Языки :: Каталан
Аудио
 
 
   

     
97 Lliçó 46 (quaranta-sis) Lección 46
  Parlem un poc d'economia. Hablemos un poco de economía
     
1 Així que (1) comences a llegir la premsa veus pàgines senceres que parlen d'economia, que tracten de problemes de producció emprant gairebé sempre un vocabulari especialitzat : sector primari, sector secundari i terciari, valor afegit brut, valor afegit per càpita... Apenas empiezas a leer la prensa ves páginas enteras que hablan de economía, que tratan de problemas de producción empleando casi siempre un vocabulario especializado : sector primario, secundario y terciario, valor añadido bruto, valor añadido per càpita...
2 Això rai si només fos a la premsa : però també utilitzen aquest vocabulari a les reunions sindicals, polítiques i fins i tot culturals! Per això ho cal aclarir una mica. Es lo de menos. Si fuera sólo en la prensa; pero también utilizan dicho vocabulario en las reuniones sindicales, políticas y hasta culturales. Por eso hay que aclararlo un poco.
3 Com que Catalunya és una regió industrialitzada parlarem primer del que els especialistes en diuen sector secundari. Són totes les activitats dedicades a la transformació de les matèries primeres (o primeres matèries) o sigui els recursos que l'home extreu (2) directament de la natura com els productes agrícoles, els de les mines i canteres... Como Cataluña es una región industrializada hablaremos primero de lo que los especialistas llaman sector secundario. Son todas las actividades dedicadas a la transformación de las materias primas o sea los recursos que el hombre extrae directamente de la naturaleza como los productos agrícolas, los de las minas y canteras...
4 Però primer s'ha de saber que el conjunt de les activitats humanes, a nivell econòmic, es divideix en tres grans sectors : el sector primari així anomenat perquè tracta de recursos directament extrets, el secundari que transforma i el terciari o sector de serveis de qualsevol tipus. Pero en primer lugar hay que saber que el conjunto de las actividades humanas, a nivel económico, se divide en tres grandes sectores : el sector primario así llamado porque trata de recursos directamente extraídos, el secundario que transforma y el terciario o sector de servicios de cualquier tipo.
5 Doncs és més o menys igual parlar de sector primari, secundari i terciari que dir agricultura, pesca i mines, indústria i serveis. Però si de la indústria en dius sector secundari la gent creu que ets molt versat i expert en economia. Pues es más o menos igual hablar de sector primario, secundario y terciario que decir agricultura, pesca y minas, industria y servicios. Pero si llamas a la industria sector secundario la gente cree que eres muy versado y experto en economía.
6 Sota el nom d'indústria s'agrupen moltes activitats : des de la fabricació dels productes alimentaris, de les begudes i del tabac (tan nociu a la salut del fumador i dels que viuen al seu costat) fins a la indústria tèxtil que fabrica teixits de llana, de cotó... de fibres sintètiques, peces de vestir (vestits de confecció). Bajo el nombre de industria se agrupan muchas actividades : desde la fabricación de los productos alimenticios, bebidas y tabaco (tan nocivo para la salud del fumador y de los que viven a su lado) hasta la industria textil que fabrica tejidos de lana, de algodón... de fibras sintéticas, prendas de vestir (vestidos de confección).
7 I una colla d'altres : la indústria del cuir, de la fusta i dels mobles, fabricació del paper, impremtes, editorials, les indústries metàl·liques amb les fàbriques de maquinària i equipament i tota mena d'indústries manufactureres. Y otras muchas : la industria del cuero, maderera y de los muebles, industria papelera, imprentas, editoriales, las industrias metalúrgicas con las fábricas de maquinaria y equipo y toda especie de industrias manufactureras.
8 Més recentment es desenvolupà la indústria química que produeix derivats del carbó i del petroli. A Catalunya el sector secundari representa el 52,8 % de la població activa : als Països catalans en representa el 48,2 %. Más recientemente se desarrolló la industria química que produce derivados del carbón y del petróleo. En Cataluña el sector secundario representa el 52,8 % de la población activa : en los países catalanes representa el 48,2 %.
9 La industrialització fou certament un factor de desenvolupament econòmic i social, de progrés pel país encara que tots no aprofitaren els canvis ocurreguts de la mateixa manera : mentre els uns s'omplien la butxaca n'hi havia d'altres que treballaven deu o dotze hores diàries per guanyar-se una vida de privacions. La industrialización fue, es cierto, un factor de desarrollo económico y social, de progreso para el país aunque todos no aprovecharon los cambios ocurridos de la misma manera : mientras los unos se llenaban el bolsillo otros trabajaban diez o doce horas diarias para ganarse una vida de privaciones.
10 La màquina no havia suprimit els obrers : el treball de l'artesà s'havia convertit en treball en cadena. Sols havia privat el treballador de l'orgull de la feina ben feta i del seu domini sobre el seu treball. La máquina no había suprimido a los obreros : el trabajo del artesano se había convertido en trabajo en cadena. Sólo le había quitado al trabajador el orgullo de la obra bien hecha y su dominio sobre su trabajo.
11 Ara si l'organització del treball resta encara un dels problemes més greus de la nostra època, cal reconèixer que gràcies a l'acció dels sindicats i dels polítics que lluitaren pel dret al treball, a la vaga i a la justícia social, el progrés de la democràcia social i econòmica va augmentant. Ahora si la organización del trabajo sigue siendo uno de los problemas más graves de nuestra época, hay que reconocer que gracias a la acción de los sindicatos y de los políticos que lucharon por el derecho al trabajo, a la huelga y a la justicia social, el progreso de la democracia social y económica va aumentando.
12 Però nous problemes es plantegen (3) a la nostra indústria tradicionalment de petita i mitjana empresa : ha d'afrontar la força dels monopolis. També cal definir un nou model de creixement industrial. Pero nuevos problemas se plantean a nuestra industria tradicionalmente de pequeña y mediana empresa : tiene que enfrentarse a la fuerza de los monopolios. También es necesario definir un nuevo modelo de crecimiento industrial.
13 S'ha de resoldre la qüestió de la localització industrial en relació amb la política d'infraestructures i vies de comunicació (com l'eix transversal de Catalunya) tot protegint el medi natural i la qualitat de la vida : un veritable trencaclosques! Hay que resolver la cuestión de la localización industrial en relación con la política de infraestructuras y vías de comunicación (como el eje transversal de Cataluña) protegiendo al mismo tiempo el medio natural y la calidad de la vida : un verdadero rompecabezas.

