo que ya la he visto por casa.
—También acabo de recibir un libro precioso, para quien aprecie la poesía claro, son las obras de Salvat-Papasseit.
11 Bé prou que ho sé, actualment esgotades del tot! Ben bonica (7) és aquesta edició! però deu ésser cara, quin preu diu que me'n fa? Ya lo sé, actualmente agotadas del todo. ¡ Bien bonita es esta edición! pero debe de ser cara ¿ a qué precio dice que me la deja ?
12 Primer miri-se'l bé (7). Un exemplar així no es troba quan hom vol. Fa goig de veure'l. Primero míreselo bien. Un ejemplar así no se encuentra cuando uno quiere. ¡ Da gusto verlo!
13 Si fos el cas que ja el tingués, li canviaria per qualsevol altre sense cap mirament. Molts en voldríem ensopegar de llibres semblants! Si acaso ya lo tuviera se lo cambiaría por cualquier otro sin ningún miramiento. ¡ Muchos ejemplares así quisiéramos encontrar!
14 No fa un mal negoci, no. Tampoc se'n penedirà, no és col·lecció de butxaca, sap ? No hace un mal negocio, no. Tampoco se va a arrepentir, no es colección de bolsillo, ¿sabe?
15 Pensa-t'ho bé. Si no el compres tu me'l quedaré jo. Fa anys que esperava una oportunitat semblant. Piénsatelo bien. Si no lo compras tú me lo quedaré yo. Llevo años esperando tal oportunidad.

