Языки :: Каталан
Аудио
 
 
   

     
71 Lliçó 34 (trenta-quatre) Lección 34
 

Nadal s'acosta.

Navidad se acerca
     
1 Des del dia de Santa Llúcia, el 13 de desembre, hi ha un ambient de festa i els nens s'adonen que (1) Nadal i els Reis s'apropen (2). Desde el día de Santa Lucía, el 13 de diciembre, hay ambiente de fiesta y los niños se dan cuenta de que Navidad y los Reyes se van acercando.
2 Per Santa Llúcia, en efecte, es celebra cada any la famosa fira de pessebres a recer de (3) la catedral de Barcelona. Por Santa Lucía en efecto, se celebra cada año la famosa feria de Nacimientos al abrigo de la catedral de Barcelona,
3 Nosaltres hi vam completar el naixement comprant figures molt boniques de terrissa envernissada :
una figureta de pastor i una d'un pagès menant un ramat d'indiots.
Nosotros completamos allí el Nacimiento comprando figuras muy bonitas de barro cocido barnizado :
una figurilla de pastor y una de campesino llevando un hato de pavos.
4 Sense oblidar tota la fauna pessebrista :
el boc, els xais, la gallina, el gall etc. i sobretot la figureta del Jesuset en el bressol que l'havíem trencada l'any passat.
Sin olvidar toda la fauna del Nacimiento :
el macho cabrío, los corderos, la gallina, el gallo etc. y sobre todo la figurilla del Niñito en la cuna que la habíamos roto el año pasado.
5 Que boniques que són també les dels Reis d'Orient:
En Baltasar, el rei ros que cavalca (4) un cavall negre,
En Gaspar, el rei blanc de cabells cavalcant un camell i En Melcior que és negre va en elefant.

¡ Qué bonitas son también las de los Reyes de Oriente!
Baltázar, el rey rubio que cabalga un caballo negro,
Gaspar, el rey con canas cabalgando un camello y Melchor que es negro va montado en elefante.

6 Són tres Reis que vénen
des d'allà, d'Orient,
a adorar i veure
aquest nou portent.
Vénen amb criats,
vénen amb camells,
tots ben adornats
i amb bons guarniments... com ho diu la cançó.
Son tres reyes que vienen desde allá, desde Oriente, a adorar y ver este nuevo prodigio.
Vienen con criados, vienen con camellos, bien adornados todos y con buenas guarniciones como lo dice la canción.
7 Avui per Sant Tomàs comença, a la Rambla de Catalunya, la fira de galls i d'altra aviram (5).
Podríem anar-hi.
Si en volem trobar un de bo, el cal triar.
Hoy por Santo Tomás empieza en la Rambla de Cataluña la feria de pavos y otras aves de corral.
Podríamos ir.
Si queremos encontrar uno bueno lo tenemos que escoger.
8 Això sí! Perquè l'any passat vas tornar dient :
« quina ganga! Mireu com n'és de gros i de barat aquest gall!» I en realitat que n'era de dur!
Per això abans de comprar, mira-t'hi bé.
¡ Eso sí! Porque el año pasado volviste diciendo :«¡ qué ganga!
¡ Mirad lo gordo y lo barato que es este pavo! Y en realidad ¡ qué duro era!
Por eso antes de comprar ten cuidado.
9 Cal dir que ací com arreu de les terres catalanes és una tradició de fer, el dia de Nadal, una de les tres festes majors pels cristians amb Pasqua i
Pentecosta, un gran àpat familiar, el més important de tot l'any.
Hay que decir que aquí como en todas las tierras catalanas es una tradición hacer una comilona el día de Navidad, una de las tres fiestas mayores para los cristianos con Pascuas de Resurrección y Pentecostés, la comida familiar más importante de todo el año.
10 Abans d'anar a la missa del gall encendrem els llums (6) del pessebre.
N'estaran de contents els nens!
Antes de ir a la misa del gallo encenderemos las luces del Nacimiento.
¡Qué contentos estarán los niños!
11 Si són bons minyons anirem a veure l'arribada dels Reis i la cavalcada.
Aprofitaran la presència dels Reis per a fer-los llurs encàrrecs de joguines.
Si son buenos iremos a ver la llegada de los Reyes y la cabalgata.
Aprovecharán la presencia de los Reyes para hacerles sus pedidos de juguetes.
12 I el dia 5 abans d'anar-se'n a dormir, no
deixaran de posar les sabatetes al balcó, per tal que (7) els Reis sàpiguen que hi ha mainada que espera presents.
Y el día 5, antes de irse a dormir, no dejarán de colocar los zapatitos en el balcón para que los Reyes sepan que hay niños esperando presentes.
13 Si encara són molt vives les tradicions de Nadal, del Cap d'Any i de Reis, n'hi ha que desapareixen.
Abans, pels Sants Innocents, el dia 28, hom enganyava la gent i gastava bromes pesades.
Si aún quedan vivas las tradiciones de Navidad, día de Año Nuevo y de Reyes otras desaparecen.
Antes, por los Santos Inocentes, el día 28, se engañaba a la gente y se gastaban bromas pesadas.
14 La mainada, d'amagat, penjava a l'esquena dels transeünts ninots grotescos de paper anomenats llufes.