  EJERCICIOS  
1 Leer el texto siguiente :
Si haguéssim de descriure en dues ratlles la nostra economia, diríem que és un centre de producció, essencialment industrial, que es veu obligat a proveir-se en bona part de les primeres matèries de fonts exteriors (principalment de la resta d'Espanya) i que exporta la major part dels seus productes als mercats externs, principalment a la resta d'Espanya.
Aquesta situació es deu al fet que la principal riquesa del Principat —almenys fins que els estrangers han descobert el nostre sol i el nostre paisatge i han tingut diners per a pagar-los —ha estat la força i la intel·ligència de l'home...
També ajudem les regions on manca treball, puix que absorbim la mà d'obra sobrera.
Per això, a nosaltres, ens ha convingut d'importar gent i a ells d'exportar-la.

Si tuviéramos que describir en dos líneas nuestra economía, diríamos que es un centro de producción, esencialmente industrial, que se ve obligado a proveerse de buena parte de las materias primas en fuentes exteriores (principalmente del resto de España) y que exporta la mayor parte de sus productos a los mercados externos, principalmente al resto de España.
Esta situación se debe al hecho de que la principal riqueza del Principado — al menos hasta que los extranjeros han descubierto nuestro sol y nuestro paisaje y han tenido dinero para pagarlos — ha sido la fuerza y la inteligencia del hombre...
También ayudamos a las regiones en las que falta trabajo, ya que absorbemos la mano de obra sobrante.
Por esto, a nosotros nos ha convenido importar gente y a esas regiones exportarla.
  Ramon Trias Fargas Introducció a l'economia de Catalunya. Introducción a la economía de Cataluña.

Notas :
(1) així que, tot seguit que, tan aviat com : en cuanto, tan pronto como.
(2) extreure se conjuga como treure,
prst : trec, treus etc.
imperf. treia...
subj. prst : tregui, treguis, tregui, traguem, tragueu, treguin,
subj. imperf. : tragués...
(3) plantejar : recuerde que los verbos cuyo infinitivo termina en -jar cambian la j en g delante de e, i.
(4) Datos de 1975.