Языки :: Каталан
Аудио
 
 
   

     
87 Lliçó 40 (quaranta) Lección 40
  És avaria ? ¿Es avería?
     
1 Escolteu hi ha el Senyor Ricart ?
Si no, feu-me el favor de posar-me amb el cap de taller de reparacions del garatge.
¡ Oiga! ¿ Está el Señor Ricart ? Si no póngame por favor con el jefe de taller de reparaciones del garaje.
2 Un moment si us plau, està comunicant. Ara mateix es posarà al telèfon. Un momento por favor, está comunicando, ahora mismo se pondrá al habla.
3 Digui! digui'm (1)
— voldria reservar tanda per a revisar el meu cotxe.
He de sortir de viatge i no me'n fio (2) a més noto un soroll estrany,
j Diga! i Dígame!
—Quisiera reservar sitio para que revisen mi coche.
Tengo que salir de viaje y no me fío de él además noto un ruido extraño,
4 Però no us el puc deixar gaires dies...
— Espereu (3), consultaré el dietari a veure si tenim un dia molt carregat.
pero no se lo puedo dejar muchos días...
—Espere, consultaré el dietario a ver si tenemos un día muy atareado,
5 si fos així podríeu passar demà i aleshores (4) procuraria, mentre no sigui avaria seriosa arreglar-lo tot seguit. si fuera así podría usted pasar mañana y entonces procuraría arreglárselo en seguida mientras no fuera avería grave.
6 M'ho hauríeu de dir amb seguretat, el necessito de tota urgència.
A més no crec que sigui res d'important.
Tendría que decírmelo con toda seguridad, lo necesito con urgencia.
Además no creo que sea nada de importancia.
7 Bé doncs, porteu-lo ara mateix.
El mecànic de torn el revisarà.

AI cap d'una estona.
Bueno pues, tráigalo ahora mismo.
El mecánico de turno lo revisará.

Al cabo de un rato.
8 Ací teniu el cotxe. A més a més ara no volia engegar.
Tot venint ha parat dues vegades malgrat que no sigui fred el motor (5).
Aquí tiene el coche.
Ahora además no quería arrancar.
Al venir ha parado dos veces aunque no está frío el motor.
9 Té prou gasolina ?
— Vaig omplir el dipòsit ahir al vespre i no ha voltat gens.
¿Tiene bastante gasolina?
—Llené el depósito anoche y no ha rodado.
10 El cap de colla crida un aprenent vestit d'una granota verda. El capataz llama a un aprendiz vestido con mono verde.
11 Noi, porta aquest cotxe al taller.
Comenceu a mirar les bugies ara vinc.

adreçant-se al client :
— voleu fer el favor de passar pel despatx a omplir la fitxa?
Chico, lleva este coche al taller.
Empezad a mirar las bujías, ahora vengo.

Dirigiéndose al cliente :
—¿Quiere hacer el favor de pasar por el despacho a rellenar la ficha?
12 Bé, quan puc tornar a buscar-lo ?
— Primer truqueu per saber si el tenim llest (6).
Bien ¿cuándo puedo volver a buscarlo?
—Primero llame para saber si lo tenemos listo.
13 Jo crec que demà a la tarda si no hi ha novetat estarà.
Com quedem ? Fem una revisió i un greixatge ?
Yo creo que estará mañana por la tarde si no hay novedad.
¿ Cómo quedamos ? ¿hacemos una revisión y un engrase ?
14 Sí, controleu també els frens, deixeu-lo en estat de soportar mil quilòmetres.
Si es presentés (7) alguna avaria seriosa us deixo el número de la meva oficina, aviseu-me de seguida.
Sí, controlen también los frenos, déjenlo en estado de soportar mil kilómetros.
Si saliera alguna avería seria les dejo el número de mi oficina, avísenme en seguida.
15 No passeu pena. Suposo que tot anirà bé.
Nosaltres procurarem passar via (8).
No se preocupe. Supongo que todo irá bien.
Nosotros procuraremos ir de prisa.