Los niños, a escondidas, colgaban de las espaldas de los transeúntes monigotes grotescos de papel llamados «llufes».

15 Unes tradicions tendeixen a desaparèixer i altres pròpies de cultures estrangeres, nòrdiques o americanes, han envaït les nostres terres :
és el cas de l'arbre de Nadal sense arrel ni tradició als països mediterranis.
Unas tradiciones tienden a desaparecer y otras, propias de culturas extranjeras, nórdicas o americanas, han invadido nuestras tierras :
es el caso del árbol de Navidad sin raíz ni tradición mediterránea.

  EJERCICIOS  
1 Leer en alta voz y recitar los dos poemas siguientes.
Nadal
Nadal glaçat - Nadal ardent
d'un flamareig que el llop no entén;
Nadal adust - Nadal en flor
d'un bell Infant nat sense plor;
Nadal cruel - Nadal que riu
amb l'orb i el pobre i el captiu!
Carles Riba

Navidad
Navidad helada - Navidad ardiente
de llamarada que no entiende el lobo;
Navidad adusta - Navidad en flor
de un Niño hermoso nacido sin llanto; Navidad cruel - Navidad que ríe
con el ciego y el pobre y el cautivo.
 

Vocabulario:
glaçat: helado, flamareig, acció de flamarejar, de fer flamarada: llamarada, el plor : el llanto, las lágrimas, riure (ric, rius, riu, riem, rieu, riuen) : reír, orb, a : privat de la vista, cec, cega : ciego, a.

2 Cançó' de bressol de la Verge.
Quin vent més fred! L'estrella alta
lluu tremolant.
Contra el meu pit la teva galta,
dorm, mon Infant.
Canción de cuna de la Virgen
¡ Qué viento más frío! La estrella alta
luce temblando.
Contra mi pecho tu mejilla,
duerme, Hijito mío.
  Tomàs Garcés Vocabulario:
cançó de bressol: canción de cuna; lluu : del verbo lluir - aparèixer lluminós (ind. pr. 3 lluu) : lucir; — donar a conèixer (ind. pr. 3 llueix): lucir; no llueix el que sap: no luce lo que sabe, tremolant : tremolar : temblar; el pit : el pecho; la galta : la mejilla.

Notas :

(1) adonar-se = no escapar a l'atenció d'alguna persona, es van adonar de la meva presència : se dieron cuenta de mi presencia.
Se pueden usar también los verbos : remarcar, notar, advertir...
Hay que rechazar la construcción : «donar-se compte» que es la traducción de la construcción castellana « darse cuenta ».
tenir en compte quelcom = tener en cuenta algo,
trabajar por su cuenta = treballar pel seu compte,
teniendo en cuenta que... : tenint en compte que...
en resumidas cuentas : comptat i debatut,
dar cuenta = retre compte (a algú d'una missió) = donar compte (de tot el que que havia fet).

(2) acostar, posar a prop, apropar, aproximar = acercar.
aproximar, acostar-se, apropar-se = acercarse.
Acostem-nos al foc = acerquémonos al fuego
acotar: se usa dicho verbo para decir que se acerca una cosa a otra hasta que esté en contacto.
Por ejemplo : acotar l'orella a terra per escoltar.

(3) a recer de. También se usan les expresiones : a redós det a l'abric de.
eren a l'abric del vent = estaban al abrigo del viento, protegidos contra el viento.
la tempesta s'acosta, ens cal cercar un recer = se acerca la tempestad, tenemos que buscar un refugio.
(4) cavalcar en un cavall o cavalcar cavall, mula etc.
Muntar a cavall o muntar = montar a caballo.

(5) aviram es el conjunto de las aves domésticas.
El catalán forma así una serie de palabras derivadas, por ejemplo :
la corda—el cordam la cuerda las cuerdas, las jarcias.
la corretja—el coretjam la correa, las correas.
la fusta—el fustam la madera—el maderamen
la branca—el brancam la rama—el ramaje, la ramada
Así tenemos : eina—eínam, mosca—moscam, paper—paperam etc.

(6) no confundir la llum, o sea la luz y el llum que significa la lámpara.
« Donar a llum un infant » es « dar a luz a un hijo ».
(7) per tal que+subjuntivo : indica el fin.
Es sinónimo de a fi que, perquè.
También se usan per tal de, a fi de+ infinitivo.