  EJERCICIOS  
1 Preguntas : 1 Què vols comprar encara?
2 On penses anar ?
3 Et sembla que és massa car ?
4 Per què no te'l quedes?
5 Penses fer alguna troballa?
1 ¿ Qué quieres comprar aún ?
2 ¿ Adonde piensas ir ?
3 ¿Te parece demasiado caro ?
4 ¿ Por qué no te lo quedas ?
5 ¿ Crees hacer algún hallazgo ?
  Respuestas : 1 Vull comprar un llibre bo i bonic alhora.
2 Penso anar a ca un llibreter de vell.
3 De car no en té res, jo el trobo força barat.
4 No me'l quedo perquè tinc por de penedir-me'n.
5 No ho crec, cada dia es fa més difícil. Tanmateix ho penso intentar.
1 Quiero comprar un libro bueno y bonito al mismo tiempo.
2 Pienso ir a una librería de lance.
3 De caro no tiene nada, yo lo encuentro bien barato.
4 No me lo quedo porque temo arrepentirme.
5 No lo creo, cada día resulta más difícil. Sin embargo pienso intentarlo.
2 Traducir al castellano :
El trasbals degut a la guerra i a la repressió de que hagué de sofrir la llengua catalana provocà l'anorreament del moviment editorial dins de Catalunya i originà la naixença de nombroses publicacions a l'estranger,
esmentem solament les de França, Mèxic, Xile.
Val a dir que la situació actual del moviment editorial als Països catalans és ben encoratjadora.
Nombroses són les cases editorials que tenen la pruïja de proposar anualment una gran quantitat i sobretot varietat de títols.
Prova d'aquesta vitalitat la trobem en la celebració de la festa anyal, o Dia del Llibre, celebrada per Sant Jordi, el dia 23 d'Abril.
Altra manifestació que fa palesa la vitalitat del llibre a Catalunya és la celebrada Nit de Santa Llúcia pel desembre on són adjudicats els premis literaris més famosos.
La conmoción debida a la guerra y a la represión que tuvo que sufrir la lengua catalana provocó el aniquilamiento del movimiento editorial dentro de Cataluña y originó el nacimiento de numerosas publicaciones en el extranjero,
citemos solamente las de Francia, Méjico, Chile.
Cabe decir que la situación actual del movimiento editorial en los Países catalanes es muy alentadora.
Numerosas son las editoras que tienen el prurito de proponer anualmente una gran cantidad y sobre todo variedad de títulos.
Prueba de esta vitalidad la encontramos en la celebración de la fiesta anual, o Día del Libro, el día de San Jorge a 23 de Abril.
Otra manifestación que patentiza la vitalidad del libro en Cataluña es la celebrada Noche de Santa Lucía en diciembre durante la cual se remiten los premios literarios más famosos.
  Molt remarcable també és l'abundància de traduccions.
Aquest fet constitueix una constant dins les lletres catalanes.
De tot temps els grans autors catalans han conreat les literatures estrangeres i han procurat donar-ne a conèixer les obres més transcendents.
Molts escriptors clàssics o moderns han estat preocupats per la incorporació de texts tant de llengua francesa com anglesa, italiana, alemanya i àdhuc grega contemporània o no, a les lletres catalanes. M.M.
Muy notable también es la abundancia de traducciones.
Constituye esto una constante dentro de las letras catalanas.
Desde siempre los grandes autores catalanes han cultivado las literaturas extranjeras y han procurado dar a conocer sus obras más transcendentes.
Muchos escritores clásicos o modernos se han preocupado por la incorporación de textos tanto de lengua francesa como inglesa, italiana, alemana y hasta griega contemporánea o no, a las letras catalanas.
3 «L'ànima, tota l'ànima, la d'un home i la d'un poble es reflecteix en la poesia, en l'art:
i el catalanisme més que en el programa de Manresa l'hem de veure en la Renaixença poètica catalana.
La poesia és el pensar i el sentir d'un poble fets llengua i aquesta, la llengua, és la sang de l'esperit.
En res millor que en la seva llengua es percep l'ànima d'un poble. La llengua és la manera d'expressar-se i expressar-se és conèixer-se i conèixer-se és amar-se.
Els qui no es comprenen entre ells no es conèixen i per tant no s'estimen.
I si cal que Castella i Catalunya es coneguin i s'estimin, com deuen, han de començar per procurar entendre's i comprendre's, estudiant-se mútuament...
Traducir al catalán estas frases de Miguel de Unamuno, pronunciadas en una conferencia en Valladolid el ano 1915:
« El alma, todo el alma, la de un hombre y la de un pueblo reflejase en la poesía, en el arte :
y el catalanismo mejor que en el programa de Manresa hemos de verlo en el renacimiento poético catalán. La poesía es el pensar y el sentir de un pueblo hechos lengua, y ésta, la lengua, es la sangre del espíritu.
En nada se percibe mejor el alma de un pueblo que en su lengua. La lengua es el modo de expresarse, y expresarse es conocerse y conocerse es amarse. Los que no se comprenden entre sí no se conocen y por tanto no se aman.
Y si Castilla y Cataluña han de conocerse y amarse, como deben, han de empezar por tratar de entenderse y comprenderse, estudiándose mutuamente...

Notas :

(1) A corre-cuita. Una serie de locuciones se forma así con la preposición a y se traducen o no con la misma en castellano :
a les palpentes a tientas
a les fosques a oscuras
a borbollons, a forfollons  a borbotones
pero a corre-cuita con prisa.

(2) Vincle es sinónimo de lligam. Suele tener valor más figurado y traducir : relación.
(3) Ensems amb significa al mateix temps que.
(4) Fóra. Es la segunda forma del condicional. Admiten doble forma los verbos :
ésser y haver

Condicional presente
Ésser:  / Haver:
seria o fóra hauria o haguera
series fores hauries hagueres
seria fóra hauria haguera
seríem fórem hauríem haguérem
seríeu fóreu hauríeu haguéreu
serien foren haurien hagueren
(5) Ullada, como un cop d'ull significa una ojeada. Vean las expresiones que traducen en un abrir y cerrar de ojos :
en un girar d'ulls
en un tancar i obrir d'ulls
en un batre d'ulls.
(6) Abellir es verbo intransitivo. El catalán usa también :
venir de gust, venir de grat

(7) adverbio se transforma en ben delante de adjetivo o participio usado como tal :
Estic bé Estoy bien
és ben interessant es muy interesante
una edició ben feta une edición bien hecha.