  EJERCICIOS  
1 1 Aquest cotxe no té cap avaria.
2 Si es presentés qualque dificultat l'avisaríem.
3 Si no vé ara mateix no tindrà llest el cotxe.
4 Escolti! Digui! no talli si li plau, vull parlar amb el director del taller.
5 No hi és. Torni a trucar més tard si pot.
Traducir : 1 Este coche no tiene ninguna avería.
2 Si saliera alguna dificultad le avisaríamos.
3 Si no viene usted ahora mismo no tendrá el coche listo.
4 ¿ Oiga ? ¡ Diga! ¡ No corte por favor estamos hablando! Quiero hablar con el director del taller.
5 No está. Vuelva a llamar más tarde si puede.
2 Después de repetidas lecturas intenten traducir el texto siguiente, entresacado de la novela Bearn, de Llorenç Villalonga, capítulo XIX.  
  ...L'auto-mobile llançava xiulos i remors estranys.
Semblava animat d'una gran energia interior, com si el posseïssin esperits.
Es podia comparar a una bèstia encadenada,
perquè sense desplaçar-se ni un pam no feia més que contorsionar-se i trepidar com els endimoniats de Jaca el dia de Santa Orosia...
...EI auto-mobile lanzaba silbidos y remores extraños.
Parecía animado de una gran energía interior, como si estuviera poseso.
Se podía comparar con una bestia encadenada, porque sin moverse ni siquiera de un palmo, no hacía más que contorsionarse y trepidar como los endemoniados de Jaca el día de Santa Orosia...
  La bèstia seguia trepidant i jo esperava que d'un moment a l'altre tot esclatàs i se desfés en peces...
El cotxe es dirigí com un llamp cap a la xemeneia...
Aleshores, en el silenci de la nit, sonà la veu alterada de don Toni :
—No el puc aturar!
La bestia seguía trepidando y yo esperaba que de momento a otro explotara y se deshiciera...
El coche se dirigió como un rayo hacia la chimenea...
Entonces, en el silencio de la noche, sonó la voz alterada de don Toni :
¡No puedo detenerlo!
  Merecen explicarse dos palabras :
auto-mobile es forma peculiar del autor que pretende recalcar la etimología, en catalán corriente es: automòbil.
Esclatàs es forma subjuntiva propia a Mallorca.
En el catalán continental es esclatés.
 

Notas :
(1) Las fórmulas para hablar por teléfono : Escolti! Digui!
Aquí : escolteu/digueu corresponden al tratamiento de vós.
(2) No me'n fio. El verbo Fiar admite dos construcciones : no et fiïs de ningú = no te fies de nadie;
jo fio en Déu = yo confio en Dios.
(3) Espereu/porteú/voleu... estas formas verbales de la segunda persona del plural (verbos esperar/portar/voler) corresponden al tratamiento de Vós trato que había caído algo en desuso y que se intenta recuperar.
Permite matizar entre el tuteo de trato íntimo y el usted (vostè) forma de respeto más ceremoniosa.
(4) Aleshores es sinónimo de Llavors, se traduce por entonces.

(5) Malgrat que... corresponde a a pesar de que, puede emplearse también : tot i que.
¡Cuidado! malgrat ell =a pesar suyo.

(6) Tenir llest o tenir a punt, tenir acabada una feina.
En este sentido noten el verbo enllestir : He enllestit un bon treball; he terminado un buen trabajo.

(7) Si es presentés... em podria avisar, podría decirse, si es presentaba ............
Como lo vimos en la lección 21. Recordemos ahora la flexión del tiempo condicional presente :
(desinencias idénticas para todos)
I cantar  - II perdre/témer  - III servir/dormir
cantaria
ies
ia
íem
íeu
ien

Noten algunas irregularidades :
Haver... = HAURIA
voler... = VOLDRIA
fer...... = FARIA

Los verbos Haver y Ésser emplean en lugar de las formas Hauria y Seria y con idéntico valor :
Haguera / hagueres / haguera / haguérem / haguéreu / hagueren.
Fóra / fores / fóra / fórem / fóreu / foren.

(8) Passar via = fer una cosa de pressa. Hacer algo rápidamente.